Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20006 - Introducció als Estudis Literaris


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20006 - Introducció als Estudis Literaris
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Grup 3: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Grup 303: Català
Professorat:
Begoña Capllonch Bujosa, Javier Aparicio Maydeu, Marina Porras Marti, Marta Tirado Mauri
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura suposa una introducció a la dimensió de la literatura i a les diverses metodologies d’anàlisi del text literari. Es debatrà, per tant, sobre la definició del fet literari, els seus objectius, les teories d’estudi que s’hi han desenvolupat, la naturalesa de l’acte creatiu, etc.

Competències associades

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1/ Competència cultural i artística.

2/ Capacitat per interrelacionar literatura, història, art i pensament.

3/ Competència en comunicació lingüística.

4/ Capacitat de llegir una obra literària amb sentit crític.

5/ Coneixement dels fonaments d’estudi de la literatura.

6/ Coneixement dels conceptes bàsics de l’anàlisi i el comentari de textos.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Qualitat de l’educació (objectiu 4)

Continguts

 1. Què és la literatura? Llenguatge literari, creació i comunicació literària.
 2. Disciplines dels estudis literaris: història, crítica, teoria i literatura comparada.
 3. Traducció, intertextualitat i altres qüestions de la creació litarària.
 4. Els gèneres literaris.

 

Metodologia docent

Aquesta assignatura consta de classes plenàries i seminaris. Les plenàries són de caire teòric; els seminaris, de caràcter pràctic, hauran de comptar amb la participació activa de l'alumnat. Algun dels textos que es treballin per il·lustrar el temari o per complementar les lectures obligatòries podrien estar escrits en una llengua diferent de la castellana o la catalana. 

Advertiment: l’assistència a classe és imprescindible (sempre es controlarà a les classes de seminari; a les plenàries, es podran realitzar controls aleatoris).

 

Avaluació

L’estudiant haurà de fer, obligatòriament, dos tipus de proves d’avaluació: per una banda, l’examen (70%) i, per una altra, l’exercici o exercicis dels seminaris (30%). La mitjana entre aquestes dues notes només s'aplicarà si la qualificació de l'examen és, com a mínim, de 4 sobre 10; si la qualificació de l'examen és inferior a 4, no es farà mitjana i la qualificació que constarà a l'acta serà, provisionalment, la de Suspens (amb la nota de l’examen), a l’espera del resultat de la recuperació. Així mateix, no es podrà superar l’assignatura si l’estudiant només realitza l’examen, atès que l’examen i els exercicis de seminari avaluen competències diferents. Encara que l’estudiant hagi aprovat l’examen (i amb una nota igual o superior a 7), rebrà un Suspens provisional fins que presenti, a la recuperació, la tasca o tasques relatives als seminaris que se li exigeixin.

Amb independència de la llengua en què s’imparteixin les classes, l’estudiant podrà realitzar totes les proves d’avaluació tant en castellà com en català.

 

RECUPERACIÓ

Si el resultat final de l'assignatura arriba al 5, l'estudiant l’haurà aprovada encara que hagi suspès alguna de les proves. Si el resultat final no arriba al 5, l’estudiant haurà de recuperar la part que no tingui aprovada (o bé totes dues, si és el cas).

Tant l’examen com els exercicis relatius als seminaris seran diferents als de la convocatòria ordinària, però s’hi valoraran les mateixes competències i els mateixos continguts fonamentals (i tindran el mateix percentatge en la qualificació total de l’assignatura). Avís important: l’estudiant que no hagi puntuat en cap prova obtindrà un NP i, conseqüentment, perdrà la possibilitat d’anar a la recuperació.

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

 

Bibliografia i recursos d'informació

OBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA

 

Pel que fa a les obres d’autors foranis, l’idoni és que siguin llegides en la llengua original (en l’edició que l’estudiant tingui a l’abast). Si no és possible, es pot recórrer a una traducció, tal com ja proposem a sota (compte, els anys d’edició poden ser diferents):

 

Canzoniere de Francesco Petrarca

[Cançoner, trad. de Miquel Desclot, Proa, 2016.

Cancionero I y II, trad. de Jacobo Cortines, Cátedra, 1989.]

 

Sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca

[Sonetos, edit. Comares, 1996. // Otras ediciones.]

 

The Common Reader de Virginia Woolf

[El lector común, trad. de Daniel Nisa Cáceres, Debolsillo, 2010.]

 

Ficciones de Jorge Luis Borges

[Ficciones, Alianza, 2006 // Otras ediciones.]

 

En attendant Godot de Samuel Beckett

[Esperando a Godot, trad. de Ana María Moix, Tusquests, 2015.

Tot esperant Godot, trad. de Joan Oliver, Proa, 1999.]

 

Palomar de Italo Calvino

[Palomar, ed. de Javier Aparicio Maydeu, trad. de Aurora Bernárdez, Cátedra, 2017.

Palomar, trad. de Maria Antònia Oliver, Labutxaca, 2011.]

 

 

BIBLIOGRAFIA SECUNDÀRIA

 

Abellan, Joan; Pere Ballart; Enric Sullà: Introducció a la teoria de la literatura, Barcelona: Angle, 1997.

Brioschi, Franco y Constanzo Di Girolamo: Introducción al estudio de la literatura, Barcelona: Ariel, 1988.

Ceserani, Remo: Introducción a los estudios literarios, Barcelona: Crítica, 2004.

Compagnon, Antoine: ¿Para qué sirve la literatura?, Barcelona: Acantilado, 2008.

Culler, Jonathan:  Breve introducción a la teoría literaria, Barcelona: Austral, 2018.

Eagleton, Terry: Una introducción a la teoría literaria, México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

Eagleton, Terry: Cómo leer literatura, Austral, 2017.

Jakobson, Roman: Lingüística y poética, Madrid: Cátedra, 1988.

Lapesa, Rafael: Introducción a los estudios literarios, Madrid: Cátedra, 1995.

Wellek, René y Austin Warren: Teoría literaria, Barcelona: Gredos, 2012.


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20006 - Introducció als Estudis Literaris


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20006 - Introducció als Estudis Literaris
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Grup 3: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Grup 303: Català
Professorat:
Begoña Capllonch Bujosa, Javier Aparicio Maydeu, Marina Porras Marti, Marta Tirado Mauri
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura suposa una introducció a la dimensió de la literatura i a les diverses metodologies d’anàlisi del text literari. Es debatrà, per tant, sobre la definició del fet literari, els seus objectius, les teories d’estudi que s’hi han desenvolupat, la naturalesa de l’acte creatiu, etc.

Competències associades

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1/ Competència cultural i artística.

2/ Capacitat per interrelacionar literatura, història, art i pensament.

3/ Competència en comunicació lingüística.

4/ Capacitat de llegir una obra literària amb sentit crític.

5/ Coneixement dels fonaments d’estudi de la literatura.

6/ Coneixement dels conceptes bàsics de l’anàlisi i el comentari de textos.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Qualitat de l’educació (objectiu 4)

Continguts

 1. Què és la literatura? Llenguatge literari, creació i comunicació literària.
 2. Disciplines dels estudis literaris: història, crítica, teoria i literatura comparada.
 3. Traducció, intertextualitat i altres qüestions de la creació litarària.
 4. Els gèneres literaris.

 

Metodologia docent

Aquesta assignatura consta de classes plenàries i seminaris. Les plenàries són de caire teòric; els seminaris, de caràcter pràctic, hauran de comptar amb la participació activa de l'alumnat. Algun dels textos que es treballin per il·lustrar el temari o per complementar les lectures obligatòries podrien estar escrits en una llengua diferent de la castellana o la catalana. 

Advertiment: l’assistència a classe és imprescindible (sempre es controlarà a les classes de seminari; a les plenàries, es podran realitzar controls aleatoris).

 

Avaluació

L’estudiant haurà de fer, obligatòriament, dos tipus de proves d’avaluació: per una banda, l’examen (70%) i, per una altra, l’exercici o exercicis dels seminaris (30%). La mitjana entre aquestes dues notes només s'aplicarà si la qualificació de l'examen és, com a mínim, de 4 sobre 10; si la qualificació de l'examen és inferior a 4, no es farà mitjana i la qualificació que constarà a l'acta serà, provisionalment, la de Suspens (amb la nota de l’examen), a l’espera del resultat de la recuperació. Així mateix, no es podrà superar l’assignatura si l’estudiant només realitza l’examen, atès que l’examen i els exercicis de seminari avaluen competències diferents. Encara que l’estudiant hagi aprovat l’examen (i amb una nota igual o superior a 7), rebrà un Suspens provisional fins que presenti, a la recuperació, la tasca o tasques relatives als seminaris que se li exigeixin.

Amb independència de la llengua en què s’imparteixin les classes, l’estudiant podrà realitzar totes les proves d’avaluació tant en castellà com en català.

 

RECUPERACIÓ

Si el resultat final de l'assignatura arriba al 5, l'estudiant l’haurà aprovada encara que hagi suspès alguna de les proves. Si el resultat final no arriba al 5, l’estudiant haurà de recuperar la part que no tingui aprovada (o bé totes dues, si és el cas).

Tant l’examen com els exercicis relatius als seminaris seran diferents als de la convocatòria ordinària, però s’hi valoraran les mateixes competències i els mateixos continguts fonamentals (i tindran el mateix percentatge en la qualificació total de l’assignatura). Avís important: l’estudiant que no hagi puntuat en cap prova obtindrà un NP i, conseqüentment, perdrà la possibilitat d’anar a la recuperació.

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

 

Bibliografia i recursos d'informació

OBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA

 

Pel que fa a les obres d’autors foranis, l’idoni és que siguin llegides en la llengua original (en l’edició que l’estudiant tingui a l’abast). Si no és possible, es pot recórrer a una traducció, tal com ja proposem a sota (compte, els anys d’edició poden ser diferents):

 

Canzoniere de Francesco Petrarca

[Cançoner, trad. de Miquel Desclot, Proa, 2016.

Cancionero I y II, trad. de Jacobo Cortines, Cátedra, 1989.]

 

Sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca

[Sonetos, edit. Comares, 1996. // Otras ediciones.]

 

The Common Reader de Virginia Woolf

[El lector común, trad. de Daniel Nisa Cáceres, Debolsillo, 2010.]

 

Ficciones de Jorge Luis Borges

[Ficciones, Alianza, 2006 // Otras ediciones.]

 

En attendant Godot de Samuel Beckett

[Esperando a Godot, trad. de Ana María Moix, Tusquests, 2015.

Tot esperant Godot, trad. de Joan Oliver, Proa, 1999.]

 

Palomar de Italo Calvino

[Palomar, ed. de Javier Aparicio Maydeu, trad. de Aurora Bernárdez, Cátedra, 2017.

Palomar, trad. de Maria Antònia Oliver, Labutxaca, 2011.]

 

 

BIBLIOGRAFIA SECUNDÀRIA

 

Abellan, Joan; Pere Ballart; Enric Sullà: Introducció a la teoria de la literatura, Barcelona: Angle, 1997.

Brioschi, Franco y Constanzo Di Girolamo: Introducción al estudio de la literatura, Barcelona: Ariel, 1988.

Ceserani, Remo: Introducción a los estudios literarios, Barcelona: Crítica, 2004.

Compagnon, Antoine: ¿Para qué sirve la literatura?, Barcelona: Acantilado, 2008.

Culler, Jonathan:  Breve introducción a la teoría literaria, Barcelona: Austral, 2018.

Eagleton, Terry: Una introducción a la teoría literaria, México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

Eagleton, Terry: Cómo leer literatura, Austral, 2017.

Jakobson, Roman: Lingüística y poética, Madrid: Cátedra, 1988.

Lapesa, Rafael: Introducción a los estudios literarios, Madrid: Cátedra, 1995.

Wellek, René y Austin Warren: Teoría literaria, Barcelona: Gredos, 2012.


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20006 - Introducció als Estudis Literaris


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20006 - Introducció als Estudis Literaris
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Grup 3: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Grup 303: Català
Professorat:
Begoña Capllonch Bujosa, Javier Aparicio Maydeu, Marina Porras Marti, Marta Tirado Mauri
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura suposa una introducció a la dimensió de la literatura i a les diverses metodologies d’anàlisi del text literari. Es debatrà, per tant, sobre la definició del fet literari, els seus objectius, les teories d’estudi que s’hi han desenvolupat, la naturalesa de l’acte creatiu, etc.

Competències associades

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

1/ Competència cultural i artística.

2/ Capacitat per interrelacionar literatura, història, art i pensament.

3/ Competència en comunicació lingüística.

4/ Capacitat de llegir una obra literària amb sentit crític.

5/ Coneixement dels fonaments d’estudi de la literatura.

6/ Coneixement dels conceptes bàsics de l’anàlisi i el comentari de textos.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Qualitat de l’educació (objectiu 4)

Continguts

 1. Què és la literatura? Llenguatge literari, creació i comunicació literària.
 2. Disciplines dels estudis literaris: història, crítica, teoria i literatura comparada.
 3. Traducció, intertextualitat i altres qüestions de la creació litarària.
 4. Els gèneres literaris.

 

Metodologia docent

Aquesta assignatura consta de classes plenàries i seminaris. Les plenàries són de caire teòric; els seminaris, de caràcter pràctic, hauran de comptar amb la participació activa de l'alumnat. Algun dels textos que es treballin per il·lustrar el temari o per complementar les lectures obligatòries podrien estar escrits en una llengua diferent de la castellana o la catalana. 

Advertiment: l’assistència a classe és imprescindible (sempre es controlarà a les classes de seminari; a les plenàries, es podran realitzar controls aleatoris).

 

Avaluació

L’estudiant haurà de fer, obligatòriament, dos tipus de proves d’avaluació: per una banda, l’examen (70%) i, per una altra, l’exercici o exercicis dels seminaris (30%). La mitjana entre aquestes dues notes només s'aplicarà si la qualificació de l'examen és, com a mínim, de 4 sobre 10; si la qualificació de l'examen és inferior a 4, no es farà mitjana i la qualificació que constarà a l'acta serà, provisionalment, la de Suspens (amb la nota de l’examen), a l’espera del resultat de la recuperació. Així mateix, no es podrà superar l’assignatura si l’estudiant només realitza l’examen, atès que l’examen i els exercicis de seminari avaluen competències diferents. Encara que l’estudiant hagi aprovat l’examen (i amb una nota igual o superior a 7), rebrà un Suspens provisional fins que presenti, a la recuperació, la tasca o tasques relatives als seminaris que se li exigeixin.

Amb independència de la llengua en què s’imparteixin les classes, l’estudiant podrà realitzar totes les proves d’avaluació tant en castellà com en català.

 

RECUPERACIÓ

Si el resultat final de l'assignatura arriba al 5, l'estudiant l’haurà aprovada encara que hagi suspès alguna de les proves. Si el resultat final no arriba al 5, l’estudiant haurà de recuperar la part que no tingui aprovada (o bé totes dues, si és el cas).

Tant l’examen com els exercicis relatius als seminaris seran diferents als de la convocatòria ordinària, però s’hi valoraran les mateixes competències i els mateixos continguts fonamentals (i tindran el mateix percentatge en la qualificació total de l’assignatura). Avís important: l’estudiant que no hagi puntuat en cap prova obtindrà un NP i, conseqüentment, perdrà la possibilitat d’anar a la recuperació.

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

 

Bibliografia i recursos d'informació

OBRES DE LECTURA OBLIGATÒRIA

 

Pel que fa a les obres d’autors foranis, l’idoni és que siguin llegides en la llengua original (en l’edició que l’estudiant tingui a l’abast). Si no és possible, es pot recórrer a una traducció, tal com ja proposem a sota (compte, els anys d’edició poden ser diferents):

 

Canzoniere de Francesco Petrarca

[Cançoner, trad. de Miquel Desclot, Proa, 2016.

Cancionero I y II, trad. de Jacobo Cortines, Cátedra, 1989.]

 

Sonetos del amor oscuro de Federico García Lorca

[Sonetos, edit. Comares, 1996. // Otras ediciones.]

 

The Common Reader de Virginia Woolf

[El lector común, trad. de Daniel Nisa Cáceres, Debolsillo, 2010.]

 

Ficciones de Jorge Luis Borges

[Ficciones, Alianza, 2006 // Otras ediciones.]

 

En attendant Godot de Samuel Beckett

[Esperando a Godot, trad. de Ana María Moix, Tusquests, 2015.

Tot esperant Godot, trad. de Joan Oliver, Proa, 1999.]

 

Palomar de Italo Calvino

[Palomar, ed. de Javier Aparicio Maydeu, trad. de Aurora Bernárdez, Cátedra, 2017.

Palomar, trad. de Maria Antònia Oliver, Labutxaca, 2011.]

 

 

BIBLIOGRAFIA SECUNDÀRIA

 

Abellan, Joan; Pere Ballart; Enric Sullà: Introducció a la teoria de la literatura, Barcelona: Angle, 1997.

Brioschi, Franco y Constanzo Di Girolamo: Introducción al estudio de la literatura, Barcelona: Ariel, 1988.

Ceserani, Remo: Introducción a los estudios literarios, Barcelona: Crítica, 2004.

Compagnon, Antoine: ¿Para qué sirve la literatura?, Barcelona: Acantilado, 2008.

Culler, Jonathan:  Breve introducción a la teoría literaria, Barcelona: Austral, 2018.

Eagleton, Terry: Una introducción a la teoría literaria, México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

Eagleton, Terry: Cómo leer literatura, Austral, 2017.

Jakobson, Roman: Lingüística y poética, Madrid: Cátedra, 1988.

Lapesa, Rafael: Introducción a los estudios literarios, Madrid: Cátedra, 1995.

Wellek, René y Austin Warren: Teoría literaria, Barcelona: Gredos, 2012.