Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20019 - Pensament Modern


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20019 - Pensament Modern
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
2
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Professorat:
Gloria Farres Famadas, Jacobo Zabalo Puig
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

El curs consisteix en una aproximació històrico-filosòfica a alguns dels principals temes del pensament modern, i abasta el període que va des del Renaixement fins a la Il·lustració. S’organitza al voltant de sis grans temes que permeten donar una visió d’ordre històric i metodològic. En aquest sentit, s’estudiaran els principals moviments filosòfics de la modernitat tant des d’una perspectiva gnoseològica (Racionalisme, Empirisme, Criticisme kantià), com ètico-política (Absolutisme, Liberalisme, Contractualisme democràtic). El curs consta d’una sèrie de lliçons magistrals i de seminaris en els quals els alumnes a través d'exposicions en grup interpreten i dialoguen amb textos fonamentals de la tradició filosòfica moderna.

Competències associades

 

Competències generals

Competències específiques

1. Capacitat d’anàlisi i de síntesi

2. Capacitat d’organizació i planificació.

3. Comunicació oral i escrita.

4. Saber treballar en equip.

5. Raonament crític.

6. Compromís ètic.

7. Aprenentatge autònom.

8. Adaptació a situacions noves.

9. Motivació per la qualitat.

 

1. Seleccionar i consultar bibliografia específica

de la tradició filosòfica.

2. Organització, planificació i desenvolupament d’un discurs crític sobre un text.

3.Capacitat de comentar un text filosòfic: treball d’anàlisi i relació, comprensió de la tesi central del text i vinculació amb les idees secundàries i el seu

significat.

4.Precisió i bon ús dels termes tècnics i dels conceptes filosòfics.

5. Capacitat de judici en argumentar el valor o sentit de les doctrines estudiades.

6. Capacitat de relacionar el pensament d’un autor amb antecedents, adversaris, seguidors o corrents posteriors.

7. Capacitat de situar el text en el seu context històrico-cultural i de descriure la concepció del món dels autors en correspondència amb la seva època.

8. Transmissió escrita i oral dels coneixements adquirits.

9. Argumentació, capacitat de defensa o justificació escrita i oral d’una determinada posició.

 

Resultats de l'aprenentatge

Millora en la capacitat lectora i comprensiva de textos filosòfics.

Millora en la capacitat de reflexionar en termes teòrics i conceptuals.

Ensinistrament en la redacció de textos reflexius, analítics i crítics.

Pràctica del debat i la crítica argumentada.

Adquisició de coneixements històrics, filosòfics, conceptuals.

Capacitat de relació i comparació amb altres camps de les humanitats i les ciències socials (història, cinema, art, literatura...)

Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’enfocament de l’assignatura posarà èmfasi en mostrar com l’evolució del Pensament Modern tendeix a teoritzar i posar en valor els drets individuals així com una educació activa, participativa i continuada, en la línia que aconsella l’agenda 2030.

Prerequisits

Es recomana haver cursat prèviament l’assignatura de Pensament Antic i Medieval.

Continguts

Bloc del contingut 1:

* Tema 1: Absolutisme: Thomas Hobbes.

* Tema 2: Racionalisme: René Descartes.

 

Bloc del contingut 2:

* Tema 3: Liberalisme: John Locke.

* Tema 4: Empirisme: David Hume.

 

Bloc del contingut 3:

* Tema 5: Contractualisme democràtic: Jean-Jacques Rousseau.

* Tema 6: Criticisme: Immanuel Kant.

 

 

Metodologia docent

El curs es dividirà en vint-i-sis hores de classes plenàries i dotze hores de classes de seminari, seguint la programació d'activitats que es donarà a l'inici de curs.
Depenent de la situació sanitària en què ens trobem al segon trimestre, el model docent s’adaptarà al format de semi-presencialitat a través de l’eina Zoom. Les classes plenàries, aleshores, seran virtuals i sincròniques, en els dies i horaris previstos, i les classes de seminari seran presencials.

Avaluació

Avaluació:

1) Avaluació continuada: Exposició oral en grup i participació activa en la dinàmica de les sessions de seminaris (assistència obligatòria als tres seminaris).

2) Avaluació final (Examen): Redacció d’un comentari de text o dissertació, en la data oficialment assenyalada.

Nota final: 30% Pràctiques + 70% Examen

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

Recuperació: La recuperació consistirà en un examen equivalent al 70% (el percentatge restant es correspondrà amb la pràctica realitzada). Poden realitzar la recuperació els alumnes que no sumin 5 punts en la convocatòria ordinària.
 

 

Bibliografia i recursos d'informació

- M. de Montaigne, Ensayos completos, Cátedra, Madrid, 2003

- R. Descartes, Meditacions metafísiques, Edicions 62, Barcelona, 2008.

- R. Descartes, Meditaciones metafísicas, Alfaguara, Madrid 1977.

- G. W. Leibniz, Escritos filosóficos, A. Machado Libros, Madrid, 2003

- D. Hume, Investigacions sobre l’enteniment humà, Edicions 62, Barcelona, 1998.

- D. Hume, Investigaciones sobre el conocimiento humano, Alianza, Madrid 1992.

- I. Kant, Crítica de la razón pura, Alfaguara, Madrid, 1978

- I. Kant, Fonamentació de la metafísica dels costums, Edicions 62, Barcelona, 2009.

- I. Kant, Història i política. Què és la il·lustració? Edicions 62, Barcelona, 2011.

- I. Kant, ¿Qué es la Ilustración? y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia, Alianza, Madrid 2004.

- T. Hobbes, Leviatán, FCE, México D.F. 1987.

- J. Locke, Assaig sobre el govern civil, i Carta sobre la tolerància, Laia, Barcelona, 1990.

-J. Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil : un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil, Alianza, Madrid 1990.

- J.-J. Rousseau, Discursos. Professió de fe. Laia, Barcelona, 1990.

 J.-J. Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Tecnos, Madrid 1995.

-J.-J. Rousseau, El contracte social, Edicions 62, Barcelona, 1993

- J.-J. Rousseau, El contrato social, Tecnos, Madrid 1992.

-B. Spinoza, Ètica, Marbot, Barcelona, 2013.


Curso Académico: 2022/23

3353 - Grado en Humanidades

20019 - Pensamiento Moderno


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
335 - Facultad de Humanidades
Estudio:
3353 - Grado en Humanidades
Asignatura:
20019 - Pensamiento Moderno
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
2
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Grupo 2: Catalán
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 201: Catalán
Grupo 202: Catalán
Profesorado:
Gloria Farres Famadas, Jacobo Zabalo Puig
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Este curso consiste en una aproximación histórico-filosófica a algunos de los principales temas del pensamiento moderno, abarcando el periodo que va desde el Humanismo hasta la Ilustración. El curso se organiza en torno a 10 grandes temas que pretenden dar una visión de aspectos de orden histórico y metodológico. En este sentido se estudiarán los principales movimientos filosóficos de la modernidad tanto desde una perspectiva gnoseológica (Humanismo, Renacimiento, Racionalismo, Empirismo, Criticismo kantiano), como ético-política (Iusnaturalismo, Absolutismo, Liberalismo, Contractualismo democrático, Ilustración). El curso consta de una serie de lecciones magistrales y de seminarios en los que el alumnado se enfrenta a la lectura guiada y a la interpretación de textos fundamentales de la tradición filosófica moderna. Se recomienda haber cursado previamente la asignatura de Pensamiento Antiguo y Medieval.

 

Días y horario de clase:

G. 1 martes y jueves de 12:00 a 14:00

G. 2 martes y jueves de 9:00 a 11:00

 

Competencias asociadas

Competencias generales

Competencias específicas

 

1. Capacidad de análisis y de síntesis

 

2. Capacidad de organización y planificación.

 

3. Comunicación oral y escrita.

 

4. Saber trabajar en equipo.

 

5. Razonamiento crítico.

 

6. Compromiso ético.

 

7. Aprendizaje autónomo.

 

8. Adaptación a situaciones nuevas.

 

9. Motivación por la calidad.

 

 

 

 

1. Seleccionar y consultar bibliografía específica de la tradición filosófica.

 

2. Organización, planificación y desarrollo de un discurso crítico sobre un texto.

 

3.Capacidad de comentar un texto filosófico: trabajo de análisis y relación, comprensión de la tesis central del texto y vinculación con las ideas secundarias y su significado.

 

4.Precisión y buen uso de los términos técnicos y de los conceptos filosóficos.

 

5.Capacidad de juicio en argumentar el valor o sentido de las doctrinas estudiadas

 

6. Capacidad de relacionar el pensamiento de un autor con antecedentes, adversarios, seguidores o corrientes posteriores.

 

7. Capacidad de situar el texto en su contexto histórico-cultural y de describir la concepción del mundo de los autores en correspondencia con la de su época.

 

8. Transmisión escrita y oral de los conocimientos adquiridos.

 

9. Argumentación, capacidad de defensa o justificación escrita y oral de una determinada posición.

 

Contenidos

Bloque de contenido 1:

 

• Tema 1:  Humanismo

• Tema 2: Renacentismo

• Tema 3: Racionalismo

• Tema 4:  Empirismo

• Tema 5:  Criticismo kantiano

 

 

Bloque de contenido 2:

 

• Tema 1:  Iusnaturalismo

• Tema 2:  Absolutismo

• Tema 3: Liberalismo

• Tema 4: Contractualismo democrático

• Tema 5:  Ilustración

 

Metodología docente

 

Grupos 1 y 2

 

1) Redacción de comentario de texto

2) Redacción de reseña critica

3) Redacción de trabajos críticos

4) Exposición oral de artículos filosóficos

Evaluación

 

Grupos 1 y 2  (J. Zabalo)

 

1) Evaluación continuada (Prácticas): Implica la exposición oral de un tema y participación activa en la dinámica de las sesiones de seminario.

2) Evaluación final  (Examen): Redacción de un comentario de texto o disertación, en la fecha oficialmente señalada. La 

Nota final: 30% Prácticas + 70% Examen 

Los estudiantes de esta asignatura podrán presentar el examen, los trabajos y cualquier otro de los instrumentos escritos u orales de evaluación en lengua catalana o castellana -o lengua inglesa, previo acuerdo con el docente- según su preferencia e independientemente de la lengua en que se imparte la asignatura.

Recuperación: Consistirá en un examen, equivalente al 70% (el porcentaje restante se corresponderá con la práctica realizada). Pueden realizar la recuperación los alumnos que no sumen 5 puntos en la convocatoria ordinaria.

Bibliografía y recursos de información

 

Grupos 1 y 2 (J. Zabalo):

 

• Bibliografía básica

 

- R. Descartes, Meditaciones metafísicas, Alfaguara, Madrid 1977.

- D. Hume, Investigaciones sobre el conocimiento humano, Alianza, Madrid 1992.

- I. Kant, Crítica de la razón pura, Alfaguara, Madrid 1994.

- T. Hobbes, Leviatán, FCE, México D.F. 1987.

- J. Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil : un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil, Alianza, Madrid 1990.

- J.-J. Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Tecnos, Madrid 1995.

- J.-J. Rousseau, El contrato social, Tecnos, Madrid 1992.

- I. Kant, ¿Qué es la Ilustración? y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia, Alianza, Madrid 2004.

 

• Bibliografía complementaria

 

- E. Garin, Descartes, Crítica, Barcelona 1989.

- L. Polo, Evidencia y realidad en Descartes, EUNSA, Pamplona 1996.

- A. J. Ayer, Hume, Alianza, Madrid 1988.

- G. Deleuze, Empirismo y subjetividad, Gedisa, Barcelona 1977.

- E. Cassirer, Kant, vida y doctrina, FCE, México D.F. 1993.

- J. Hartnack, La teoría del conocimiento de Kant, Cátedra, Madrid 1988.

- N. Bobbio, Thomas Hobbes, Paradigma, Barcelona 1991.

- M. M. Goldsmith, Thomas Hobbes o la política como ciencia, FCE, México D.F. 1988.

- B. Groethuysen, J.-J. Rousseau, FCE, México D.F. 1985.

- J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: la transparencia y el obstáculo, Taurus, Madrid 1983.

- E. Cassirer, Filosofía de la Ilustración, FCE, México D.F. 1950.

- P. Hazard, El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Alianza, Madrid 1985.

 

• Recursos didàctics (dossiers de textos, espais virtuals, materials de reforç)

 

 

MANUALES DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

 

- N. Abbagnano, Historia de la filosofía, Hora, Barcelona 1994, Vol. 2.

- G. Reale, D. Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, Barcelona 1992, Vol. 2.

- E. Severino, La filosofía moderna, Ariel, Barcelona 1986.

- F. Martínez Marzoa, Historia de la filosofía, Ediciones Istmo, Madrid 1973, Vol. 2.

- Y. Belaval (bajo la dirección de), Historia de la filosofía, Siglo XXI, Madrid 1976, Vv.5-7.

- F. Copleston, Historia de la filosofía, Ariel, Barcelona 1989, Vv. 4-6.

 

DICCIONARIOS DE FILOSOFÍA

- J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Alianza, Madrid 1979.

- N. Abbagnano, Diccionario de filosofía, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1991.

 

 

 


Curso Académico: 2022/23

3353 - Grado en Humanidades

20019 - Pensamiento Moderno


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2022/23
Centro académico:
335 - Facultad de Humanidades
Estudio:
3353 - Grado en Humanidades
Asignatura:
20019 - Pensamiento Moderno
Ámbito:
---
Créditos:
4.0
Curso:
2
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Grupo 2: Catalán
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 201: Catalán
Grupo 202: Catalán
Profesorado:
Gloria Farres Famadas, Jacobo Zabalo Puig
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

Este curso consiste en una aproximación histórico-filosófica a algunos de los principales temas del pensamiento moderno, abarcando el periodo que va desde el Humanismo hasta la Ilustración. El curso se organiza en torno a 10 grandes temas que pretenden dar una visión de aspectos de orden histórico y metodológico. En este sentido se estudiarán los principales movimientos filosóficos de la modernidad tanto desde una perspectiva gnoseológica (Humanismo, Renacimiento, Racionalismo, Empirismo, Criticismo kantiano), como ético-política (Iusnaturalismo, Absolutismo, Liberalismo, Contractualismo democrático, Ilustración). El curso consta de una serie de lecciones magistrales y de seminarios en los que el alumnado se enfrenta a la lectura guiada y a la interpretación de textos fundamentales de la tradición filosófica moderna. Se recomienda haber cursado previamente la asignatura de Pensamiento Antiguo y Medieval.

 

Días y horario de clase:

G. 1 martes y jueves de 12:00 a 14:00

G. 2 martes y jueves de 9:00 a 11:00

 

Competencias asociadas

Competencias generales

Competencias específicas

 

1. Capacidad de análisis y de síntesis

 

2. Capacidad de organización y planificación.

 

3. Comunicación oral y escrita.

 

4. Saber trabajar en equipo.

 

5. Razonamiento crítico.

 

6. Compromiso ético.

 

7. Aprendizaje autónomo.

 

8. Adaptación a situaciones nuevas.

 

9. Motivación por la calidad.

 

 

 

 

1. Seleccionar y consultar bibliografía específica de la tradición filosófica.

 

2. Organización, planificación y desarrollo de un discurso crítico sobre un texto.

 

3.Capacidad de comentar un texto filosófico: trabajo de análisis y relación, comprensión de la tesis central del texto y vinculación con las ideas secundarias y su significado.

 

4.Precisión y buen uso de los términos técnicos y de los conceptos filosóficos.

 

5.Capacidad de juicio en argumentar el valor o sentido de las doctrinas estudiadas

 

6. Capacidad de relacionar el pensamiento de un autor con antecedentes, adversarios, seguidores o corrientes posteriores.

 

7. Capacidad de situar el texto en su contexto histórico-cultural y de describir la concepción del mundo de los autores en correspondencia con la de su época.

 

8. Transmisión escrita y oral de los conocimientos adquiridos.

 

9. Argumentación, capacidad de defensa o justificación escrita y oral de una determinada posición.

 

Contenidos

Bloque de contenido 1:

 

• Tema 1:  Humanismo

• Tema 2: Renacentismo

• Tema 3: Racionalismo

• Tema 4:  Empirismo

• Tema 5:  Criticismo kantiano

 

 

Bloque de contenido 2:

 

• Tema 1:  Iusnaturalismo

• Tema 2:  Absolutismo

• Tema 3: Liberalismo

• Tema 4: Contractualismo democrático

• Tema 5:  Ilustración

 

Metodología docente

 

Grupos 1 y 2

 

1) Redacción de comentario de texto

2) Redacción de reseña critica

3) Redacción de trabajos críticos

4) Exposición oral de artículos filosóficos

Evaluación

 

Grupos 1 y 2  (J. Zabalo)

 

1) Evaluación continuada (Prácticas): Implica la exposición oral de un tema y participación activa en la dinámica de las sesiones de seminario.

2) Evaluación final  (Examen): Redacción de un comentario de texto o disertación, en la fecha oficialmente señalada. La 

Nota final: 30% Prácticas + 70% Examen 

Los estudiantes de esta asignatura podrán presentar el examen, los trabajos y cualquier otro de los instrumentos escritos u orales de evaluación en lengua catalana o castellana -o lengua inglesa, previo acuerdo con el docente- según su preferencia e independientemente de la lengua en que se imparte la asignatura.

Recuperación: Consistirá en un examen, equivalente al 70% (el porcentaje restante se corresponderá con la práctica realizada). Pueden realizar la recuperación los alumnos que no sumen 5 puntos en la convocatoria ordinaria.

Bibliografía y recursos de información

 

Grupos 1 y 2 (J. Zabalo):

 

• Bibliografía básica

 

- R. Descartes, Meditaciones metafísicas, Alfaguara, Madrid 1977.

- D. Hume, Investigaciones sobre el conocimiento humano, Alianza, Madrid 1992.

- I. Kant, Crítica de la razón pura, Alfaguara, Madrid 1994.

- T. Hobbes, Leviatán, FCE, México D.F. 1987.

- J. Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil : un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del gobierno civil, Alianza, Madrid 1990.

- J.-J. Rousseau, Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Tecnos, Madrid 1995.

- J.-J. Rousseau, El contrato social, Tecnos, Madrid 1992.

- I. Kant, ¿Qué es la Ilustración? y otros escritos de ética, política y filosofía de la historia, Alianza, Madrid 2004.

 

• Bibliografía complementaria

 

- E. Garin, Descartes, Crítica, Barcelona 1989.

- L. Polo, Evidencia y realidad en Descartes, EUNSA, Pamplona 1996.

- A. J. Ayer, Hume, Alianza, Madrid 1988.

- G. Deleuze, Empirismo y subjetividad, Gedisa, Barcelona 1977.

- E. Cassirer, Kant, vida y doctrina, FCE, México D.F. 1993.

- J. Hartnack, La teoría del conocimiento de Kant, Cátedra, Madrid 1988.

- N. Bobbio, Thomas Hobbes, Paradigma, Barcelona 1991.

- M. M. Goldsmith, Thomas Hobbes o la política como ciencia, FCE, México D.F. 1988.

- B. Groethuysen, J.-J. Rousseau, FCE, México D.F. 1985.

- J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: la transparencia y el obstáculo, Taurus, Madrid 1983.

- E. Cassirer, Filosofía de la Ilustración, FCE, México D.F. 1950.

- P. Hazard, El pensamiento europeo en el siglo XVIII, Alianza, Madrid 1985.

 

• Recursos didàctics (dossiers de textos, espais virtuals, materials de reforç)

 

 

MANUALES DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

 

- N. Abbagnano, Historia de la filosofía, Hora, Barcelona 1994, Vol. 2.

- G. Reale, D. Antiseri, Historia del pensamiento filosófico y científico, Herder, Barcelona 1992, Vol. 2.

- E. Severino, La filosofía moderna, Ariel, Barcelona 1986.

- F. Martínez Marzoa, Historia de la filosofía, Ediciones Istmo, Madrid 1973, Vol. 2.

- Y. Belaval (bajo la dirección de), Historia de la filosofía, Siglo XXI, Madrid 1976, Vv.5-7.

- F. Copleston, Historia de la filosofía, Ariel, Barcelona 1989, Vv. 4-6.

 

DICCIONARIOS DE FILOSOFÍA

- J. Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Alianza, Madrid 1979.

- N. Abbagnano, Diccionario de filosofía, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 1991.