Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20012 - Art Antic i Medieval


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20012 - Art Antic i Medieval
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Grup 3: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Grup 204: Català
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Grup 303: Català
Grup 304: Català
Professorat:
Josep Maria Palau Baduell, Francesc Xavier Mingorance Ricart, Marta Anton Martí
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura consisteix en presentar les principals manifestacions artístiques del món occidental des de l'època dels grans imperis del Pròxim Orient fins a la fi de l'edat mitjana.

Es pretén assolir una visió panoràmica dels grans períodes artístics sense deixar de banda el context històric i cultural en que esdevingueren i les influències que tingueren en èpoques posteriors.

La preparació que es pressuposa és la que correspon al final del Batxillerat: saber relacionar a grans trets les característiques formals dels diferents estils artístics antics i medievals amb el moment històric i el context cultural que els va originar.

Aquests coneixements referencials bàsics es veuen enriquits pels continguts i els procediments metodològics adquirits al llarg del primer i segon trimestre a les assignatures del Pla d'Estudis d'Humanitats: Prehistòria, Història Antiga, Cultura Clàssica i Tradició Occidental i Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art, així com també amb una assignatura que s'imparteix en el tercer trimestre: Pensament Antic i Medieval. Amb aquestes assignatures es relaciona per diferents motius (compartir una mateixa època d'estudi, competències generals i principis metodològics). Tot i això no es considera aquestes assignatures com a prerequisits indispensables per a assolir els objectius plantejats, sinó com a complementàries.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

Instrumentals

1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

2. Capacitat d'organització i planificació.

3. Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.

4. Coneixement d'una llengua estrangera.

5. Cerca documental i fonts de referència

6. Interrelació del coneixement del concret amb els coneixements teòrics

7. Comprensió de la interrelació entre literatura, història, art i pensament

Interpersonals

8. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.

9. Raonament crític.

Sistèmiques

10. Coneixement d'altres cultures i costums.

11. Capacitat per treballar amb rigor i esforç.

12. Capacitat de formació continuada.

13. Capacitat per mantenir desperta la curiositat.

1. Saber situar els corrents artístics dins el context social i cultural on s'han originat.

2. Establir relacions apropiades entre la cultura escrita i la cultura visual de les diferents èpoques estudiades.

3. Adquirir criteris objectius per a la interpretació i l'avaluació de les obres d'art, en general, i de les de l'art antic i medieval en particular.

4. Reconèixer els atributs iconogràfics de les representacions més habituals en l'art antic i medieval.

5. Reconèixer els condicionants tècnics i conceptuals que determinen l'adopció de determinades formes artístiques en detriment d'altres.

6. Identificar la pervivència de determinades formes i trets estilístics i saber vincular-ho a processos de codificació, transmissió i vulgarització.

7. Adquirir els hàbits visuals necessaris per a l'estudi d'obres d'art de diferents èpoques.

Resultats de l'aprenentatge

Coneixement de les manifestacions artístiques del món occidental des de l'època dels grans imperis del Pròxim Orient fins a la fi de l'edat mitjana.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

No poverty

Gender Equality

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

Bloc de contingut 1: Manifestacions artístiques del Món Antic

Bloc de contingut 2: Formes artístiques de les cultures clàssiques

Bloc de contingut 3: Les primeres manifestacions de l'art medieval

Bloc de contingut 4: Desenvolupament de l'art medieval

Metodologia docent

En les sessions plenàries s'exposaran les característiques principals dels corrents artístics del món occidental des de l'època antiga fins a l'època baixmedieval.

En els seminaris es completarà la informació donada a les sessions plenàries, mitjançant l'observació de característiques particulars de cada moviment i el comentari d'obres d'art. Se cercarà la participació dels alumnes, els quals hauran de ser capaços de determinar les semblances i diferències entre els períodes i la pervivència dels models artístics al llarg de les diferents èpoques estudiades.

La docència dels grups 2 i 3 es preveu que sigui presencial.

La docència del grup 1 serà híbrida, tal com es detalla a continuació: 

ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME:  Tallers
 
RECURSOS TÈCNICS: programa Moodle
 
EN CAP CAS AQUESTES ACTIVITATS SERAN SUPERIORS A UN 30% DE LES HORES REBUDES PELS ESTUDIANTS; ÉS A DIR, ES MANTINDRÀ UN 70% DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL.

 

Tot i això, aquesta situació està condicionada a la de la pandèmia. 

 

 

 

Avaluació

Avaluació continuada

A partir de l'assistència a les classes plenàries i als seminaris, del treball durant el curs i de l'examen final s'avaluarà a l'alumne. Les classes plenàries tindran caràcter magistral, mentre que els seminaris cercaran la participació dels alumnes.

Durant el trimestre els alumnes hauran de realitzar 1 treball, el qual conformarà un 50% de la nota. El treball es realitzarà en grups i s'entregarà en la data indicada pel professor.

Finalment es realitzarà un examen en què s'hauran de demostrar els coneixements adquirits durant el curs.

Tot i que l'assistència no és obligatòria, es considera imprescindible per tal d'assolir els coneixements i competències de l'assignatura.

 

El sistema d'avaluació consistirà en:

  • Treball en grup (50%), consistent en l'elaboració d'un pòster científic sobre una obra artística i la presentació en vídeo d'aquesta obra. 

  • Examen final (50%)

 Per superar l'assignatura cal aprovar, obligatòriament, l'examen final.

 

Si les condicions sanitàries no permeten la presencialitat, l'examen serà en línia.

 

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

Condicions per al juliol

Pel que fa a la recuperació al juliol, se seguirà la normativa general de la Facultat.

Els percentatges de la recuperació del juliol seran els mateixos que al juny.

En el cas de suspendre els treballs i/o l'examen, s'hauran de recuperar amb les mateixes condicions que al juny.

Per optar a la recuperació cal haver realitzat algun dels exercicis.

 

Bibliografia i recursos d'informació

• Bibliografia recomanada

BANGO TORVISO, Isidro, Arte bizantino y arte del Islam, Madrid: Historia 16, 1996.

FRANKL, Paul. Arquitectura gótica, Madrid: Cátedra, 2002.

KRAUTHEIMER, Richard. Arquitectura paleocristiana y bizantina, Madrid: Cátedra, 2005.

MARTINDALE, Andrew. El arte gótico, Barcelona: Destino, 1994.

RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.), Historia del Arte. Vol. 1: El mundo antiguo, Madrid: Alianza, 1996.

- (dir.), Historia del Arte. Vol. 2: La edad media, Madrid: Alianza, 1996.

RICHTER, Gisela, El arte griego: una revisión de las artes visuales de la antigua Grecia, Barcelona: Destino, 1988.

SMITH, Walter Stevenson. Arte y arquitectura del antiguo Egipto,Madrid: Cátedra, 2000.

WHEELER, Robert E. Mortimer. El arte y la arquitectura de Roma, Barcelona: Destino, 1995.

YARZA, Joaquín. Arte y arquitectura en España: 500-1250, Madrid: Cátedra, 2004.

 

• Bibliografia complementària

La bibliografia específica estarà constituïda principalment per articles o capítols de llibre que el professor facilitarà als alumnes a través de l'Aula Global.

 

• Recursos didàctics

A l'aula global hi ha els recursos necessaris per superar l'assignatura.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20012 - Art Antic i Medieval


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20012 - Art Antic i Medieval
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Grup 3: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Grup 204: Català
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Grup 303: Català
Grup 304: Català
Professorat:
Josep Maria Palau Baduell, Francesc Xavier Mingorance Ricart, Marta Anton Martí
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura consisteix en presentar les principals manifestacions artístiques del món occidental des de l'època dels grans imperis del Pròxim Orient fins a la fi de l'edat mitjana.

Es pretén assolir una visió panoràmica dels grans períodes artístics sense deixar de banda el context històric i cultural en que esdevingueren i les influències que tingueren en èpoques posteriors.

La preparació que es pressuposa és la que correspon al final del Batxillerat: saber relacionar a grans trets les característiques formals dels diferents estils artístics antics i medievals amb el moment històric i el context cultural que els va originar.

Aquests coneixements referencials bàsics es veuen enriquits pels continguts i els procediments metodològics adquirits al llarg del primer i segon trimestre a les assignatures del Pla d'Estudis d'Humanitats: Prehistòria, Història Antiga, Cultura Clàssica i Tradició Occidental i Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art, així com també amb una assignatura que s'imparteix en el tercer trimestre: Pensament Antic i Medieval. Amb aquestes assignatures es relaciona per diferents motius (compartir una mateixa època d'estudi, competències generals i principis metodològics). Tot i això no es considera aquestes assignatures com a prerequisits indispensables per a assolir els objectius plantejats, sinó com a complementàries.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

Instrumentals

1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

2. Capacitat d'organització i planificació.

3. Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.

4. Coneixement d'una llengua estrangera.

5. Cerca documental i fonts de referència

6. Interrelació del coneixement del concret amb els coneixements teòrics

7. Comprensió de la interrelació entre literatura, història, art i pensament

Interpersonals

8. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.

9. Raonament crític.

Sistèmiques

10. Coneixement d'altres cultures i costums.

11. Capacitat per treballar amb rigor i esforç.

12. Capacitat de formació continuada.

13. Capacitat per mantenir desperta la curiositat.

1. Saber situar els corrents artístics dins el context social i cultural on s'han originat.

2. Establir relacions apropiades entre la cultura escrita i la cultura visual de les diferents èpoques estudiades.

3. Adquirir criteris objectius per a la interpretació i l'avaluació de les obres d'art, en general, i de les de l'art antic i medieval en particular.

4. Reconèixer els atributs iconogràfics de les representacions més habituals en l'art antic i medieval.

5. Reconèixer els condicionants tècnics i conceptuals que determinen l'adopció de determinades formes artístiques en detriment d'altres.

6. Identificar la pervivència de determinades formes i trets estilístics i saber vincular-ho a processos de codificació, transmissió i vulgarització.

7. Adquirir els hàbits visuals necessaris per a l'estudi d'obres d'art de diferents èpoques.

Resultats de l'aprenentatge

Coneixement de les manifestacions artístiques del món occidental des de l'època dels grans imperis del Pròxim Orient fins a la fi de l'edat mitjana.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

No poverty

Gender Equality

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

Bloc de contingut 1: Manifestacions artístiques del Món Antic

Bloc de contingut 2: Formes artístiques de les cultures clàssiques

Bloc de contingut 3: Les primeres manifestacions de l'art medieval

Bloc de contingut 4: Desenvolupament de l'art medieval

Metodologia docent

En les sessions plenàries s'exposaran les característiques principals dels corrents artístics del món occidental des de l'època antiga fins a l'època baixmedieval.

En els seminaris es completarà la informació donada a les sessions plenàries, mitjançant l'observació de característiques particulars de cada moviment i el comentari d'obres d'art. Se cercarà la participació dels alumnes, els quals hauran de ser capaços de determinar les semblances i diferències entre els períodes i la pervivència dels models artístics al llarg de les diferents èpoques estudiades.

La docència dels grups 2 i 3 es preveu que sigui presencial.

La docència del grup 1 serà híbrida, tal com es detalla a continuació: 

ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME:  Tallers
 
RECURSOS TÈCNICS: programa Moodle
 
EN CAP CAS AQUESTES ACTIVITATS SERAN SUPERIORS A UN 30% DE LES HORES REBUDES PELS ESTUDIANTS; ÉS A DIR, ES MANTINDRÀ UN 70% DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL.

 

Tot i això, aquesta situació està condicionada a la de la pandèmia. 

 

 

 

Avaluació

Avaluació continuada

A partir de l'assistència a les classes plenàries i als seminaris, del treball durant el curs i de l'examen final s'avaluarà a l'alumne. Les classes plenàries tindran caràcter magistral, mentre que els seminaris cercaran la participació dels alumnes.

Durant el trimestre els alumnes hauran de realitzar 1 treball, el qual conformarà un 50% de la nota. El treball es realitzarà en grups i s'entregarà en la data indicada pel professor.

Finalment es realitzarà un examen en què s'hauran de demostrar els coneixements adquirits durant el curs.

Tot i que l'assistència no és obligatòria, es considera imprescindible per tal d'assolir els coneixements i competències de l'assignatura.

 

El sistema d'avaluació consistirà en:

  • Treball en grup (50%), consistent en l'elaboració d'un pòster científic sobre una obra artística i la presentació en vídeo d'aquesta obra. 

  • Examen final (50%)

 Per superar l'assignatura cal aprovar, obligatòriament, l'examen final.

 

Si les condicions sanitàries no permeten la presencialitat, l'examen serà en línia.

 

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

Condicions per al juliol

Pel que fa a la recuperació al juliol, se seguirà la normativa general de la Facultat.

Els percentatges de la recuperació del juliol seran els mateixos que al juny.

En el cas de suspendre els treballs i/o l'examen, s'hauran de recuperar amb les mateixes condicions que al juny.

Per optar a la recuperació cal haver realitzat algun dels exercicis.

 

Bibliografia i recursos d'informació

• Bibliografia recomanada

BANGO TORVISO, Isidro, Arte bizantino y arte del Islam, Madrid: Historia 16, 1996.

FRANKL, Paul. Arquitectura gótica, Madrid: Cátedra, 2002.

KRAUTHEIMER, Richard. Arquitectura paleocristiana y bizantina, Madrid: Cátedra, 2005.

MARTINDALE, Andrew. El arte gótico, Barcelona: Destino, 1994.

RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.), Historia del Arte. Vol. 1: El mundo antiguo, Madrid: Alianza, 1996.

- (dir.), Historia del Arte. Vol. 2: La edad media, Madrid: Alianza, 1996.

RICHTER, Gisela, El arte griego: una revisión de las artes visuales de la antigua Grecia, Barcelona: Destino, 1988.

SMITH, Walter Stevenson. Arte y arquitectura del antiguo Egipto,Madrid: Cátedra, 2000.

WHEELER, Robert E. Mortimer. El arte y la arquitectura de Roma, Barcelona: Destino, 1995.

YARZA, Joaquín. Arte y arquitectura en España: 500-1250, Madrid: Cátedra, 2004.

 

• Bibliografia complementària

La bibliografia específica estarà constituïda principalment per articles o capítols de llibre que el professor facilitarà als alumnes a través de l'Aula Global.

 

• Recursos didàctics

A l'aula global hi ha els recursos necessaris per superar l'assignatura.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20012 - Art Antic i Medieval


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20012 - Art Antic i Medieval
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Grup 3: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 104: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Grup 204: Català
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Grup 303: Català
Grup 304: Català
Professorat:
Josep Maria Palau Baduell, Francesc Xavier Mingorance Ricart, Marta Anton Martí
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura consisteix en presentar les principals manifestacions artístiques del món occidental des de l'època dels grans imperis del Pròxim Orient fins a la fi de l'edat mitjana.

Es pretén assolir una visió panoràmica dels grans períodes artístics sense deixar de banda el context històric i cultural en que esdevingueren i les influències que tingueren en èpoques posteriors.

La preparació que es pressuposa és la que correspon al final del Batxillerat: saber relacionar a grans trets les característiques formals dels diferents estils artístics antics i medievals amb el moment històric i el context cultural que els va originar.

Aquests coneixements referencials bàsics es veuen enriquits pels continguts i els procediments metodològics adquirits al llarg del primer i segon trimestre a les assignatures del Pla d'Estudis d'Humanitats: Prehistòria, Història Antiga, Cultura Clàssica i Tradició Occidental i Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art, així com també amb una assignatura que s'imparteix en el tercer trimestre: Pensament Antic i Medieval. Amb aquestes assignatures es relaciona per diferents motius (compartir una mateixa època d'estudi, competències generals i principis metodològics). Tot i això no es considera aquestes assignatures com a prerequisits indispensables per a assolir els objectius plantejats, sinó com a complementàries.

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

Instrumentals

1. Capacitat d'anàlisi i de síntesi.

2. Capacitat d'organització i planificació.

3. Comunicació oral i escrita en la llengua pròpia.

4. Coneixement d'una llengua estrangera.

5. Cerca documental i fonts de referència

6. Interrelació del coneixement del concret amb els coneixements teòrics

7. Comprensió de la interrelació entre literatura, història, art i pensament

Interpersonals

8. Reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.

9. Raonament crític.

Sistèmiques

10. Coneixement d'altres cultures i costums.

11. Capacitat per treballar amb rigor i esforç.

12. Capacitat de formació continuada.

13. Capacitat per mantenir desperta la curiositat.

1. Saber situar els corrents artístics dins el context social i cultural on s'han originat.

2. Establir relacions apropiades entre la cultura escrita i la cultura visual de les diferents èpoques estudiades.

3. Adquirir criteris objectius per a la interpretació i l'avaluació de les obres d'art, en general, i de les de l'art antic i medieval en particular.

4. Reconèixer els atributs iconogràfics de les representacions més habituals en l'art antic i medieval.

5. Reconèixer els condicionants tècnics i conceptuals que determinen l'adopció de determinades formes artístiques en detriment d'altres.

6. Identificar la pervivència de determinades formes i trets estilístics i saber vincular-ho a processos de codificació, transmissió i vulgarització.

7. Adquirir els hàbits visuals necessaris per a l'estudi d'obres d'art de diferents èpoques.

Resultats de l'aprenentatge

Coneixement de les manifestacions artístiques del món occidental des de l'època dels grans imperis del Pròxim Orient fins a la fi de l'edat mitjana.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

No poverty

Gender Equality

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

Bloc de contingut 1: Manifestacions artístiques del Món Antic

Bloc de contingut 2: Formes artístiques de les cultures clàssiques

Bloc de contingut 3: Les primeres manifestacions de l'art medieval

Bloc de contingut 4: Desenvolupament de l'art medieval

Metodologia docent

En les sessions plenàries s'exposaran les característiques principals dels corrents artístics del món occidental des de l'època antiga fins a l'època baixmedieval.

En els seminaris es completarà la informació donada a les sessions plenàries, mitjançant l'observació de característiques particulars de cada moviment i el comentari d'obres d'art. Se cercarà la participació dels alumnes, els quals hauran de ser capaços de determinar les semblances i diferències entre els períodes i la pervivència dels models artístics al llarg de les diferents èpoques estudiades.

La docència dels grups 2 i 3 es preveu que sigui presencial.

La docència del grup 1 serà híbrida, tal com es detalla a continuació: 

ACTIVITATS QUE ES DURAN A TERME:  Tallers
 
RECURSOS TÈCNICS: programa Moodle
 
EN CAP CAS AQUESTES ACTIVITATS SERAN SUPERIORS A UN 30% DE LES HORES REBUDES PELS ESTUDIANTS; ÉS A DIR, ES MANTINDRÀ UN 70% DE LA DOCÈNCIA PRESENCIAL.

 

Tot i això, aquesta situació està condicionada a la de la pandèmia. 

 

 

 

Avaluació

Avaluació continuada

A partir de l'assistència a les classes plenàries i als seminaris, del treball durant el curs i de l'examen final s'avaluarà a l'alumne. Les classes plenàries tindran caràcter magistral, mentre que els seminaris cercaran la participació dels alumnes.

Durant el trimestre els alumnes hauran de realitzar 1 treball, el qual conformarà un 50% de la nota. El treball es realitzarà en grups i s'entregarà en la data indicada pel professor.

Finalment es realitzarà un examen en què s'hauran de demostrar els coneixements adquirits durant el curs.

Tot i que l'assistència no és obligatòria, es considera imprescindible per tal d'assolir els coneixements i competències de l'assignatura.

 

El sistema d'avaluació consistirà en:

  • Treball en grup (50%), consistent en l'elaboració d'un pòster científic sobre una obra artística i la presentació en vídeo d'aquesta obra. 

  • Examen final (50%)

 Per superar l'assignatura cal aprovar, obligatòriament, l'examen final.

 

Si les condicions sanitàries no permeten la presencialitat, l'examen serà en línia.

 

Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb el docent-, segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

Condicions per al juliol

Pel que fa a la recuperació al juliol, se seguirà la normativa general de la Facultat.

Els percentatges de la recuperació del juliol seran els mateixos que al juny.

En el cas de suspendre els treballs i/o l'examen, s'hauran de recuperar amb les mateixes condicions que al juny.

Per optar a la recuperació cal haver realitzat algun dels exercicis.

 

Bibliografia i recursos d'informació

• Bibliografia recomanada

BANGO TORVISO, Isidro, Arte bizantino y arte del Islam, Madrid: Historia 16, 1996.

FRANKL, Paul. Arquitectura gótica, Madrid: Cátedra, 2002.

KRAUTHEIMER, Richard. Arquitectura paleocristiana y bizantina, Madrid: Cátedra, 2005.

MARTINDALE, Andrew. El arte gótico, Barcelona: Destino, 1994.

RAMÍREZ, Juan Antonio (dir.), Historia del Arte. Vol. 1: El mundo antiguo, Madrid: Alianza, 1996.

- (dir.), Historia del Arte. Vol. 2: La edad media, Madrid: Alianza, 1996.

RICHTER, Gisela, El arte griego: una revisión de las artes visuales de la antigua Grecia, Barcelona: Destino, 1988.

SMITH, Walter Stevenson. Arte y arquitectura del antiguo Egipto,Madrid: Cátedra, 2000.

WHEELER, Robert E. Mortimer. El arte y la arquitectura de Roma, Barcelona: Destino, 1995.

YARZA, Joaquín. Arte y arquitectura en España: 500-1250, Madrid: Cátedra, 2004.

 

• Bibliografia complementària

La bibliografia específica estarà constituïda principalment per articles o capítols de llibre que el professor facilitarà als alumnes a través de l'Aula Global.

 

• Recursos didàctics

A l'aula global hi ha els recursos necessaris per superar l'assignatura.