Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20004 - Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20004 - Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Grup 3: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Professorat:
Julia Lull Sanz, Eduardo Cairol Carabi
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 1r
Trimestre: 1r
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores dedicació estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: català
Professorat: Eduard Cairol/Júlia Lull

Aquesta assignatura forma part del pla d'implementació 2021-22 del projecte d'innovació i transformació pedagògica EDVOLUCIÓ de la UPF. Per aquest motiu, les dades consignades en aquest PDA podrien experimentar alguns canvis en els apartats de Competències, Continguts, Metodologia i Avaluació, sempre abans de l'inici de les classes.

L’assignatura es presenta com una primera introducció a les principals categories i problemàtiques relacionades amb el fet artístic, així com a la seva evolució històrica i a la seva historiografia.  

Aquest Pla Docent serà objecte de concreció per part del Programa del Curs de cada professor de cada any acadèmic, sense que això pugui implicar en cap cas contradicció amb el marc establert en el present document.

En el cas dels Grups 1 i 2 de l’assignatura (amb SEGELL EDVOLUCIÓ), aquest Pla Docent es complementa també amb un PLA D’APRENENTATGE de l’assignatura, format per un PLA D’ACTIVITATS i un PLA D’AVALUACIÓ.  

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

1. Comprensió i interpretació crítica de textos i documents de naturalesa conceptual o testimonial.

 

2. Capacitat per integrar en les pròpies argumentacions i exposicions materials i ingredients de naturalesa i origen diversos.

 

3. Educació d’un distanciament i una reserva crítics enfront dels tòpics o idees rebudes respecte a l’art.

 

4. Desenvolupament d’una

capacitat crítica que integri les

perspectives feminista i

post-colonial en les anàlisis del fenomen artístic.

1. Coneixement de les principals nocions i categories manejades pels autors i autores que apareixen al Programa en la seva anàlisi del fet artístic.

 

2. Capacitat de comprendre-les històricament i interpretar-les a la llum del conjunt de la reflexió dels autors i autores respectius i de la seva època.

 

3. Aptitud de posar-les en diàleg i confrontació amb altres aproximacions i opinions.

 

4. Capacitat per qüestionar el

paradigma masculí i europeu

de la teoria i la història de l’art.

Resultats de l'aprenentatge

En aquest marc conceptual, l’assignatura es proposa girar al voltant de tres grans eixos: l’art en el seu horitzó històric, la tasca creadora dels artistes i l’experiència dels destinataris i consumidors de l’art. Un quart eix és el de les categories o conceptes que han orientat la pràctica dels artistes i el judici del públic consumidor en les diferents èpoques històriques.

            ¿Quina ha estat la definició de l’art en determinada època? ¿Quina, l’explicació del mecanisme creatiu? ¿Quins han estat l’estatut o la consideració social de l’artista en diferents moments? ¿Quin paper s’ha reservat  al públic receptor de les obres d’art? ¿Com ha estat caracteritzada la seva experiència? Són algunes de les preguntes que es formula l’assignatura.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

 

Prerequisits

            No es demana cap prerequisit per cursar l’assignatura.

 

Continguts

Primera Part: ESCENARIS (Plenàries)

 

Tema 1. Art, història i natura.

 

L’art en el seu temps: té l’art una història? L’art i la Naturalesa: les diferents definicions de l’art.  L’art i la filosofia: l’Estètica.

 

Tema 2. El misteri de l’acte creatiu.

 

La tècnica, l’artesania i el naixement de l’artista modern: la inspiració, el geni, l’inconscient. L’artista en el món capitalista.

 

Tema 3. L’experiència estètica.

 

El naixement del gust artístic. El judici o experiència estètics. La Crítica de l’art. El museu i la seva transformació: el curador.

 

Segona Part: CONCEPTES (Seminaris)

 

Conceptes que orienten la pràctica de l’art: la bellesa, la gràcia, el pintoresc, el sublim, el kitsch, el camp, etc.

Metodologia docent

El curs es desplega a través d’una doble dinàmica: sessions amb un contingut material, que tanmateix serà deduït i aprofundit per la dinàmica de reflexió i de discussió del grup, i sessions amb un caire més participatiu a partir de lectures, exercicis i intervencions dels estudiants.

            Per a les primeres sessions, el responsable docent comptarà amb la implicació de la totalitat del grup, que ocasionalment serà requerit a aportar informació o documentació a classe. En el cas que durant el curs sigui necessari per motius de salut pública, es podran programar activitats docents en línia. Aquestes sessions no presencials poden consistir en treball sincrònic (a través d'eines com Zoom, Collaborate, etc.) i en activitats no sincròniques a partir de materials proporcionats pels docents (textos, presentacions de diapositives, àudios o vídeos enregistrats pel professor, etc...).

Per a les segones, el nombre d’estudiants a classe serà més reduït i la seva participació es considerarà obligatòria i eventualment avaluable. En cas d’emergència sanitària (personal o col·lectiva) s’arbitraran solucions a partir de recursos en línia per seguir la dinàmica normal del curs.

Els estudiants, al seu torn, lliuraran els seus exercicis a través de les aplicacions de l'Aula Global habilitades per a aquest efecte.

 

Programació d'activitats

 

Grups 1, 2, 3

Dimarts

Grup

Dijous

Grup

SETMANA 1

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

SETMANA 2

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

SETMANA 3

Festiu

-

Seminari I

01

SETMANA 4

Plenària

1, 2, 3

Seminari I

02

SETMANA 5

Plenària

1, 2, 3

Seminari II

01

SETMANA 6

Plenària

1, 2, 3

Seminari II

02

SETMANA 7

Plenària

1, 2, 3

Seminari III

01

SETMANA 8

Plenària

1, 2, 3

Seminari III

02

SETMANA 9

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

SETMANA 10

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

 

Grups 1 i 2

PLA D’ACTIVITATS

 

Tasca

Hores

Acció d’aprenentatge

Disseny social

Modalitat

Eines, llocs

Mitjà d’Avaluació

Revisar i reaccionar a material facilitat prèviament

10

Instrucció

Individual

Classe plenària

Presencial, síncron

Aula

A. Global

Examen

Respondre a qüestions breus sobre els temes del Programa del Curs i sobre la seva lectura obligatòria

5

Instrucció

Descobriment

Individual

Remot,

asíncron Presencial, síncron

Casa, aula

Examen

Test de lectura

Davant un cas històric controvertit (sobre propietat intel·lectual, sobre procés jurídic, etc.), prendre una posició justificada

2

Preparació

Descobriment

En grup (sense professorat)

Classe plenària

(Presentació)

Remot,

asíncron Presencial, síncron

 

Casa, aula

ABP

Estudi de cas a través de documentació

Presentació pública

Discussió grupal

Presentar a classe una definició i la breu evolució de termes tècnics de la disciplina a partir de documents consultats i discutits

1

 

Preparació

Individual

Classe plenària

(Presentació)

Remot,

asíncron Presencial, síncron

Casa, aula

Classe invertida

Estudi de documents

Discussió grupal

Presentació pública

Debatre sobre un tema d’actualitat defensant la posició (atribuïda de manera aleatòria) amb arguments, prèvia assimilació i discussió de la documentació facilitada (textos)

2

Instrucció

Consolidació

Preparació

Descobriment

En grup (sense professorat)

Sessions de seminari

(Discussió)

Remot,

asíncron Presencial, síncron

 

Casa, aula

ABP

Estudi de documents

Discussió grupal

Presentació pública

 

 

Avaluació

D’acord amb l’anterior, en Primera Convocatòria, el curs serà avaluat a través d’un sistema múltiple de proves:

 

 1. EXAMEN FINAL. De les qüestions tractades a les classes. Pot incloure un test sobre les lectures si s’escau. 30%-40% de la nota final. Aquest exercici té caràcter individual. Es realitzarà, si s’escau, en línia en un format compatible amb les diferents situacions personals.
 2. TREBALL DE CURS. Es tracta d’un exercici d’interpretació de textos o d’imatges a partir de la documentació i els coneixements proporcionats pel curs. Un 30%-40% de la nota final. Ocasionalment pot tenir un caire creatiu i incloure la presentació oral per part dels estudiants. També eventualment es pot plantejar com a treball en grup.           
 1. PRÀCTIQUES DE SEMINARI. Durant els seminaris del curs, els estudiants hauran de realitzar activitats escrites o bé orals amb caràcter avaluable. Un 20% -30% de la nota en conjunt.
 2. ACTIVITATS DE CLASSE. A judici del professor, i d’acord amb el seu Programa, es podrà demanar als estudiants la realització d’activitats (organització i participació en debats, recerca d’informació i presentació al conjunt del grup, etc.) en el curs de la classe, que resultin susceptibles d’avaluació. Entre un 10% - 20% de la nota final.  

 

            Per optar a la RECUPERACIÓ, caldrà haver presentat almenys un dels exercicis previstos a l’avaluació.

 

            La Recuperació tindrà, fonamentalment, les MATEIXES CARACTERÍSTIQUES ja fixades per a la convocatòria ordinària: 1) EXAMEN FINAL (30%-40% de la nota); 2) TREBALL DE CURS (30%-40%), 3) PRÀCTIQUES DE SEMINARI (20-30%). Les activitats de classe en principi NO són recuperables. En tot cas, es fixaran els procediments adients per tal que en conjunt mai no quedi sense la possibilitat de recuperar més d’un 30% de la nota global del curs.

 

Grups 1 i 2

 

PLA D’AVALUACIÓ

 

Mitjà d’avaluació

Competències

(programa d’estudis)

Competències comunes UPF

(inclou les de ODS i de gènere)

Tècniques/instruments/criteris d’avaluació

1. Examen individual

(inclou Test de Lectura)

 

Respondre a qüestions breus sobre els temes del Programa del Curs (i sobre la seva lectura obligatòria)

 

 

Competència lectora

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar informació

Redactar en registre acadèmic

Autonomia d’aprenentatge

Transversalitat del coneixement

 

35 punts:

Respondre a qüestions breus sobre coneixements elementals de la disciplina: 15 p.

Respondre a una pregunta tot elaborant de manera articulada coneixements previs: 10 p.

Respondre a un test de resposta múltiple sobre una lectura: 10 p.

2A. El cas Brancusi (Estudi de Cas)

[Alternatiu amb 2B]

 

Davant d’un contenciós jurídic històric on es discuteix la definició de l’art, prendre posició

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar la informació

Elaborar arguments complexos i defensar-los públicament

Competències de compromís ciutadà amb visió global

Interdisciplinarietat i transversalitat del coneixement

Treball en col·laboració

Competències comunicacionals

10 punts:

Recollir la informació a partir de les fonts facilitades: 5 p.

Defensar la pròpia posició amb arguments consistents: 5 p.

2B. La baronessa Dadà (Estudi de cas) [Alternatiu amb 2A]

 

Davant una atribució polèmica de l’autoria artística, investigar i prendre posició

Cercar, entendre, ordenar i utilitzar la informació

Elaborar arguments complexos i defensar-los públicament

Perspectiva/igualtat de gènere

Treball en col·laboració

Competències comunicacionals

 

10 punts:

Recollir la informació a partir de les fonts facilitades: 5 p.

Defensar la pròpia posició amb arguments consistents: 5 p.

3. Glossari de termes d’Estètica

(Classe invertida)

 

Presentar a classe una definició i la breu evolució dels termes: MimesiGeni i Gust, i discutir-les en grup

Entendre, assimilar, interpretar i presentar la informació rebuda

Assolir coneixements tècnics i vocabulari propis de la disciplina

 

Treball en col·laboració

Competències comunicacionals

 

5 punts:

Assimilar la informació rebuda a classe (inversa) i presentar-la en públic de manera ordenada i persuasiva: 5 p.

 

4. Apocalíptics i integrats (ABP)

 

Debatre sobre la cultura de masses defensant la posició (atribuïda de manera aleatòria) amb arguments prèvia assimilació i discussió de la documentació facilitada (textos)

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar la informació facilitada

Elaborar arguments complexos i defensar-los públicament

Competències de compromís ciutadà amb visió global

ODS dret a l’educació de qualitat

Competències comunicacionals

Treball en col·laboració

10 punts:

Recollir informació per tal de defensar una posició amb arguments: 5 p.

Aplicar i fer extensives les conclusions obtingudes a l’actualitat: 5 p.

5. Crear i presentar en públic una escultura ready-made (AOP)

 

Crear una obra d’art (del tipus ready-made), indicant la seva tipologia, presentant el seu procés d’elaboració i una interpretació

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar la informació rebuda

Adquirir informació de manera autònoma i aplicar-la

Presentar en públic el propi treball

Treball en col·laboració

Competències digitals

Competències comunicacionals

 

30 punts:

Investigar les característiques i la classificació dels ready-made: 10 p.

Crear un ready-made amb tots els seus requisits formals: 10 p.

Elaborar un Dossier documental amb informació sobre l’obra: 10 p.  

6. Diccionari de categories estètiques

(ABR)

 

Investigar el significat d’una categoria estètica: campsnobcursicutrevintage...

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar informació adquirida de manera autònoma

Assolir coneixements tècnics i vocabulari propis de la disciplina

 

Competències de compromís ciutadà amb visió global

Perspectiva de gènere

Treball en col·laboració

 

 

10 punts:

Cercar i organitzar informació: 5 p.

Presentar la informació de manera articulada i persuasiva: 5 p.

 

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

Bibliografia i recursos d'informació

- ARGULLOL, Rafael, Tres miradas sobre el arte, Barcelona, Nadal.

- BOZAL, Valeriano (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (dos volums), Madrid, Visor.

- CALINESCU, Matei, Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo, Madrid, Tecnos,

- JIMÉNEZ, José, Estética, Madrid, Tecnos.

- NOCHLIN, Linda, Mujeres, arte y poder. Y otros ensayos, Barcelona, Paidós, 2022.

- OCAMPO, Estela – Martí PERAN, Teorías del arte, Barcelona, Icaria.

- TATARKIEWICZ, Wladislaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética, Madrid, Tecnos.

- VALVERDE, José Mª., Breve historia y antología de la Estética, Barcelona, Ariel.

 

            El responsable docent de cada grup anunciarà quines d’aquestes o altres lectures (en la seva totalitat o en part) seran obligatòries per als estudiants, i podrà verificar-ne la seva assimilació en un exercici de control, si s’escau inclòs en el cos de l’Examen Final i com a part de la nota d’aquest.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20004 - Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20004 - Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Grup 3: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Professorat:
Julia Lull Sanz, Eduardo Cairol Carabi
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 1r
Trimestre: 1r
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores dedicació estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: català
Professorat: Eduard Cairol/Júlia Lull

Aquesta assignatura forma part del pla d'implementació 2021-22 del projecte d'innovació i transformació pedagògica EDVOLUCIÓ de la UPF. Per aquest motiu, les dades consignades en aquest PDA podrien experimentar alguns canvis en els apartats de Competències, Continguts, Metodologia i Avaluació, sempre abans de l'inici de les classes.

L’assignatura es presenta com una primera introducció a les principals categories i problemàtiques relacionades amb el fet artístic, així com a la seva evolució històrica i a la seva historiografia.  

Aquest Pla Docent serà objecte de concreció per part del Programa del Curs de cada professor de cada any acadèmic, sense que això pugui implicar en cap cas contradicció amb el marc establert en el present document.

En el cas dels Grups 1 i 2 de l’assignatura (amb SEGELL EDVOLUCIÓ), aquest Pla Docent es complementa també amb un PLA D’APRENENTATGE de l’assignatura, format per un PLA D’ACTIVITATS i un PLA D’AVALUACIÓ.  

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

1. Comprensió i interpretació crítica de textos i documents de naturalesa conceptual o testimonial.

 

2. Capacitat per integrar en les pròpies argumentacions i exposicions materials i ingredients de naturalesa i origen diversos.

 

3. Educació d’un distanciament i una reserva crítics enfront dels tòpics o idees rebudes respecte a l’art.

 

4. Desenvolupament d’una

capacitat crítica que integri les

perspectives feminista i

post-colonial en les anàlisis del fenomen artístic.

1. Coneixement de les principals nocions i categories manejades pels autors i autores que apareixen al Programa en la seva anàlisi del fet artístic.

 

2. Capacitat de comprendre-les històricament i interpretar-les a la llum del conjunt de la reflexió dels autors i autores respectius i de la seva època.

 

3. Aptitud de posar-les en diàleg i confrontació amb altres aproximacions i opinions.

 

4. Capacitat per qüestionar el

paradigma masculí i europeu

de la teoria i la història de l’art.

Resultats de l'aprenentatge

En aquest marc conceptual, l’assignatura es proposa girar al voltant de tres grans eixos: l’art en el seu horitzó històric, la tasca creadora dels artistes i l’experiència dels destinataris i consumidors de l’art. Un quart eix és el de les categories o conceptes que han orientat la pràctica dels artistes i el judici del públic consumidor en les diferents èpoques històriques.

            ¿Quina ha estat la definició de l’art en determinada època? ¿Quina, l’explicació del mecanisme creatiu? ¿Quins han estat l’estatut o la consideració social de l’artista en diferents moments? ¿Quin paper s’ha reservat  al públic receptor de les obres d’art? ¿Com ha estat caracteritzada la seva experiència? Són algunes de les preguntes que es formula l’assignatura.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

 

Prerequisits

            No es demana cap prerequisit per cursar l’assignatura.

 

Continguts

Primera Part: ESCENARIS (Plenàries)

 

Tema 1. Art, història i natura.

 

L’art en el seu temps: té l’art una història? L’art i la Naturalesa: les diferents definicions de l’art.  L’art i la filosofia: l’Estètica.

 

Tema 2. El misteri de l’acte creatiu.

 

La tècnica, l’artesania i el naixement de l’artista modern: la inspiració, el geni, l’inconscient. L’artista en el món capitalista.

 

Tema 3. L’experiència estètica.

 

El naixement del gust artístic. El judici o experiència estètics. La Crítica de l’art. El museu i la seva transformació: el curador.

 

Segona Part: CONCEPTES (Seminaris)

 

Conceptes que orienten la pràctica de l’art: la bellesa, la gràcia, el pintoresc, el sublim, el kitsch, el camp, etc.

Metodologia docent

El curs es desplega a través d’una doble dinàmica: sessions amb un contingut material, que tanmateix serà deduït i aprofundit per la dinàmica de reflexió i de discussió del grup, i sessions amb un caire més participatiu a partir de lectures, exercicis i intervencions dels estudiants.

            Per a les primeres sessions, el responsable docent comptarà amb la implicació de la totalitat del grup, que ocasionalment serà requerit a aportar informació o documentació a classe. En el cas que durant el curs sigui necessari per motius de salut pública, es podran programar activitats docents en línia. Aquestes sessions no presencials poden consistir en treball sincrònic (a través d'eines com Zoom, Collaborate, etc.) i en activitats no sincròniques a partir de materials proporcionats pels docents (textos, presentacions de diapositives, àudios o vídeos enregistrats pel professor, etc...).

Per a les segones, el nombre d’estudiants a classe serà més reduït i la seva participació es considerarà obligatòria i eventualment avaluable. En cas d’emergència sanitària (personal o col·lectiva) s’arbitraran solucions a partir de recursos en línia per seguir la dinàmica normal del curs.

Els estudiants, al seu torn, lliuraran els seus exercicis a través de les aplicacions de l'Aula Global habilitades per a aquest efecte.

 

Programació d'activitats

 

Grups 1, 2, 3

Dimarts

Grup

Dijous

Grup

SETMANA 1

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

SETMANA 2

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

SETMANA 3

Festiu

-

Seminari I

01

SETMANA 4

Plenària

1, 2, 3

Seminari I

02

SETMANA 5

Plenària

1, 2, 3

Seminari II

01

SETMANA 6

Plenària

1, 2, 3

Seminari II

02

SETMANA 7

Plenària

1, 2, 3

Seminari III

01

SETMANA 8

Plenària

1, 2, 3

Seminari III

02

SETMANA 9

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

SETMANA 10

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

 

Grups 1 i 2

PLA D’ACTIVITATS

 

Tasca

Hores

Acció d’aprenentatge

Disseny social

Modalitat

Eines, llocs

Mitjà d’Avaluació

Revisar i reaccionar a material facilitat prèviament

10

Instrucció

Individual

Classe plenària

Presencial, síncron

Aula

A. Global

Examen

Respondre a qüestions breus sobre els temes del Programa del Curs i sobre la seva lectura obligatòria

5

Instrucció

Descobriment

Individual

Remot,

asíncron Presencial, síncron

Casa, aula

Examen

Test de lectura

Davant un cas històric controvertit (sobre propietat intel·lectual, sobre procés jurídic, etc.), prendre una posició justificada

2

Preparació

Descobriment

En grup (sense professorat)

Classe plenària

(Presentació)

Remot,

asíncron Presencial, síncron

 

Casa, aula

ABP

Estudi de cas a través de documentació

Presentació pública

Discussió grupal

Presentar a classe una definició i la breu evolució de termes tècnics de la disciplina a partir de documents consultats i discutits

1

 

Preparació

Individual

Classe plenària

(Presentació)

Remot,

asíncron Presencial, síncron

Casa, aula

Classe invertida

Estudi de documents

Discussió grupal

Presentació pública

Debatre sobre un tema d’actualitat defensant la posició (atribuïda de manera aleatòria) amb arguments, prèvia assimilació i discussió de la documentació facilitada (textos)

2

Instrucció

Consolidació

Preparació

Descobriment

En grup (sense professorat)

Sessions de seminari

(Discussió)

Remot,

asíncron Presencial, síncron

 

Casa, aula

ABP

Estudi de documents

Discussió grupal

Presentació pública

 

 

Avaluació

D’acord amb l’anterior, en Primera Convocatòria, el curs serà avaluat a través d’un sistema múltiple de proves:

 

 1. EXAMEN FINAL. De les qüestions tractades a les classes. Pot incloure un test sobre les lectures si s’escau. 30%-40% de la nota final. Aquest exercici té caràcter individual. Es realitzarà, si s’escau, en línia en un format compatible amb les diferents situacions personals.
 2. TREBALL DE CURS. Es tracta d’un exercici d’interpretació de textos o d’imatges a partir de la documentació i els coneixements proporcionats pel curs. Un 30%-40% de la nota final. Ocasionalment pot tenir un caire creatiu i incloure la presentació oral per part dels estudiants. També eventualment es pot plantejar com a treball en grup.           
 1. PRÀCTIQUES DE SEMINARI. Durant els seminaris del curs, els estudiants hauran de realitzar activitats escrites o bé orals amb caràcter avaluable. Un 20% -30% de la nota en conjunt.
 2. ACTIVITATS DE CLASSE. A judici del professor, i d’acord amb el seu Programa, es podrà demanar als estudiants la realització d’activitats (organització i participació en debats, recerca d’informació i presentació al conjunt del grup, etc.) en el curs de la classe, que resultin susceptibles d’avaluació. Entre un 10% - 20% de la nota final.  

 

            Per optar a la RECUPERACIÓ, caldrà haver presentat almenys un dels exercicis previstos a l’avaluació.

 

            La Recuperació tindrà, fonamentalment, les MATEIXES CARACTERÍSTIQUES ja fixades per a la convocatòria ordinària: 1) EXAMEN FINAL (30%-40% de la nota); 2) TREBALL DE CURS (30%-40%), 3) PRÀCTIQUES DE SEMINARI (20-30%). Les activitats de classe en principi NO són recuperables. En tot cas, es fixaran els procediments adients per tal que en conjunt mai no quedi sense la possibilitat de recuperar més d’un 30% de la nota global del curs.

 

Grups 1 i 2

 

PLA D’AVALUACIÓ

 

Mitjà d’avaluació

Competències

(programa d’estudis)

Competències comunes UPF

(inclou les de ODS i de gènere)

Tècniques/instruments/criteris d’avaluació

1. Examen individual

(inclou Test de Lectura)

 

Respondre a qüestions breus sobre els temes del Programa del Curs (i sobre la seva lectura obligatòria)

 

 

Competència lectora

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar informació

Redactar en registre acadèmic

Autonomia d’aprenentatge

Transversalitat del coneixement

 

35 punts:

Respondre a qüestions breus sobre coneixements elementals de la disciplina: 15 p.

Respondre a una pregunta tot elaborant de manera articulada coneixements previs: 10 p.

Respondre a un test de resposta múltiple sobre una lectura: 10 p.

2A. El cas Brancusi (Estudi de Cas)

[Alternatiu amb 2B]

 

Davant d’un contenciós jurídic històric on es discuteix la definició de l’art, prendre posició

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar la informació

Elaborar arguments complexos i defensar-los públicament

Competències de compromís ciutadà amb visió global

Interdisciplinarietat i transversalitat del coneixement

Treball en col·laboració

Competències comunicacionals

10 punts:

Recollir la informació a partir de les fonts facilitades: 5 p.

Defensar la pròpia posició amb arguments consistents: 5 p.

2B. La baronessa Dadà (Estudi de cas) [Alternatiu amb 2A]

 

Davant una atribució polèmica de l’autoria artística, investigar i prendre posició

Cercar, entendre, ordenar i utilitzar la informació

Elaborar arguments complexos i defensar-los públicament

Perspectiva/igualtat de gènere

Treball en col·laboració

Competències comunicacionals

 

10 punts:

Recollir la informació a partir de les fonts facilitades: 5 p.

Defensar la pròpia posició amb arguments consistents: 5 p.

3. Glossari de termes d’Estètica

(Classe invertida)

 

Presentar a classe una definició i la breu evolució dels termes: MimesiGeni i Gust, i discutir-les en grup

Entendre, assimilar, interpretar i presentar la informació rebuda

Assolir coneixements tècnics i vocabulari propis de la disciplina

 

Treball en col·laboració

Competències comunicacionals

 

5 punts:

Assimilar la informació rebuda a classe (inversa) i presentar-la en públic de manera ordenada i persuasiva: 5 p.

 

4. Apocalíptics i integrats (ABP)

 

Debatre sobre la cultura de masses defensant la posició (atribuïda de manera aleatòria) amb arguments prèvia assimilació i discussió de la documentació facilitada (textos)

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar la informació facilitada

Elaborar arguments complexos i defensar-los públicament

Competències de compromís ciutadà amb visió global

ODS dret a l’educació de qualitat

Competències comunicacionals

Treball en col·laboració

10 punts:

Recollir informació per tal de defensar una posició amb arguments: 5 p.

Aplicar i fer extensives les conclusions obtingudes a l’actualitat: 5 p.

5. Crear i presentar en públic una escultura ready-made (AOP)

 

Crear una obra d’art (del tipus ready-made), indicant la seva tipologia, presentant el seu procés d’elaboració i una interpretació

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar la informació rebuda

Adquirir informació de manera autònoma i aplicar-la

Presentar en públic el propi treball

Treball en col·laboració

Competències digitals

Competències comunicacionals

 

30 punts:

Investigar les característiques i la classificació dels ready-made: 10 p.

Crear un ready-made amb tots els seus requisits formals: 10 p.

Elaborar un Dossier documental amb informació sobre l’obra: 10 p.  

6. Diccionari de categories estètiques

(ABR)

 

Investigar el significat d’una categoria estètica: campsnobcursicutrevintage...

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar informació adquirida de manera autònoma

Assolir coneixements tècnics i vocabulari propis de la disciplina

 

Competències de compromís ciutadà amb visió global

Perspectiva de gènere

Treball en col·laboració

 

 

10 punts:

Cercar i organitzar informació: 5 p.

Presentar la informació de manera articulada i persuasiva: 5 p.

 

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

Bibliografia i recursos d'informació

- ARGULLOL, Rafael, Tres miradas sobre el arte, Barcelona, Nadal.

- BOZAL, Valeriano (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (dos volums), Madrid, Visor.

- CALINESCU, Matei, Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo, Madrid, Tecnos,

- JIMÉNEZ, José, Estética, Madrid, Tecnos.

- NOCHLIN, Linda, Mujeres, arte y poder. Y otros ensayos, Barcelona, Paidós, 2022.

- OCAMPO, Estela – Martí PERAN, Teorías del arte, Barcelona, Icaria.

- TATARKIEWICZ, Wladislaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética, Madrid, Tecnos.

- VALVERDE, José Mª., Breve historia y antología de la Estética, Barcelona, Ariel.

 

            El responsable docent de cada grup anunciarà quines d’aquestes o altres lectures (en la seva totalitat o en part) seran obligatòries per als estudiants, i podrà verificar-ne la seva assimilació en un exercici de control, si s’escau inclòs en el cos de l’Examen Final i com a part de la nota d’aquest.

 


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20004 - Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20004 - Fonaments de la Història i la Teoria de l'Art
Àmbit:
---
Crèdits:
4.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Català
Grup 3: Català
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 301: Català
Grup 302: Català
Professorat:
Julia Lull Sanz, Eduardo Cairol Carabi
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

Titulació/estudi: Grau en Humanitats
Curs: 1r
Trimestre: 1r
Nombre de crèdits ECTS: 4
Hores dedicació estudiant: 100
Llengua o llengües de la docència: català
Professorat: Eduard Cairol/Júlia Lull

Aquesta assignatura forma part del pla d'implementació 2021-22 del projecte d'innovació i transformació pedagògica EDVOLUCIÓ de la UPF. Per aquest motiu, les dades consignades en aquest PDA podrien experimentar alguns canvis en els apartats de Competències, Continguts, Metodologia i Avaluació, sempre abans de l'inici de les classes.

L’assignatura es presenta com una primera introducció a les principals categories i problemàtiques relacionades amb el fet artístic, així com a la seva evolució històrica i a la seva historiografia.  

Aquest Pla Docent serà objecte de concreció per part del Programa del Curs de cada professor de cada any acadèmic, sense que això pugui implicar en cap cas contradicció amb el marc establert en el present document.

En el cas dels Grups 1 i 2 de l’assignatura (amb SEGELL EDVOLUCIÓ), aquest Pla Docent es complementa també amb un PLA D’APRENENTATGE de l’assignatura, format per un PLA D’ACTIVITATS i un PLA D’AVALUACIÓ.  

Competències associades

Competències generals

Competències específiques

1. Comprensió i interpretació crítica de textos i documents de naturalesa conceptual o testimonial.

 

2. Capacitat per integrar en les pròpies argumentacions i exposicions materials i ingredients de naturalesa i origen diversos.

 

3. Educació d’un distanciament i una reserva crítics enfront dels tòpics o idees rebudes respecte a l’art.

 

4. Desenvolupament d’una

capacitat crítica que integri les

perspectives feminista i

post-colonial en les anàlisis del fenomen artístic.

1. Coneixement de les principals nocions i categories manejades pels autors i autores que apareixen al Programa en la seva anàlisi del fet artístic.

 

2. Capacitat de comprendre-les històricament i interpretar-les a la llum del conjunt de la reflexió dels autors i autores respectius i de la seva època.

 

3. Aptitud de posar-les en diàleg i confrontació amb altres aproximacions i opinions.

 

4. Capacitat per qüestionar el

paradigma masculí i europeu

de la teoria i la història de l’art.

Resultats de l'aprenentatge

En aquest marc conceptual, l’assignatura es proposa girar al voltant de tres grans eixos: l’art en el seu horitzó històric, la tasca creadora dels artistes i l’experiència dels destinataris i consumidors de l’art. Un quart eix és el de les categories o conceptes que han orientat la pràctica dels artistes i el judici del públic consumidor en les diferents èpoques històriques.

            ¿Quina ha estat la definició de l’art en determinada època? ¿Quina, l’explicació del mecanisme creatiu? ¿Quins han estat l’estatut o la consideració social de l’artista en diferents moments? ¿Quin paper s’ha reservat  al públic receptor de les obres d’art? ¿Com ha estat caracteritzada la seva experiència? Són algunes de les preguntes que es formula l’assignatura.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

 

Prerequisits

            No es demana cap prerequisit per cursar l’assignatura.

 

Continguts

Primera Part: ESCENARIS (Plenàries)

 

Tema 1. Art, història i natura.

 

L’art en el seu temps: té l’art una història? L’art i la Naturalesa: les diferents definicions de l’art.  L’art i la filosofia: l’Estètica.

 

Tema 2. El misteri de l’acte creatiu.

 

La tècnica, l’artesania i el naixement de l’artista modern: la inspiració, el geni, l’inconscient. L’artista en el món capitalista.

 

Tema 3. L’experiència estètica.

 

El naixement del gust artístic. El judici o experiència estètics. La Crítica de l’art. El museu i la seva transformació: el curador.

 

Segona Part: CONCEPTES (Seminaris)

 

Conceptes que orienten la pràctica de l’art: la bellesa, la gràcia, el pintoresc, el sublim, el kitsch, el camp, etc.

Metodologia docent

El curs es desplega a través d’una doble dinàmica: sessions amb un contingut material, que tanmateix serà deduït i aprofundit per la dinàmica de reflexió i de discussió del grup, i sessions amb un caire més participatiu a partir de lectures, exercicis i intervencions dels estudiants.

            Per a les primeres sessions, el responsable docent comptarà amb la implicació de la totalitat del grup, que ocasionalment serà requerit a aportar informació o documentació a classe. En el cas que durant el curs sigui necessari per motius de salut pública, es podran programar activitats docents en línia. Aquestes sessions no presencials poden consistir en treball sincrònic (a través d'eines com Zoom, Collaborate, etc.) i en activitats no sincròniques a partir de materials proporcionats pels docents (textos, presentacions de diapositives, àudios o vídeos enregistrats pel professor, etc...).

Per a les segones, el nombre d’estudiants a classe serà més reduït i la seva participació es considerarà obligatòria i eventualment avaluable. En cas d’emergència sanitària (personal o col·lectiva) s’arbitraran solucions a partir de recursos en línia per seguir la dinàmica normal del curs.

Els estudiants, al seu torn, lliuraran els seus exercicis a través de les aplicacions de l'Aula Global habilitades per a aquest efecte.

 

Programació d'activitats

 

Grups 1, 2, 3

Dimarts

Grup

Dijous

Grup

SETMANA 1

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

SETMANA 2

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

SETMANA 3

Festiu

-

Seminari I

01

SETMANA 4

Plenària

1, 2, 3

Seminari I

02

SETMANA 5

Plenària

1, 2, 3

Seminari II

01

SETMANA 6

Plenària

1, 2, 3

Seminari II

02

SETMANA 7

Plenària

1, 2, 3

Seminari III

01

SETMANA 8

Plenària

1, 2, 3

Seminari III

02

SETMANA 9

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

SETMANA 10

Plenària

1, 2, 3

Plenària

1, 2, 3

 

Grups 1 i 2

PLA D’ACTIVITATS

 

Tasca

Hores

Acció d’aprenentatge

Disseny social

Modalitat

Eines, llocs

Mitjà d’Avaluació

Revisar i reaccionar a material facilitat prèviament

10

Instrucció

Individual

Classe plenària

Presencial, síncron

Aula

A. Global

Examen

Respondre a qüestions breus sobre els temes del Programa del Curs i sobre la seva lectura obligatòria

5

Instrucció

Descobriment

Individual

Remot,

asíncron Presencial, síncron

Casa, aula

Examen

Test de lectura

Davant un cas històric controvertit (sobre propietat intel·lectual, sobre procés jurídic, etc.), prendre una posició justificada

2

Preparació

Descobriment

En grup (sense professorat)

Classe plenària

(Presentació)

Remot,

asíncron Presencial, síncron

 

Casa, aula

ABP

Estudi de cas a través de documentació

Presentació pública

Discussió grupal

Presentar a classe una definició i la breu evolució de termes tècnics de la disciplina a partir de documents consultats i discutits

1

 

Preparació

Individual

Classe plenària

(Presentació)

Remot,

asíncron Presencial, síncron

Casa, aula

Classe invertida

Estudi de documents

Discussió grupal

Presentació pública

Debatre sobre un tema d’actualitat defensant la posició (atribuïda de manera aleatòria) amb arguments, prèvia assimilació i discussió de la documentació facilitada (textos)

2

Instrucció

Consolidació

Preparació

Descobriment

En grup (sense professorat)

Sessions de seminari

(Discussió)

Remot,

asíncron Presencial, síncron

 

Casa, aula

ABP

Estudi de documents

Discussió grupal

Presentació pública

 

 

Avaluació

D’acord amb l’anterior, en Primera Convocatòria, el curs serà avaluat a través d’un sistema múltiple de proves:

 

 1. EXAMEN FINAL. De les qüestions tractades a les classes. Pot incloure un test sobre les lectures si s’escau. 30%-40% de la nota final. Aquest exercici té caràcter individual. Es realitzarà, si s’escau, en línia en un format compatible amb les diferents situacions personals.
 2. TREBALL DE CURS. Es tracta d’un exercici d’interpretació de textos o d’imatges a partir de la documentació i els coneixements proporcionats pel curs. Un 30%-40% de la nota final. Ocasionalment pot tenir un caire creatiu i incloure la presentació oral per part dels estudiants. També eventualment es pot plantejar com a treball en grup.           
 1. PRÀCTIQUES DE SEMINARI. Durant els seminaris del curs, els estudiants hauran de realitzar activitats escrites o bé orals amb caràcter avaluable. Un 20% -30% de la nota en conjunt.
 2. ACTIVITATS DE CLASSE. A judici del professor, i d’acord amb el seu Programa, es podrà demanar als estudiants la realització d’activitats (organització i participació en debats, recerca d’informació i presentació al conjunt del grup, etc.) en el curs de la classe, que resultin susceptibles d’avaluació. Entre un 10% - 20% de la nota final.  

 

            Per optar a la RECUPERACIÓ, caldrà haver presentat almenys un dels exercicis previstos a l’avaluació.

 

            La Recuperació tindrà, fonamentalment, les MATEIXES CARACTERÍSTIQUES ja fixades per a la convocatòria ordinària: 1) EXAMEN FINAL (30%-40% de la nota); 2) TREBALL DE CURS (30%-40%), 3) PRÀCTIQUES DE SEMINARI (20-30%). Les activitats de classe en principi NO són recuperables. En tot cas, es fixaran els procediments adients per tal que en conjunt mai no quedi sense la possibilitat de recuperar més d’un 30% de la nota global del curs.

 

Grups 1 i 2

 

PLA D’AVALUACIÓ

 

Mitjà d’avaluació

Competències

(programa d’estudis)

Competències comunes UPF

(inclou les de ODS i de gènere)

Tècniques/instruments/criteris d’avaluació

1. Examen individual

(inclou Test de Lectura)

 

Respondre a qüestions breus sobre els temes del Programa del Curs (i sobre la seva lectura obligatòria)

 

 

Competència lectora

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar informació

Redactar en registre acadèmic

Autonomia d’aprenentatge

Transversalitat del coneixement

 

35 punts:

Respondre a qüestions breus sobre coneixements elementals de la disciplina: 15 p.

Respondre a una pregunta tot elaborant de manera articulada coneixements previs: 10 p.

Respondre a un test de resposta múltiple sobre una lectura: 10 p.

2A. El cas Brancusi (Estudi de Cas)

[Alternatiu amb 2B]

 

Davant d’un contenciós jurídic històric on es discuteix la definició de l’art, prendre posició

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar la informació

Elaborar arguments complexos i defensar-los públicament

Competències de compromís ciutadà amb visió global

Interdisciplinarietat i transversalitat del coneixement

Treball en col·laboració

Competències comunicacionals

10 punts:

Recollir la informació a partir de les fonts facilitades: 5 p.

Defensar la pròpia posició amb arguments consistents: 5 p.

2B. La baronessa Dadà (Estudi de cas) [Alternatiu amb 2A]

 

Davant una atribució polèmica de l’autoria artística, investigar i prendre posició

Cercar, entendre, ordenar i utilitzar la informació

Elaborar arguments complexos i defensar-los públicament

Perspectiva/igualtat de gènere

Treball en col·laboració

Competències comunicacionals

 

10 punts:

Recollir la informació a partir de les fonts facilitades: 5 p.

Defensar la pròpia posició amb arguments consistents: 5 p.

3. Glossari de termes d’Estètica

(Classe invertida)

 

Presentar a classe una definició i la breu evolució dels termes: MimesiGeni i Gust, i discutir-les en grup

Entendre, assimilar, interpretar i presentar la informació rebuda

Assolir coneixements tècnics i vocabulari propis de la disciplina

 

Treball en col·laboració

Competències comunicacionals

 

5 punts:

Assimilar la informació rebuda a classe (inversa) i presentar-la en públic de manera ordenada i persuasiva: 5 p.

 

4. Apocalíptics i integrats (ABP)

 

Debatre sobre la cultura de masses defensant la posició (atribuïda de manera aleatòria) amb arguments prèvia assimilació i discussió de la documentació facilitada (textos)

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar la informació facilitada

Elaborar arguments complexos i defensar-los públicament

Competències de compromís ciutadà amb visió global

ODS dret a l’educació de qualitat

Competències comunicacionals

Treball en col·laboració

10 punts:

Recollir informació per tal de defensar una posició amb arguments: 5 p.

Aplicar i fer extensives les conclusions obtingudes a l’actualitat: 5 p.

5. Crear i presentar en públic una escultura ready-made (AOP)

 

Crear una obra d’art (del tipus ready-made), indicant la seva tipologia, presentant el seu procés d’elaboració i una interpretació

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar la informació rebuda

Adquirir informació de manera autònoma i aplicar-la

Presentar en públic el propi treball

Treball en col·laboració

Competències digitals

Competències comunicacionals

 

30 punts:

Investigar les característiques i la classificació dels ready-made: 10 p.

Crear un ready-made amb tots els seus requisits formals: 10 p.

Elaborar un Dossier documental amb informació sobre l’obra: 10 p.  

6. Diccionari de categories estètiques

(ABR)

 

Investigar el significat d’una categoria estètica: campsnobcursicutrevintage...

Entendre, assimilar, interpretar i utilitzar informació adquirida de manera autònoma

Assolir coneixements tècnics i vocabulari propis de la disciplina

 

Competències de compromís ciutadà amb visió global

Perspectiva de gènere

Treball en col·laboració

 

 

10 punts:

Cercar i organitzar informació: 5 p.

Presentar la informació de manera articulada i persuasiva: 5 p.

 

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura.

 

Bibliografia i recursos d'informació

- ARGULLOL, Rafael, Tres miradas sobre el arte, Barcelona, Nadal.

- BOZAL, Valeriano (ed.), Historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas (dos volums), Madrid, Visor.

- CALINESCU, Matei, Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, postmodernismo, Madrid, Tecnos,

- JIMÉNEZ, José, Estética, Madrid, Tecnos.

- NOCHLIN, Linda, Mujeres, arte y poder. Y otros ensayos, Barcelona, Paidós, 2022.

- OCAMPO, Estela – Martí PERAN, Teorías del arte, Barcelona, Icaria.

- TATARKIEWICZ, Wladislaw, Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética, Madrid, Tecnos.

- VALVERDE, José Mª., Breve historia y antología de la Estética, Barcelona, Ariel.

 

            El responsable docent de cada grup anunciarà quines d’aquestes o altres lectures (en la seva totalitat o en part) seran obligatòries per als estudiants, i podrà verificar-ne la seva assimilació en un exercici de control, si s’escau inclòs en el cos de l’Examen Final i com a part de la nota d’aquest.