Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20027 - Llengua Francesa per a les Humanitats


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20027 - Llengua Francesa per a les Humanitats
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Nassima Kerras , Jenny Antarane Berthy Azarian
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Curs: 2022/23

20027 – 22365 – 23225

Llengua Francesa per a les Humanitats

 

Informació del Pla Docent

 

Curs acadèmic:  2022/23

Centre acadèmic:  335 - Facultat d'Humanitats

Estudi:   3353 - Grau en Humanitats

Assignatura:  20027 - Llengua Francesa per a les Humanitats

Crèdits:  6.0

Curs:  2

Idiomes de docència:  Teoria: Grup 1: Català Seminari: Grup 101: Català

Grup 102: Català

 

Professorat:  Nassima Kerras / Jenny Azarian

Període d'Impartició:  Segon trimestre

Horari:  Dilluns, dimecres i divendres de 10:30h a 12:30h.

 

Presentació

Introducció al coneixement de la llengua francesa en el context acadèmic de les Humanitats, oferint eines i recursos de reconeixement, contextualització i comprensió escrita (lectora) d'aquest idioma. S'adoptarà una aproximació interdisciplinària a la llengua i la cultura franceses, estructurant l'assignatura en dos eixos:

 

1.         L'eix sistèmic, que presenta de manera descriptiva i pràctica alguns aspectes formals de la llengua; tot i que aquest no és un curs orientat a l'aprenentatge

            convencional de la llengua francesa.

2.         L'eix pragmàtic, que es reparteix entre tots els blocs de contingut, proposarà

exercicis amb l'objectiu de millorar les habilitat de l'estudiant a l'hora d'utilitzar

recursos d'informació (diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies, cercadors etc.).

 

Els següents objectius generals de l'assignatura concreten aquest enfocament:

 

  • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de reflexió sobre la llengua en general.
  • Adquirir uns coneixements bàsics per entendre, en francès escrit, el vocabulari fonamental i conèixer els camps semàntics més importants en Humanitats, així com les construccions sintàctiques i les formacions verbals més usuals.
  • Adquirir uns coneixements bàsics sobre la tradició literària i la cultura francesa.

 

Per cursar aquesta assignatura, no es requereix cap nivell previ de coneixements de llengua francesa.

Competències associades

1. Comprendre textos de nivell B1 en francès.

2. Comentar textos amb el suport d'una traducció.

3. Desenvolupar l'interès i la curiositat per l'actualitat en el camp de la llengua francesa i de la seva literatura.

4. Reconèixer el lèxic d'un mateix àmbit temàtic en francès.

5. Saber interpretar el vocabulari identificat en funció del seu context històric i social.

6. Saber reconèixer els temps verbals i analitzar-ne el seu ús en un text.

7. Saber reconèixer els pronoms verbals i analitzar-ne el seu ús en un text.

8. Comprendre precisament el sentit d'una paraula francesa en un text, conjugant l'ús del diccionari francès-francès i els coneixements històrics i socials.

9. Entendre alguns aspectes de les relacions entre llengües properes (català, castellà i francès).

Resultats de l'aprenentatge

Al final del curs l'estudiant ha de poder llegir un text en francès de complexitat mitjana-alta, amb el benentès que ha après, també, a utilitzar les eines de consulta (gramàtiques, diccionaris, etc.) que permeten assolir aquest resultat.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Qualitat de l’educació (objectiu 4). 

Prerequisits

 

 

No es requereix cap coneixement previ de francès, però sí un bon nivell de comprensió lectora en català, castellà.

De l'estudiant també se n'espera l'assistència regular a classe, sigui quin sigui el seu nivell de coneixements previs.

 

Continguts

 

Textos 

 

PRÉVERT, Jacques : « Déjeuner du matin », (Paroles)

CAMUS, Albert : L’Étranger

YOURCENAR, Marguerite : Mémoires d’Hadrien

SARRAUTE, Nathalie : Tropismes

FLAUBERT, Gustave : Madame Bovary

ZOLA, Émile : L’Assommoir

ERNAUX, Annie : Les Années

DE BEAUVOIR, Simone : Le Deuxième Sexe

SAND, George : La Petite Fadette

 

Gramàtica

1. Els determinants: articles, i adjectius demostratius i possessius

2. Els pronoms demostratius, possessius i relatius

3. Els pronoms personals

3.1 La neutralització de persones: el pronom on

4. El pronom sense referència anafòrica il 

5. Els pronoms adverbials en i y

6. Morfosintaxi i semàntica del verb

6.1 Conjugació, mode, temps, aspecte i usos

6.2 Els auxiliars avoir i être

6.3 Els semiauxiliars aller i venir de

6.4 El participi present i el participi passat

7. De les unitats gramaticals a la frase

8. De la frase simple a la frase complexa

9. De la frase única a la frase múltiple 

10. De la frase al text

Metodologia docent

Les classes amb el grup sencer seran presencials durant el mes de gener i es desenvoluparan mitjançant la realització de treballs autònoms la resta del trimestre; la resta de les hores de contacte amb el professorat es faran en grups més petits, seminaris, i en tutories.

 

El procés d'aprenentatge s'organitzarà al voltant de l'observació, l'anàlisi i el comentari de mostres de discursos escrits de tipologia diversa. Es practicaran lectures, la cerca d'informació (tant a la biblioteca com a Internet), i debats. Es produiran síntesis dels resultats obtinguts, ja siguin escrites ja siguin orals.

 

 

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada: la qualificació final s'obté a partir de la suma ponderada de les 3 notes següents:

 

1) Participació en les activitats plantejades dins de l'aula, amb "entregues de classe": 20% (la condició necessària per poder ser avaluat és l'assistència al 70% de les classes com a mínim).

2) 2 Activitats (com a mínim): 30%

- Test de coneixements de llengua francesa escrita

- Treballs individuals o en grups, escrits o orals (anàlisi i comentari de text literari, preparat a casa i entregat

3) Examen final de trimestre: 50% (Preparat a casa, amb 1 setmana d'antelació, i entregat a l'Aula Global).

En cas de presentar-se a la "recuperació", segons la/es nota/es que tingui suspeses, l'estudiant pot presentar-se tant a l'examen (50% de la nota final), com presentar fins a 2 activitats escrites (30%), que podrà entregar (a l'Aula Global) fins al dia d'examen de la recuperació. [Només el 20% de "participació a classe" no és recuperable].

Bibliografia i recursos d'informació

-CASTELLANOS, Carles, i LENOIR, Françoise : Diccionari de paranys de traducció, Enciclopèdia Catalana, 2000.

-BONVINO [et al.]: EUROM : Ler e compreender 5 línguas românicas = leer y entender 5 lenguas románicas = llegir i entendre 5 llengües romàniques = leggere e capire 5 lingue romanze = lire et comprendre 5 langues romanes, Ulrico Hoepli, 2011.

-PICQ, Pascal, Laurent Sagart, Ghislaine Dehaenne i Cécile Lestienne: La història més bonica del llenguatge. Traducció de

-Anna Maria Corredor. Barcelona, Edicions de 1984 (col. «De bat a bat»), 2009. 175 pp. ISBN: 978-84-92440-24-5.

-REY-DEBOVE, Josette i REY, Alain (dirs.), Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, 2006.

-VV.AA. Gramática francesa, Larousse / Planeta, 2012.

-VV.AA. La conjugaison pour tous, Hatier, 2016. Col·lecció dels « 450 exercices de grammaire» (Le Nouvel entraînez-vous grammaire), coordinada per Evelyne Sirejols, desde 2002, a Clé International.

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20027 - Llengua Francesa per a les Humanitats


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20027 - Llengua Francesa per a les Humanitats
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Nassima Kerras , Jenny Antarane Berthy Azarian
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Curs: 2022/23

20027 – 22365 – 23225

Llengua Francesa per a les Humanitats

 

Informació del Pla Docent

 

Curs acadèmic:  2022/23

Centre acadèmic:  335 - Facultat d'Humanitats

Estudi:   3353 - Grau en Humanitats

Assignatura:  20027 - Llengua Francesa per a les Humanitats

Crèdits:  6.0

Curs:  2

Idiomes de docència:  Teoria: Grup 1: Català Seminari: Grup 101: Català

Grup 102: Català

 

Professorat:  Nassima Kerras / Jenny Azarian

Període d'Impartició:  Segon trimestre

Horari:  Dilluns, dimecres i divendres de 10:30h a 12:30h.

 

Presentació

Introducció al coneixement de la llengua francesa en el context acadèmic de les Humanitats, oferint eines i recursos de reconeixement, contextualització i comprensió escrita (lectora) d'aquest idioma. S'adoptarà una aproximació interdisciplinària a la llengua i la cultura franceses, estructurant l'assignatura en dos eixos:

 

1.         L'eix sistèmic, que presenta de manera descriptiva i pràctica alguns aspectes formals de la llengua; tot i que aquest no és un curs orientat a l'aprenentatge

            convencional de la llengua francesa.

2.         L'eix pragmàtic, que es reparteix entre tots els blocs de contingut, proposarà

exercicis amb l'objectiu de millorar les habilitat de l'estudiant a l'hora d'utilitzar

recursos d'informació (diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies, cercadors etc.).

 

Els següents objectius generals de l'assignatura concreten aquest enfocament:

 

  • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de reflexió sobre la llengua en general.
  • Adquirir uns coneixements bàsics per entendre, en francès escrit, el vocabulari fonamental i conèixer els camps semàntics més importants en Humanitats, així com les construccions sintàctiques i les formacions verbals més usuals.
  • Adquirir uns coneixements bàsics sobre la tradició literària i la cultura francesa.

 

Per cursar aquesta assignatura, no es requereix cap nivell previ de coneixements de llengua francesa.

Competències associades

1. Comprendre textos de nivell B1 en francès.

2. Comentar textos amb el suport d'una traducció.

3. Desenvolupar l'interès i la curiositat per l'actualitat en el camp de la llengua francesa i de la seva literatura.

4. Reconèixer el lèxic d'un mateix àmbit temàtic en francès.

5. Saber interpretar el vocabulari identificat en funció del seu context històric i social.

6. Saber reconèixer els temps verbals i analitzar-ne el seu ús en un text.

7. Saber reconèixer els pronoms verbals i analitzar-ne el seu ús en un text.

8. Comprendre precisament el sentit d'una paraula francesa en un text, conjugant l'ús del diccionari francès-francès i els coneixements històrics i socials.

9. Entendre alguns aspectes de les relacions entre llengües properes (català, castellà i francès).

Resultats de l'aprenentatge

Al final del curs l'estudiant ha de poder llegir un text en francès de complexitat mitjana-alta, amb el benentès que ha après, també, a utilitzar les eines de consulta (gramàtiques, diccionaris, etc.) que permeten assolir aquest resultat.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Qualitat de l’educació (objectiu 4). 

Prerequisits

 

 

No es requereix cap coneixement previ de francès, però sí un bon nivell de comprensió lectora en català, castellà.

De l'estudiant també se n'espera l'assistència regular a classe, sigui quin sigui el seu nivell de coneixements previs.

 

Continguts

 

Textos 

 

PRÉVERT, Jacques : « Déjeuner du matin », (Paroles)

CAMUS, Albert : L’Étranger

YOURCENAR, Marguerite : Mémoires d’Hadrien

SARRAUTE, Nathalie : Tropismes

FLAUBERT, Gustave : Madame Bovary

ZOLA, Émile : L’Assommoir

ERNAUX, Annie : Les Années

DE BEAUVOIR, Simone : Le Deuxième Sexe

SAND, George : La Petite Fadette

 

Gramàtica

1. Els determinants: articles, i adjectius demostratius i possessius

2. Els pronoms demostratius, possessius i relatius

3. Els pronoms personals

3.1 La neutralització de persones: el pronom on

4. El pronom sense referència anafòrica il 

5. Els pronoms adverbials en i y

6. Morfosintaxi i semàntica del verb

6.1 Conjugació, mode, temps, aspecte i usos

6.2 Els auxiliars avoir i être

6.3 Els semiauxiliars aller i venir de

6.4 El participi present i el participi passat

7. De les unitats gramaticals a la frase

8. De la frase simple a la frase complexa

9. De la frase única a la frase múltiple 

10. De la frase al text

Metodologia docent

Les classes amb el grup sencer seran presencials durant el mes de gener i es desenvoluparan mitjançant la realització de treballs autònoms la resta del trimestre; la resta de les hores de contacte amb el professorat es faran en grups més petits, seminaris, i en tutories.

 

El procés d'aprenentatge s'organitzarà al voltant de l'observació, l'anàlisi i el comentari de mostres de discursos escrits de tipologia diversa. Es practicaran lectures, la cerca d'informació (tant a la biblioteca com a Internet), i debats. Es produiran síntesis dels resultats obtinguts, ja siguin escrites ja siguin orals.

 

 

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada: la qualificació final s'obté a partir de la suma ponderada de les 3 notes següents:

 

1) Participació en les activitats plantejades dins de l'aula, amb "entregues de classe": 20% (la condició necessària per poder ser avaluat és l'assistència al 70% de les classes com a mínim).

2) 2 Activitats (com a mínim): 30%

- Test de coneixements de llengua francesa escrita

- Treballs individuals o en grups, escrits o orals (anàlisi i comentari de text literari, preparat a casa i entregat

3) Examen final de trimestre: 50% (Preparat a casa, amb 1 setmana d'antelació, i entregat a l'Aula Global).

En cas de presentar-se a la "recuperació", segons la/es nota/es que tingui suspeses, l'estudiant pot presentar-se tant a l'examen (50% de la nota final), com presentar fins a 2 activitats escrites (30%), que podrà entregar (a l'Aula Global) fins al dia d'examen de la recuperació. [Només el 20% de "participació a classe" no és recuperable].

Bibliografia i recursos d'informació

-CASTELLANOS, Carles, i LENOIR, Françoise : Diccionari de paranys de traducció, Enciclopèdia Catalana, 2000.

-BONVINO [et al.]: EUROM : Ler e compreender 5 línguas românicas = leer y entender 5 lenguas románicas = llegir i entendre 5 llengües romàniques = leggere e capire 5 lingue romanze = lire et comprendre 5 langues romanes, Ulrico Hoepli, 2011.

-PICQ, Pascal, Laurent Sagart, Ghislaine Dehaenne i Cécile Lestienne: La història més bonica del llenguatge. Traducció de

-Anna Maria Corredor. Barcelona, Edicions de 1984 (col. «De bat a bat»), 2009. 175 pp. ISBN: 978-84-92440-24-5.

-REY-DEBOVE, Josette i REY, Alain (dirs.), Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, 2006.

-VV.AA. Gramática francesa, Larousse / Planeta, 2012.

-VV.AA. La conjugaison pour tous, Hatier, 2016. Col·lecció dels « 450 exercices de grammaire» (Le Nouvel entraînez-vous grammaire), coordinada per Evelyne Sirejols, desde 2002, a Clé International.

 

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20027 - Llengua Francesa per a les Humanitats


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20027 - Llengua Francesa per a les Humanitats
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Professorat:
Nassima Kerras , Jenny Antarane Berthy Azarian
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Curs: 2022/23

20027 – 22365 – 23225

Llengua Francesa per a les Humanitats

 

Informació del Pla Docent

 

Curs acadèmic:  2022/23

Centre acadèmic:  335 - Facultat d'Humanitats

Estudi:   3353 - Grau en Humanitats

Assignatura:  20027 - Llengua Francesa per a les Humanitats

Crèdits:  6.0

Curs:  2

Idiomes de docència:  Teoria: Grup 1: Català Seminari: Grup 101: Català

Grup 102: Català

 

Professorat:  Nassima Kerras / Jenny Azarian

Període d'Impartició:  Segon trimestre

Horari:  Dilluns, dimecres i divendres de 10:30h a 12:30h.

 

Presentació

Introducció al coneixement de la llengua francesa en el context acadèmic de les Humanitats, oferint eines i recursos de reconeixement, contextualització i comprensió escrita (lectora) d'aquest idioma. S'adoptarà una aproximació interdisciplinària a la llengua i la cultura franceses, estructurant l'assignatura en dos eixos:

 

1.         L'eix sistèmic, que presenta de manera descriptiva i pràctica alguns aspectes formals de la llengua; tot i que aquest no és un curs orientat a l'aprenentatge

            convencional de la llengua francesa.

2.         L'eix pragmàtic, que es reparteix entre tots els blocs de contingut, proposarà

exercicis amb l'objectiu de millorar les habilitat de l'estudiant a l'hora d'utilitzar

recursos d'informació (diccionaris, gramàtiques, enciclopèdies, cercadors etc.).

 

Els següents objectius generals de l'assignatura concreten aquest enfocament:

 

  • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de reflexió sobre la llengua en general.
  • Adquirir uns coneixements bàsics per entendre, en francès escrit, el vocabulari fonamental i conèixer els camps semàntics més importants en Humanitats, així com les construccions sintàctiques i les formacions verbals més usuals.
  • Adquirir uns coneixements bàsics sobre la tradició literària i la cultura francesa.

 

Per cursar aquesta assignatura, no es requereix cap nivell previ de coneixements de llengua francesa.

Competències associades

1. Comprendre textos de nivell B1 en francès.

2. Comentar textos amb el suport d'una traducció.

3. Desenvolupar l'interès i la curiositat per l'actualitat en el camp de la llengua francesa i de la seva literatura.

4. Reconèixer el lèxic d'un mateix àmbit temàtic en francès.

5. Saber interpretar el vocabulari identificat en funció del seu context històric i social.

6. Saber reconèixer els temps verbals i analitzar-ne el seu ús en un text.

7. Saber reconèixer els pronoms verbals i analitzar-ne el seu ús en un text.

8. Comprendre precisament el sentit d'una paraula francesa en un text, conjugant l'ús del diccionari francès-francès i els coneixements històrics i socials.

9. Entendre alguns aspectes de les relacions entre llengües properes (català, castellà i francès).

Resultats de l'aprenentatge

Al final del curs l'estudiant ha de poder llegir un text en francès de complexitat mitjana-alta, amb el benentès que ha après, també, a utilitzar les eines de consulta (gramàtiques, diccionaris, etc.) que permeten assolir aquest resultat.

 

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Qualitat de l’educació (objectiu 4). 

Prerequisits

 

 

No es requereix cap coneixement previ de francès, però sí un bon nivell de comprensió lectora en català, castellà.

De l'estudiant també se n'espera l'assistència regular a classe, sigui quin sigui el seu nivell de coneixements previs.

 

Continguts

 

Textos 

 

PRÉVERT, Jacques : « Déjeuner du matin », (Paroles)

CAMUS, Albert : L’Étranger

YOURCENAR, Marguerite : Mémoires d’Hadrien

SARRAUTE, Nathalie : Tropismes

FLAUBERT, Gustave : Madame Bovary

ZOLA, Émile : L’Assommoir

ERNAUX, Annie : Les Années

DE BEAUVOIR, Simone : Le Deuxième Sexe

SAND, George : La Petite Fadette

 

Gramàtica

1. Els determinants: articles, i adjectius demostratius i possessius

2. Els pronoms demostratius, possessius i relatius

3. Els pronoms personals

3.1 La neutralització de persones: el pronom on

4. El pronom sense referència anafòrica il 

5. Els pronoms adverbials en i y

6. Morfosintaxi i semàntica del verb

6.1 Conjugació, mode, temps, aspecte i usos

6.2 Els auxiliars avoir i être

6.3 Els semiauxiliars aller i venir de

6.4 El participi present i el participi passat

7. De les unitats gramaticals a la frase

8. De la frase simple a la frase complexa

9. De la frase única a la frase múltiple 

10. De la frase al text

Metodologia docent

Les classes amb el grup sencer seran presencials durant el mes de gener i es desenvoluparan mitjançant la realització de treballs autònoms la resta del trimestre; la resta de les hores de contacte amb el professorat es faran en grups més petits, seminaris, i en tutories.

 

El procés d'aprenentatge s'organitzarà al voltant de l'observació, l'anàlisi i el comentari de mostres de discursos escrits de tipologia diversa. Es practicaran lectures, la cerca d'informació (tant a la biblioteca com a Internet), i debats. Es produiran síntesis dels resultats obtinguts, ja siguin escrites ja siguin orals.

 

 

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura és continuada: la qualificació final s'obté a partir de la suma ponderada de les 3 notes següents:

 

1) Participació en les activitats plantejades dins de l'aula, amb "entregues de classe": 20% (la condició necessària per poder ser avaluat és l'assistència al 70% de les classes com a mínim).

2) 2 Activitats (com a mínim): 30%

- Test de coneixements de llengua francesa escrita

- Treballs individuals o en grups, escrits o orals (anàlisi i comentari de text literari, preparat a casa i entregat

3) Examen final de trimestre: 50% (Preparat a casa, amb 1 setmana d'antelació, i entregat a l'Aula Global).

En cas de presentar-se a la "recuperació", segons la/es nota/es que tingui suspeses, l'estudiant pot presentar-se tant a l'examen (50% de la nota final), com presentar fins a 2 activitats escrites (30%), que podrà entregar (a l'Aula Global) fins al dia d'examen de la recuperació. [Només el 20% de "participació a classe" no és recuperable].

Bibliografia i recursos d'informació

-CASTELLANOS, Carles, i LENOIR, Françoise : Diccionari de paranys de traducció, Enciclopèdia Catalana, 2000.

-BONVINO [et al.]: EUROM : Ler e compreender 5 línguas românicas = leer y entender 5 lenguas románicas = llegir i entendre 5 llengües romàniques = leggere e capire 5 lingue romanze = lire et comprendre 5 langues romanes, Ulrico Hoepli, 2011.

-PICQ, Pascal, Laurent Sagart, Ghislaine Dehaenne i Cécile Lestienne: La història més bonica del llenguatge. Traducció de

-Anna Maria Corredor. Barcelona, Edicions de 1984 (col. «De bat a bat»), 2009. 175 pp. ISBN: 978-84-92440-24-5.

-REY-DEBOVE, Josette i REY, Alain (dirs.), Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Dictionnaires Le Robert, 2006.

-VV.AA. Gramática francesa, Larousse / Planeta, 2012.

-VV.AA. La conjugaison pour tous, Hatier, 2016. Col·lecció dels « 450 exercices de grammaire» (Le Nouvel entraînez-vous grammaire), coordinada per Evelyne Sirejols, desde 2002, a Clé International.