Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20020 - Grans Tradicions Religioses


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20020 - Grans Tradicions Religioses
Àmbit:
---
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Professorat:
Linda Gale Jones , Raquel Bouso Garcia
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Introducció a la història, doctrines, escriptures i pràctiques de cinc grans tradicions religioses: hinduisme, budisme, judaisme, cristianisme i islam. Presentació dels seus texts fonamentals i de les relacions entre aquestes tradicions en el curs de la història.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

1. Conèixer cinc grans tradicions religioses: situar els seus orígens i desenvolupaments històricament; assolir una bona comprensió de les seves principals idees, creences i pràctiques religioses.

2. Comprendre la formació i el dinamisme dels conceptes bàsics de les religions i reflexionar críticament sobre el fenomen religiós.

3. Familiaritzar-se amb les escriptures sagrades d’aquestes tradicions. Aprendre a interpretar acuradament els textos proposats, aprofundir en les qüestions que tracten així com en els problemes i necessitats a què responen. 

1. Copsar el sentit i utilitzar adequadament els termes tècnics i els conceptes clau del vocabulari bàsic dels textos estudiats.

2. Conèixer i accedir als materials i eines de referència en la matèria: consultar i emprar correctament la bibliografia crítica fonamental amb l’ús de les eines bàsiques de recerca bibliogràfica.

3. Capacitat d’exposar oralment (discussió en els seminaris) i per escrit allò que s’ha comprés dels textos.

 

Resultats de l'aprenentatge

 • Conèixer i saber analitzar i interpretar els principals texts de les religions estudiades i els seus conceptes fonamentals.
 • Utilitzar la terminologia adequada per l'estudi de la religió i els termes bàsics propis de cada tradició religiosa.
 • Integrar i aplicar els coneixements adquirits en l'elaboració de treballs acadèmics en l'àmbit de les religions i les humanitats.
 • Identificar i reconèixer els elements característics de les religions estudiades en el propi entorn social.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Global Health and Well-being
Quality Education
Gender equality
Reduced inequalities
Peace, justice, and strong institutions

Prerequisits

-

Continguts

Tema 1. Introducció a l’estudi de les religions.

Tema 2. L’hinduisme.

Tema 3. El budisme.

Tema 4. El judaisme.

Tema 5. El cristianisme.

Tema 6. L’islam.

Metodologia docent

El curs combinarà sessions plenàries magistrals i tres seminaris en els que el grup es dividirà en dos subgrups. Els continguts es treballaran a través de lectures, exposicions teòriques dels temes i sessions de seminari de treball en grup. Durant les sessions plenàries es referirà als texts sagrats de les diferents tradicions religioses estudiades i en els seminaris es treballarà específicament amb fonts primàries des de la perspectiva de gènere i a partir de les metodologies de la pedagogia invertida (flipped classroom) i de l'aprenentatge basat en problemes (problem based learning). 

 

 

Avaluació

Criteris d'avaluació: El sistema d¡avaluació consistirà en tres exercicis vinculats als seminaris (15% respectivament, 45% de la nota final) i un examen escrit individual (55% de la nota final). Per a que els seminaris siguin avaluats, caldrà que els estudiants els preparin abans de les sessions, assisteixin, participin activament i entreguin l'exercici corresponent.

Criteris de recuperació: N'hi ha prou amb presentar una de les quatre proves avaluables (és a dir, els tres exercicis vinculats amb els seminaris i l'examen final) durant el calendari previst en el curs per optar a la recuperació. No presentar-ne cap comporta la qualificació de No Presentat en l'expedient. L'alumnat que suspengui l'examen final, es pot tornar a examinar en la recuperació. Respecte als exercicis vinculats als seminaris, un 30% de la nota no serà recuperable, mentre que el 15% restant es podrà recuperar mitjançant l'entrega d'un exercici escrit alternatiu. Les notes parcials aprovades es guardaran i s'inclouran en la nota final amb el mateix pes o percentatge que tenien en l'avaluació ordinària.

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

Bibliografia i recursos d'informació

Attias, Jean-Christophe, Benbassa, Esther, Breve historia del judaísmo, Madrid: Maia ediciones, 2008

Díez de Velasco, Francisco, Introducción a la historia de las religiones. Madrid: Trotta, 2002

Duch, Lluís, Antropología de la religión. Barcelona: Herder, 2001

Filoramo, G. –M. Massenzio –M. Raveri –P. Scarpi, Historia de las religiones. Barcelona: Crítica, 2000

Flood, Gavin, El hinduismo. Madrid: Akal, 2000

Franzmann, Majella, Women and religion. Oxford: Oxford University Press, 2000

McCullugh, Diarmand, Historia de la cristiandad. Barcelona: Debate, 2011

Lopez, Donald S., El buddhismo. Introducción a su historia y sus enseñanzas. Barcelona: Kairós, 2009

Ruiz Figueroa, Manuel, La religión islámica una introducción. Mexico, D.F.: El Colegio de Mexico, Centro de Estudios de Asia y Africa, 2002

Smart, Ninian, Las religiones del mundo: tradiciones antiguas y transformaciones modernas. Madrid: Akal, 2000

 


Curso Académico: 2022/23

3353 - Grado en Humanidades

20020 - Grandes Tradiciones Religiosas


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
335 - Facultad de Humanidades
Estudio:
3353 - Grado en Humanidades
Asignatura:
20020 - Grandes Tradiciones Religiosas
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Grupo 2: Castellano
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 201: Castellano
Grupo 202: Castellano
Profesorado:
Linda Gale Jones , Raquel Bouso Garcia
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Introducción a la historia, doctrinas, escrituras y prácticas de cinco grandes tradiciones religiosas: hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islam. Presentación de sus textos fundamentales y de las relaciones entre estas tradiciones en el curso de la historia.

Competencias asociadas

Competencias generales

1. Conocer cinco grandes tradiciones religiosas: situar sus orígenes y desarrollos históricamente; adquirir una buena comprensión de sus principales ideas, creencias y prácticas religiosas.

2. Comprender la formación y el dinamismo de los conceptos básicos de las religiones y reflexionar críticamente sobre el fenómeno religioso.

3. Familiarizarse con las escrituras sagradas de estas tradiciones. Aprender a interpretar adecuadamente los textos propuestos, profundizar en las cuestiones que tratan así como en los problemas y necesidades a qué responden. 

Competencias específicas

1. Captar el sentido y utilizar adecuadamente los términos técnicos y los conceptos clave del vocabulario básico de los textos estudiados.

2. Conocer y acceder a los materiales y las herramientas de referencia en la materia: consultar y utilizar correctamente la bibliografía crítica fundamental con el uso de les herramientas básicas de investigación bibliográfica.

3. Capacidad de exponer oralmente (discusión en los seminarios) y por escrito lo que se ha comprendido de los textos.

 

Resultados del aprendizaje

 • Conocer y saber analizar e interpretar los principales textos de las religiones estudiadas y sus conceptos fundamentales.
 • Utilizar la terminología adecuada para el estudio de la religión y los términos básicos propios de cada tradición religiosa.
 • Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de trabajos académicos en el ámbito de les religiones y las humanidades.
 • Identificar y reconocer los elementos característicos de les religiones estudiadas en el propio entorno social.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Global Health and Well-being
Quality Education
Gender equality
Reduced inequalities
Peace, justice, and strong institutions

Prerrequisitos

ninguno

Contenidos

Tema 1. Introducción al estudio de las religiones.

Tema 2. El hinduismo.

Tema 3. El budismo.

Tema 4. El judaísmo.

Tema 5. El cristianismo.

Tema 6. El islam.

Metodología docente

El curso combinará sesiones plenarias magistrales y tres seminarios en los que el grupo se dividirá en dos subgrupos. Los contenidos se trabajarán a través de lecturas, exposiciones teóricas de los temas y sesiones de seminario de trabajo en grupo. Durante las sesiones plenarias se referirá a los textos sagrados de las diferentes tradiciones religiosas estudiadas y en los seminarios se trabajará específicamente con fuentes primarias desde la perspectiva de género y a partir de las metodologías de la pedagogía invertida (flipped classroom) y del aprendizaje basado en problemas (problem based learning). 

 

Evaluación

Criterios de evaluación: El sistema de evaluación consistirá en tres ejercicios vinculados a los seminarios (15% respectivamente, 45% de la nota final) y un examen escrito individual (55% de la nota final). Para que los seminarios sean evaluados, es obligatorio que los estudiantes los preparen antes de les sesiones, asistan, participen activamente y entreguen el ejercicio correspondiente.

Criterios de recuperación: Basta presentar una de las cuatro pruebas evaluables (es decir, los tres ejercicios vinculados a los seminarios y examen final) durante el calendario previsto en el curso para optar a la recuperación. El alumnado que haya suspendido el examen final puede volver a examinarse en la recuperación. Respecto a los ejercicios vinculados a los seminarios, un 30% de la nota no será recuperable, mientras que el 15% restante se podrá recuperar mediante la entrega de un ejercicio escrito alternativo. Las notas parciales aprobadas se guardarán y se incluirán en la nota final con el mismo peso o porcentaje que tenían en la evaluación ordinaria.

Bibliografía y recursos de información

Attias, Jean-Christophe, Benbassa, Esther, Breve historia del judaísmo, Madrid: Maia ediciones, 2008

Díez de Velasco, Francisco, Introducción a la historia de las religiones. Madrid: Trotta, 2002

Duch, Lluís, Antropología de la religión. Barcelona: Herder, 2001

Filoramo, G. –M. Massenzio –M. Raveri –P. Scarpi, Historia de las religiones. Barcelona: Crítica, 2000

Flood, Gavin, El hinduismo. Madrid: Akal, 2000

Franzmann, Majella, Women and religion. Oxford: Oxford University Press, 2000

McCullugh, Diarmand, Historia de la cristiandad. Barcelona: Debate, 2011

Lopez, Donald S., El buddhismo. Introducción a su historia y sus enseñanzas. Barcelona: Kairós, 2009

Ruiz Figueroa, Manuel, La religión islámica una introducción. Mexico, D.F.: El Colegio de Mexico, Centro de Estudios de Asia y Africa, 2002

Smart, Ninian, Las religiones del mundo: tradiciones antiguas y transformaciones modernas. Madrid: Akal, 2000

 


Curso Académico: 2022/23

3353 - Grado en Humanidades

20020 - Grandes Tradiciones Religiosas


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
335 - Facultad de Humanidades
Estudio:
3353 - Grado en Humanidades
Asignatura:
20020 - Grandes Tradiciones Religiosas
Ámbito:
---
Créditos:
5.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Catalán
Grupo 2: Castellano
Seminario: Grupo 101: Catalán
Grupo 102: Catalán
Grupo 201: Castellano
Grupo 202: Castellano
Profesorado:
Linda Gale Jones , Raquel Bouso Garcia
Periodo de Impartición:
Primer trimestre
Horario:

Presentación

Introducción a la historia, doctrinas, escrituras y prácticas de cinco grandes tradiciones religiosas: hinduismo, budismo, judaísmo, cristianismo e islam. Presentación de sus textos fundamentales y de las relaciones entre estas tradiciones en el curso de la historia.

Competencias asociadas

Competencias generales

1. Conocer cinco grandes tradiciones religiosas: situar sus orígenes y desarrollos históricamente; adquirir una buena comprensión de sus principales ideas, creencias y prácticas religiosas.

2. Comprender la formación y el dinamismo de los conceptos básicos de las religiones y reflexionar críticamente sobre el fenómeno religioso.

3. Familiarizarse con las escrituras sagradas de estas tradiciones. Aprender a interpretar adecuadamente los textos propuestos, profundizar en las cuestiones que tratan así como en los problemas y necesidades a qué responden. 

Competencias específicas

1. Captar el sentido y utilizar adecuadamente los términos técnicos y los conceptos clave del vocabulario básico de los textos estudiados.

2. Conocer y acceder a los materiales y las herramientas de referencia en la materia: consultar y utilizar correctamente la bibliografía crítica fundamental con el uso de les herramientas básicas de investigación bibliográfica.

3. Capacidad de exponer oralmente (discusión en los seminarios) y por escrito lo que se ha comprendido de los textos.

 

Resultados del aprendizaje

 • Conocer y saber analizar e interpretar los principales textos de las religiones estudiadas y sus conceptos fundamentales.
 • Utilizar la terminología adecuada para el estudio de la religión y los términos básicos propios de cada tradición religiosa.
 • Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos en la elaboración de trabajos académicos en el ámbito de les religiones y las humanidades.
 • Identificar y reconocer los elementos característicos de les religiones estudiadas en el propio entorno social.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Global Health and Well-being
Quality Education
Gender equality
Reduced inequalities
Peace, justice, and strong institutions

Prerrequisitos

ninguno

Contenidos

Tema 1. Introducción al estudio de las religiones.

Tema 2. El hinduismo.

Tema 3. El budismo.

Tema 4. El judaísmo.

Tema 5. El cristianismo.

Tema 6. El islam.

Metodología docente

El curso combinará sesiones plenarias magistrales y tres seminarios en los que el grupo se dividirá en dos subgrupos. Los contenidos se trabajarán a través de lecturas, exposiciones teóricas de los temas y sesiones de seminario de trabajo en grupo. Durante las sesiones plenarias se referirá a los textos sagrados de las diferentes tradiciones religiosas estudiadas y en los seminarios se trabajará específicamente con fuentes primarias desde la perspectiva de género y a partir de las metodologías de la pedagogía invertida (flipped classroom) y del aprendizaje basado en problemas (problem based learning). 

 

Evaluación

Criterios de evaluación: El sistema de evaluación consistirá en tres ejercicios vinculados a los seminarios (15% respectivamente, 45% de la nota final) y un examen escrito individual (55% de la nota final). Para que los seminarios sean evaluados, es obligatorio que los estudiantes los preparen antes de les sesiones, asistan, participen activamente y entreguen el ejercicio correspondiente.

Criterios de recuperación: Basta presentar una de las cuatro pruebas evaluables (es decir, los tres ejercicios vinculados a los seminarios y examen final) durante el calendario previsto en el curso para optar a la recuperación. El alumnado que haya suspendido el examen final puede volver a examinarse en la recuperación. Respecto a los ejercicios vinculados a los seminarios, un 30% de la nota no será recuperable, mientras que el 15% restante se podrá recuperar mediante la entrega de un ejercicio escrito alternativo. Las notas parciales aprobadas se guardarán y se incluirán en la nota final con el mismo peso o porcentaje que tenían en la evaluación ordinaria.

Bibliografía y recursos de información

Attias, Jean-Christophe, Benbassa, Esther, Breve historia del judaísmo, Madrid: Maia ediciones, 2008

Díez de Velasco, Francisco, Introducción a la historia de las religiones. Madrid: Trotta, 2002

Duch, Lluís, Antropología de la religión. Barcelona: Herder, 2001

Filoramo, G. –M. Massenzio –M. Raveri –P. Scarpi, Historia de las religiones. Barcelona: Crítica, 2000

Flood, Gavin, El hinduismo. Madrid: Akal, 2000

Franzmann, Majella, Women and religion. Oxford: Oxford University Press, 2000

McCullugh, Diarmand, Historia de la cristiandad. Barcelona: Debate, 2011

Lopez, Donald S., El buddhismo. Introducción a su historia y sus enseñanzas. Barcelona: Kairós, 2009

Ruiz Figueroa, Manuel, La religión islámica una introducción. Mexico, D.F.: El Colegio de Mexico, Centro de Estudios de Asia y Africa, 2002

Smart, Ninian, Las religiones del mundo: tradiciones antiguas y transformaciones modernas. Madrid: Akal, 2000