Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20001 - Introducció a la Història


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20001 - Introducció a la Història
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Grup 2: Català, Castellà
Grup 3: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Català
Grup 103: Castellà
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Grup 301: Català
Grup 302: Castellà
Grup 303: Català
Professorat:
Jorge Alberto Luengo Sanchez, Carmen Alvarez Granell, Yvonne Rocio Ramirez Corredor, Jordi Calvo Cortes, Maria Concepcio Janue Miret, Claudia Contente
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

DESCRIPTOR:

Iniciació a l'estudi de la història humana a partir de l'anàlisi de processos socials i culturals fonamentals pel seu abast global i la seva continuïtat, com ara: les identitats, l'alteritat i les desigualtats fonamentades en el gènere; els sistemes d'estratificació i discriminació social com els racismes o l'esclavitud; el colonialisme; la demografia i les migracions; la violència i el poder; el clima i l'ecologia. Aquests temes es tractaran des d'un enfoc transversal pel que fa a la cronologia i l'espai, si bé també s'aprofundirà de manera exemplar en casos concrets.

OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA:

 • Introduir les problemàtiques que tracta la ciència històrica.
 • Presentar les fonts que s'empren per reconstruir científicament el passat.
 • Introduir les formes d'interpretació de les fonts i els fets històrics.
 • Presentar els tipus d'exercicis vinculats a l'anàlisi històrica.
 • Transmetre els coneixements i les habilitats necessàries per interrogar-se històricament sobre el passat i el present
 • Proporcionar les eines fonamentals per entendre els processos, problemàtiques i tendències socials i culturals més rellevants al llarg de la història.

Competències associades

1. COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS:

1.1. Comunicació oral i escrita adequada per a la correcta exposició de fenòmens històrics als treballs acadèmics requerits:

 • Correcció, concreció i precisió en les exposicions orals i escrites.
 • Capacitat de comunicació de les idees principals d'una problemàtica històrica
 • Redacció coherent amb els estàndards acadèmics de fonamentació de fonts i coherència argumental.
 • Capacitat de desenvolupar i manifestar esperit crític amb les interpretacions històriques tractades de manera precisa i documentada.
 • Ús de terminologia pròpia de la disciplina històrica per a l’explicació dels processos i fets estudiats.

1.2. Capacitat analítica:

 • Capacitat d'inferència i síntesi.
 • Capacitat d'interioritzar, desagregar i jerarquitzar els elements constitutius d’un text.
 • Iniciativa i capacitat per complementar la informació amb l’ajut de textos bàsics.
 • Capacitat d’anàlisi crítica dels textos històrics.
 • Capacitat de contextualitzar històricament els elements explicatius propis d’una determinada etapa cronològica i de distingir i vincular amb la realitat actual.
 • Destresa per analitzar la complexitat de les realitats socials passades i presents.
 • Comprensió del valor de “pensar històricament” les societats del passat.

1.3. Capacitat investigadora:

 • Domini dels procediments i instruments propis de la ciència històrica.
 • Capacitat de dur a terme una recerca d’informació especialitzada en diversos contextos (impresos, audiovisuals, internet).
 • Capacitat d’entendre i interpretar documentació de caràcter primari i secundari.
 • Capacitat de seleccionar la informació i ordenar-la.
 • Capacitat per oferir els resultats de l’estudi i/o recerca de manera sistemàtica i coherent

2. COMPETÈNCIES INTERPERSONALS:

 • Bona aptitud per treballar en grup.
 • Esperit cooperatiu de cara a millorar els resultats del treball.
 • Iniciativa i responsabilitat en el treball en grup.
 • Interacció amb el professor i amb els companys sobre el desenvolupament del treball autònom i en grup.
 • Capacitat de treballar en un context divers i receptivitat davant la diversitat.

3. COMPETÈNCIES SISTÈMIQUES:

 • Capacitat de reflexió i d’aprenentatge.
 • Aptitud per integrar coneixements i mètodes de diferents disciplines.
 • Habilitat per resoldre qüestions de temàtiques històriques d’àmbits diversos (política, economia, societat, cultura).
 • Capacitat d'aplicar coherentment els coneixements adquirits.

Resultats de l'aprenentatge

 

 • Coneixement de les problemàtiques que tracta la ciència històrica.
 • Coneixement de les fonts que s'empren per reconstruir científicament el passat.
 • Coneixement de les formes d'interpretació de les fonts i els fets històrics.
 • Coneixement dels tipus d'exercicis vinculats a l'anàlisi històrica.
 • Adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries per interrogar-se històricament sobre el passat i el present.
 • Adquisició de les eines fonamentals per entendre els processos, problemàtiques i tendències socials i culturals més rellevants al llarg de la història.

 

A més de les competències associades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1: Fi de la pobresa

ODS 2: Fam zero

ODS 3: Salut i Benestar

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 6: Aigua neta i sanejament

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 12: Consum i producció responsables

ODS 13: Acció climàtica

ODS16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

 

 • Identitats, alteritat i desigualtats de gènere
 • Formes d'estratificació i discriminació social: racismes i esclavituds
 • Colonialisme
 • Demografia i migracions
 • Clima i ecologia
 • Violència i poder

Metodologia docent

21 CLASSES PLENÀRIES (2 hores)

3 SEMINARIS EN SUBGRUPS (2 hores)

 • Classe plenària impartida pel professor.

  En general, els dilluns i els dimecres, però també algun divendres.

  LA PREVISIÓ ÉS QUE LES CLASSES SIGUIN PRESENCIALS. SI SORGEIXEN COMPLICACIONS CALDRÀ ADAPTAR-SE A LES INSTRUCCIONS EMESES PEL DEGANAT
 • Comentari de textos per part dels estudiants sota  la supervisió d’un professor.

  En general, els  divendres, però hi ha excepcions.

  ELS SEMINARIS ES PREVEUEN PRESENCIALS. SI SORGEIXEN COMPLICACIONS CALDRÀ ADAPTAR-SE A LES INSTRUCCIONS EMESES PEL DEGANAT.

-A l'assignatura, s'emprarà per a diversos exercicis l'eina de detecció de plagis turnitin.

L'EXAMEN ES PREVEU PRESENCIAL. SI SORGEIXEN COMPLICACIONS CALDRÀ ADAPTAR-SE A LES INSTRUCCIONS EMESES PEL DEGANAT.

 

 

Avaluació

VARIABLES DE L’AVALUACIÓ:

 • Per poder superar l’assignatura CAL APROVAR, TANT L'EXAMEN, COM ELS SEMINARIS (mínim d'un 5  respectivament).
 • Sobre aquesta base, la puntuació final s'obtindrà considerant tres variables:

 

 1. L'assistència i participació activa als seminaris (20%)
 • Per tenir qualificació de participació ÉS NECESSARI INTERVENIR, com a mínim, una vegada en algun  dels tres seminaris que teniu durant el curs.
 • La nota de participació NO ÉS RECUPERABLE (!!).
 • La participació activa als seminaris inclou:
  • La capacitat de presentar els textos objecte d'anàlisi
  • La de fer  comentaris crítics sobre les presentacions dels altres companys.
 • L'ASSISTÈNCIA ALS SEMINARIS EN EL SUBGRUP QUE US PERTOQUI ÉS FONAMENTAL PER SUPERAR L'ASSIGNATURA. FEU TOT EL POSSIBLE PER NO FALTAR-HI. TENIU LA DATA DES DEL PRIMER DIA DEL CURS, FEU TOT EL POSSIBLE PER ASSEGURAR-VOS DE PODER-HI ASSISTIR
 1. Els exercicis escrits vinculats als 3 seminaris del curs (30%)
 • A cada seminari, es discutiran dues lectures obligatòries corresponents.
 • Hi haurà un exercici escrit per a cadascuna de les tres  sessions de seminari que teniu cada estudiant, que tractarà sobre les dues lectures obligatòries d’aquella sessió.
 • Les preguntes dels exercicis escrits de cada seminari es penjaran a l'Aula Global.
 • Perquè els exercicis puguin ser avaluats: cal entregar-los abans de la classe del seminari corresponent penjant-los al "Turnitin" en la data establerta (i no més tard). Es valorarà, per tant, l'esforç de preparació prèvia al seminari (!).
 • Tot i això, si se suspèn algun dels tres exercicis:
  • Es pot presentar revisat penjant-lo de nou al "Turn it in" en la data  que s'estableixi abans de l'examen.
  • També es poden presentar al "Turn it in" en la data  que s'estableixi abans de l'examen els exercicis que no s'haginpresentatquan corresponia.

En aquest dos casos, la nota màxima que es podrà atorgar a l'exercici serà 5.

 • La detecció de PLAGI  en qualsevol dels tres exercicis escrits:
  • Suposarà un 0 per als tres treballs, tant enrelacióalcontingutcomalaparticipacióiassistència.
  • La sanció per plagi afecta de la mateixa manera al plagiador que al plagiat.
  • En relació a la detecció de plagis, s’informa de la utilització del programa “Turnitin”.
 1. Examen (50%)
 • Consistirà en respondre qüestions vinculades a:
  • Les classes plenàries
  • Els seminaris
  • Les lectures  obligatòries del curs
 • Tindrà tres parts i per aprovar-lo cal:
  • Una mitjana de les tres parts d'un mínim de 5
  • No tenir una nota inferior a 4 a  cap de les 3 parts.
 • Tot i que l'examen es preveu presencial, en cas que les circumstàncies forcessin a fer l'examen on-line, assegureu- vos el màxim possible de poder gaudir de les condicions per realitzar-lo.
 • També a l'examen online, el PLAGI O CÒPIA suposa un zero i impossibilitat de recuperar.

 

RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA:

Per poder presentar-se a la recuperació:

 • Cal, com a mínim, tenir nota d'algun dels tres exercicis de seminari o de l'examen.
 •  No és suficient entregar un dels exercicis o examen en blanc amb la signatura, cal que hi hagi un contingut avaluable.
 • Se seguiran els criteris d'avaluació fixats per la Facultat d'Humanitats UPF, consulteu-los.
 1. Participació activa i assistència als seminaris (20%).

Donat que la participació activa no es pot recuperar, es mantindrà la nota de desembre.

 

 1. Exercicis escrits vinculats als 3 seminaris del curs (30%)
 • Es guardarà la nota de desembre dels exercicis aprovats.
 • Tanmateix, a la recuperació es poden presentar refets els exercicis suspesos, que es penjaran al "Turnitin" en la data de recuperació establerta.
 • Si un estudiant no refà l'exercici suspès es mantindrà la nota de desembre.
 • També es podran presentar a la recuperació els exercicis no presentats amb anterioritat, sempre i quan es tingui nota  d'algun altre exercici o de l'examen.
 • La nota màxima d'un qüestionari entregat a la recuperació serà un 5.
 • Els treballs qualificats amb un 0 a causa de la detecció de plagi no podran ser recuperats.
 1. Examen (50%)
 • Consistirà en respondre qüestions vinculades, tant a les classes plenàries, com als seminaris i a les lectures obligatòries del curs.
 • Només es podran recuperar les parts del primer examen que s'hagin suspès.

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

Bibliografia i recursos d'informació

LECTURES OBLIGATÒRIES CLASSES PLENÀRIES

 

DUCH I PLANA, Montserrat. 'Els feminismes del segle XX a Catalunya', Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, XXXI, 2020: 233-290.

VV.AA. 'Captius i esclaus en el món marítim català', Plecs d'Història Local, 170, juliol-agost 2018: 1- 12.

YUSTRES, Víctor. 'Catalunya, protagonista del comerç negrer amb Cuba', Directa, 390, 28.7.2015: 3-7.

FONTANA, Josep. Introducció a l'estudi de la història, Barcelona, Crítica, 1997 / Introducción al     estudio de la historia. Barcelona, Crítica, 1999, Capítulo 2: El número de los hombres: vida, subsistencia y muerte de los seres humanos.

ELLIOTT, John. H., España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800), Madrid: Taurus, 2009, capítol VI: "La apropiación de territorios de ultramar por las potencias europeas", pp. 153-178.

ARENDT, Hannah, Sobre la violencia,  Madrid, Alianza, 2013

 

LECTURES OBLIGATÒRIES SEMINARIS

 

VALLEJO, Antonio, Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, Editorial Española, S.A., 1937, pp. 107-140.

ZWEIG, Stefan, "Eros matutinus", dins El món d'ahir. Memòries d'un europeu, Barcelona, Quederns  Crema, 2001: 92-120.

GARAVAGLIA, Juan Carlos y Juan Marchena, “La región andina: del poblamiento a la conformación de los estados prehispánicos”, América Latina de los orígenes a la independencia, Vol 1, Cap 3, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 53-85

LIVI-BACCI, Massimo, "La catástrofe de los indios de América: microbios antiguos, poblaciones nuevas", en Historia Mínima de la población mundial, Ariel, 2012, pp. 55-63.

BROOK, Timothy El sombrero de Vermeer: los albores del mundo globalizado en el siglo XVII (Barcelona, 2019), cap. 2

MARTINES, Lauro, Sangre de abril: Florencia y la conspiración contra los Medicis (Barcelona, 2004), prólogo y cap. 1

 

*La bibliografia obligatòria dels seminaris està subjecte a canvis fins a l’inici del curs.

 

RECURSOS DIDÀCTICS

 

A l'Aula Global es penjaran els materials i lectures corresponents als diversos temes que es tracten al curs. Tots els materials i lectures son obligatoris i avaluables a l'examen (a no ser que les professores indiquin de manera expressa  alguna altra cosa).


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20001 - Introducció a la Història


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20001 - Introducció a la Història
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Grup 2: Català, Castellà
Grup 3: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Català
Grup 103: Castellà
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Grup 301: Català
Grup 302: Castellà
Grup 303: Català
Professorat:
Jorge Alberto Luengo Sanchez, Carmen Alvarez Granell, Yvonne Rocio Ramirez Corredor, Jordi Calvo Cortes, Maria Concepcio Janue Miret, Claudia Contente
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

DESCRIPTOR:

Iniciació a l'estudi de la història humana a partir de l'anàlisi de processos socials i culturals fonamentals pel seu abast global i la seva continuïtat, com ara: les identitats, l'alteritat i les desigualtats fonamentades en el gènere; els sistemes d'estratificació i discriminació social com els racismes o l'esclavitud; el colonialisme; la demografia i les migracions; la violència i el poder; el clima i l'ecologia. Aquests temes es tractaran des d'un enfoc transversal pel que fa a la cronologia i l'espai, si bé també s'aprofundirà de manera exemplar en casos concrets.

OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA:

 • Introduir les problemàtiques que tracta la ciència històrica.
 • Presentar les fonts que s'empren per reconstruir científicament el passat.
 • Introduir les formes d'interpretació de les fonts i els fets històrics.
 • Presentar els tipus d'exercicis vinculats a l'anàlisi històrica.
 • Transmetre els coneixements i les habilitats necessàries per interrogar-se històricament sobre el passat i el present
 • Proporcionar les eines fonamentals per entendre els processos, problemàtiques i tendències socials i culturals més rellevants al llarg de la història.

Competències associades

1. COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS:

1.1. Comunicació oral i escrita adequada per a la correcta exposició de fenòmens històrics als treballs acadèmics requerits:

 • Correcció, concreció i precisió en les exposicions orals i escrites.
 • Capacitat de comunicació de les idees principals d'una problemàtica històrica
 • Redacció coherent amb els estàndards acadèmics de fonamentació de fonts i coherència argumental.
 • Capacitat de desenvolupar i manifestar esperit crític amb les interpretacions històriques tractades de manera precisa i documentada.
 • Ús de terminologia pròpia de la disciplina històrica per a l’explicació dels processos i fets estudiats.

1.2. Capacitat analítica:

 • Capacitat d'inferència i síntesi.
 • Capacitat d'interioritzar, desagregar i jerarquitzar els elements constitutius d’un text.
 • Iniciativa i capacitat per complementar la informació amb l’ajut de textos bàsics.
 • Capacitat d’anàlisi crítica dels textos històrics.
 • Capacitat de contextualitzar històricament els elements explicatius propis d’una determinada etapa cronològica i de distingir i vincular amb la realitat actual.
 • Destresa per analitzar la complexitat de les realitats socials passades i presents.
 • Comprensió del valor de “pensar històricament” les societats del passat.

1.3. Capacitat investigadora:

 • Domini dels procediments i instruments propis de la ciència històrica.
 • Capacitat de dur a terme una recerca d’informació especialitzada en diversos contextos (impresos, audiovisuals, internet).
 • Capacitat d’entendre i interpretar documentació de caràcter primari i secundari.
 • Capacitat de seleccionar la informació i ordenar-la.
 • Capacitat per oferir els resultats de l’estudi i/o recerca de manera sistemàtica i coherent

2. COMPETÈNCIES INTERPERSONALS:

 • Bona aptitud per treballar en grup.
 • Esperit cooperatiu de cara a millorar els resultats del treball.
 • Iniciativa i responsabilitat en el treball en grup.
 • Interacció amb el professor i amb els companys sobre el desenvolupament del treball autònom i en grup.
 • Capacitat de treballar en un context divers i receptivitat davant la diversitat.

3. COMPETÈNCIES SISTÈMIQUES:

 • Capacitat de reflexió i d’aprenentatge.
 • Aptitud per integrar coneixements i mètodes de diferents disciplines.
 • Habilitat per resoldre qüestions de temàtiques històriques d’àmbits diversos (política, economia, societat, cultura).
 • Capacitat d'aplicar coherentment els coneixements adquirits.

Resultats de l'aprenentatge

 

 • Coneixement de les problemàtiques que tracta la ciència històrica.
 • Coneixement de les fonts que s'empren per reconstruir científicament el passat.
 • Coneixement de les formes d'interpretació de les fonts i els fets històrics.
 • Coneixement dels tipus d'exercicis vinculats a l'anàlisi històrica.
 • Adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries per interrogar-se històricament sobre el passat i el present.
 • Adquisició de les eines fonamentals per entendre els processos, problemàtiques i tendències socials i culturals més rellevants al llarg de la història.

 

A més de les competències associades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1: Fi de la pobresa

ODS 2: Fam zero

ODS 3: Salut i Benestar

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 6: Aigua neta i sanejament

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 12: Consum i producció responsables

ODS 13: Acció climàtica

ODS16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

 

 • Identitats, alteritat i desigualtats de gènere
 • Formes d'estratificació i discriminació social: racismes i esclavituds
 • Colonialisme
 • Demografia i migracions
 • Clima i ecologia
 • Violència i poder

Metodologia docent

21 CLASSES PLENÀRIES (2 hores)

3 SEMINARIS EN SUBGRUPS (2 hores)

 • Classe plenària impartida pel professor.

  En general, els dilluns i els dimecres, però també algun divendres.

  LA PREVISIÓ ÉS QUE LES CLASSES SIGUIN PRESENCIALS. SI SORGEIXEN COMPLICACIONS CALDRÀ ADAPTAR-SE A LES INSTRUCCIONS EMESES PEL DEGANAT
 • Comentari de textos per part dels estudiants sota  la supervisió d’un professor.

  En general, els  divendres, però hi ha excepcions.

  ELS SEMINARIS ES PREVEUEN PRESENCIALS. SI SORGEIXEN COMPLICACIONS CALDRÀ ADAPTAR-SE A LES INSTRUCCIONS EMESES PEL DEGANAT.

-A l'assignatura, s'emprarà per a diversos exercicis l'eina de detecció de plagis turnitin.

L'EXAMEN ES PREVEU PRESENCIAL. SI SORGEIXEN COMPLICACIONS CALDRÀ ADAPTAR-SE A LES INSTRUCCIONS EMESES PEL DEGANAT.

 

 

Avaluació

VARIABLES DE L’AVALUACIÓ:

 • Per poder superar l’assignatura CAL APROVAR, TANT L'EXAMEN, COM ELS SEMINARIS (mínim d'un 5  respectivament).
 • Sobre aquesta base, la puntuació final s'obtindrà considerant tres variables:

 

 1. L'assistència i participació activa als seminaris (20%)
 • Per tenir qualificació de participació ÉS NECESSARI INTERVENIR, com a mínim, una vegada en algun  dels tres seminaris que teniu durant el curs.
 • La nota de participació NO ÉS RECUPERABLE (!!).
 • La participació activa als seminaris inclou:
  • La capacitat de presentar els textos objecte d'anàlisi
  • La de fer  comentaris crítics sobre les presentacions dels altres companys.
 • L'ASSISTÈNCIA ALS SEMINARIS EN EL SUBGRUP QUE US PERTOQUI ÉS FONAMENTAL PER SUPERAR L'ASSIGNATURA. FEU TOT EL POSSIBLE PER NO FALTAR-HI. TENIU LA DATA DES DEL PRIMER DIA DEL CURS, FEU TOT EL POSSIBLE PER ASSEGURAR-VOS DE PODER-HI ASSISTIR
 1. Els exercicis escrits vinculats als 3 seminaris del curs (30%)
 • A cada seminari, es discutiran dues lectures obligatòries corresponents.
 • Hi haurà un exercici escrit per a cadascuna de les tres  sessions de seminari que teniu cada estudiant, que tractarà sobre les dues lectures obligatòries d’aquella sessió.
 • Les preguntes dels exercicis escrits de cada seminari es penjaran a l'Aula Global.
 • Perquè els exercicis puguin ser avaluats: cal entregar-los abans de la classe del seminari corresponent penjant-los al "Turnitin" en la data establerta (i no més tard). Es valorarà, per tant, l'esforç de preparació prèvia al seminari (!).
 • Tot i això, si se suspèn algun dels tres exercicis:
  • Es pot presentar revisat penjant-lo de nou al "Turn it in" en la data  que s'estableixi abans de l'examen.
  • També es poden presentar al "Turn it in" en la data  que s'estableixi abans de l'examen els exercicis que no s'haginpresentatquan corresponia.

En aquest dos casos, la nota màxima que es podrà atorgar a l'exercici serà 5.

 • La detecció de PLAGI  en qualsevol dels tres exercicis escrits:
  • Suposarà un 0 per als tres treballs, tant enrelacióalcontingutcomalaparticipacióiassistència.
  • La sanció per plagi afecta de la mateixa manera al plagiador que al plagiat.
  • En relació a la detecció de plagis, s’informa de la utilització del programa “Turnitin”.
 1. Examen (50%)
 • Consistirà en respondre qüestions vinculades a:
  • Les classes plenàries
  • Els seminaris
  • Les lectures  obligatòries del curs
 • Tindrà tres parts i per aprovar-lo cal:
  • Una mitjana de les tres parts d'un mínim de 5
  • No tenir una nota inferior a 4 a  cap de les 3 parts.
 • Tot i que l'examen es preveu presencial, en cas que les circumstàncies forcessin a fer l'examen on-line, assegureu- vos el màxim possible de poder gaudir de les condicions per realitzar-lo.
 • També a l'examen online, el PLAGI O CÒPIA suposa un zero i impossibilitat de recuperar.

 

RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA:

Per poder presentar-se a la recuperació:

 • Cal, com a mínim, tenir nota d'algun dels tres exercicis de seminari o de l'examen.
 •  No és suficient entregar un dels exercicis o examen en blanc amb la signatura, cal que hi hagi un contingut avaluable.
 • Se seguiran els criteris d'avaluació fixats per la Facultat d'Humanitats UPF, consulteu-los.
 1. Participació activa i assistència als seminaris (20%).

Donat que la participació activa no es pot recuperar, es mantindrà la nota de desembre.

 

 1. Exercicis escrits vinculats als 3 seminaris del curs (30%)
 • Es guardarà la nota de desembre dels exercicis aprovats.
 • Tanmateix, a la recuperació es poden presentar refets els exercicis suspesos, que es penjaran al "Turnitin" en la data de recuperació establerta.
 • Si un estudiant no refà l'exercici suspès es mantindrà la nota de desembre.
 • També es podran presentar a la recuperació els exercicis no presentats amb anterioritat, sempre i quan es tingui nota  d'algun altre exercici o de l'examen.
 • La nota màxima d'un qüestionari entregat a la recuperació serà un 5.
 • Els treballs qualificats amb un 0 a causa de la detecció de plagi no podran ser recuperats.
 1. Examen (50%)
 • Consistirà en respondre qüestions vinculades, tant a les classes plenàries, com als seminaris i a les lectures obligatòries del curs.
 • Només es podran recuperar les parts del primer examen que s'hagin suspès.

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

Bibliografia i recursos d'informació

LECTURES OBLIGATÒRIES CLASSES PLENÀRIES

 

DUCH I PLANA, Montserrat. 'Els feminismes del segle XX a Catalunya', Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, XXXI, 2020: 233-290.

VV.AA. 'Captius i esclaus en el món marítim català', Plecs d'Història Local, 170, juliol-agost 2018: 1- 12.

YUSTRES, Víctor. 'Catalunya, protagonista del comerç negrer amb Cuba', Directa, 390, 28.7.2015: 3-7.

FONTANA, Josep. Introducció a l'estudi de la història, Barcelona, Crítica, 1997 / Introducción al     estudio de la historia. Barcelona, Crítica, 1999, Capítulo 2: El número de los hombres: vida, subsistencia y muerte de los seres humanos.

ELLIOTT, John. H., España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800), Madrid: Taurus, 2009, capítol VI: "La apropiación de territorios de ultramar por las potencias europeas", pp. 153-178.

ARENDT, Hannah, Sobre la violencia,  Madrid, Alianza, 2013

 

LECTURES OBLIGATÒRIES SEMINARIS

 

VALLEJO, Antonio, Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, Editorial Española, S.A., 1937, pp. 107-140.

ZWEIG, Stefan, "Eros matutinus", dins El món d'ahir. Memòries d'un europeu, Barcelona, Quederns  Crema, 2001: 92-120.

GARAVAGLIA, Juan Carlos y Juan Marchena, “La región andina: del poblamiento a la conformación de los estados prehispánicos”, América Latina de los orígenes a la independencia, Vol 1, Cap 3, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 53-85

LIVI-BACCI, Massimo, "La catástrofe de los indios de América: microbios antiguos, poblaciones nuevas", en Historia Mínima de la población mundial, Ariel, 2012, pp. 55-63.

BROOK, Timothy El sombrero de Vermeer: los albores del mundo globalizado en el siglo XVII (Barcelona, 2019), cap. 2

MARTINES, Lauro, Sangre de abril: Florencia y la conspiración contra los Medicis (Barcelona, 2004), prólogo y cap. 1

 

*La bibliografia obligatòria dels seminaris està subjecte a canvis fins a l’inici del curs.

 

RECURSOS DIDÀCTICS

 

A l'Aula Global es penjaran els materials i lectures corresponents als diversos temes que es tracten al curs. Tots els materials i lectures son obligatoris i avaluables a l'examen (a no ser que les professores indiquin de manera expressa  alguna altra cosa).


Curs Acadèmic: 2022/23

3353 - Grau en Humanitats

20001 - Introducció a la Història


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2022/23
Centre acadèmic:
335 - Facultat d'Humanitats
Estudi:
3353 - Grau en Humanitats
Assignatura:
20001 - Introducció a la Història
Àmbit:
---
Crèdits:
6.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català, Castellà
Grup 2: Català, Castellà
Grup 3: Català, Castellà
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Català
Grup 103: Castellà
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Grup 301: Català
Grup 302: Castellà
Grup 303: Català
Professorat:
Jorge Alberto Luengo Sanchez, Carmen Alvarez Granell, Yvonne Rocio Ramirez Corredor, Jordi Calvo Cortes, Maria Concepcio Janue Miret, Claudia Contente
Periode d'Impartició:
Primer trimestre
Horari:

Presentació

DESCRIPTOR:

Iniciació a l'estudi de la història humana a partir de l'anàlisi de processos socials i culturals fonamentals pel seu abast global i la seva continuïtat, com ara: les identitats, l'alteritat i les desigualtats fonamentades en el gènere; els sistemes d'estratificació i discriminació social com els racismes o l'esclavitud; el colonialisme; la demografia i les migracions; la violència i el poder; el clima i l'ecologia. Aquests temes es tractaran des d'un enfoc transversal pel que fa a la cronologia i l'espai, si bé també s'aprofundirà de manera exemplar en casos concrets.

OBJECTIUS GENERALS DE L'ASSIGNATURA:

 • Introduir les problemàtiques que tracta la ciència històrica.
 • Presentar les fonts que s'empren per reconstruir científicament el passat.
 • Introduir les formes d'interpretació de les fonts i els fets històrics.
 • Presentar els tipus d'exercicis vinculats a l'anàlisi històrica.
 • Transmetre els coneixements i les habilitats necessàries per interrogar-se històricament sobre el passat i el present
 • Proporcionar les eines fonamentals per entendre els processos, problemàtiques i tendències socials i culturals més rellevants al llarg de la història.

Competències associades

1. COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS:

1.1. Comunicació oral i escrita adequada per a la correcta exposició de fenòmens històrics als treballs acadèmics requerits:

 • Correcció, concreció i precisió en les exposicions orals i escrites.
 • Capacitat de comunicació de les idees principals d'una problemàtica històrica
 • Redacció coherent amb els estàndards acadèmics de fonamentació de fonts i coherència argumental.
 • Capacitat de desenvolupar i manifestar esperit crític amb les interpretacions històriques tractades de manera precisa i documentada.
 • Ús de terminologia pròpia de la disciplina històrica per a l’explicació dels processos i fets estudiats.

1.2. Capacitat analítica:

 • Capacitat d'inferència i síntesi.
 • Capacitat d'interioritzar, desagregar i jerarquitzar els elements constitutius d’un text.
 • Iniciativa i capacitat per complementar la informació amb l’ajut de textos bàsics.
 • Capacitat d’anàlisi crítica dels textos històrics.
 • Capacitat de contextualitzar històricament els elements explicatius propis d’una determinada etapa cronològica i de distingir i vincular amb la realitat actual.
 • Destresa per analitzar la complexitat de les realitats socials passades i presents.
 • Comprensió del valor de “pensar històricament” les societats del passat.

1.3. Capacitat investigadora:

 • Domini dels procediments i instruments propis de la ciència històrica.
 • Capacitat de dur a terme una recerca d’informació especialitzada en diversos contextos (impresos, audiovisuals, internet).
 • Capacitat d’entendre i interpretar documentació de caràcter primari i secundari.
 • Capacitat de seleccionar la informació i ordenar-la.
 • Capacitat per oferir els resultats de l’estudi i/o recerca de manera sistemàtica i coherent

2. COMPETÈNCIES INTERPERSONALS:

 • Bona aptitud per treballar en grup.
 • Esperit cooperatiu de cara a millorar els resultats del treball.
 • Iniciativa i responsabilitat en el treball en grup.
 • Interacció amb el professor i amb els companys sobre el desenvolupament del treball autònom i en grup.
 • Capacitat de treballar en un context divers i receptivitat davant la diversitat.

3. COMPETÈNCIES SISTÈMIQUES:

 • Capacitat de reflexió i d’aprenentatge.
 • Aptitud per integrar coneixements i mètodes de diferents disciplines.
 • Habilitat per resoldre qüestions de temàtiques històriques d’àmbits diversos (política, economia, societat, cultura).
 • Capacitat d'aplicar coherentment els coneixements adquirits.

Resultats de l'aprenentatge

 

 • Coneixement de les problemàtiques que tracta la ciència històrica.
 • Coneixement de les fonts que s'empren per reconstruir científicament el passat.
 • Coneixement de les formes d'interpretació de les fonts i els fets històrics.
 • Coneixement dels tipus d'exercicis vinculats a l'anàlisi històrica.
 • Adquisició dels coneixements i les habilitats necessàries per interrogar-se històricament sobre el passat i el present.
 • Adquisició de les eines fonamentals per entendre els processos, problemàtiques i tendències socials i culturals més rellevants al llarg de la història.

 

A més de les competències associades.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 1: Fi de la pobresa

ODS 2: Fam zero

ODS 3: Salut i Benestar

ODS 4: Educació de qualitat

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 6: Aigua neta i sanejament

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 9: Indústria, innovació i infraestructura

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 11: Ciutats i comunitats sostenibles

ODS 12: Consum i producció responsables

ODS 13: Acció climàtica

ODS16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Prerequisits

No n'hi ha.

Continguts

 

 • Identitats, alteritat i desigualtats de gènere
 • Formes d'estratificació i discriminació social: racismes i esclavituds
 • Colonialisme
 • Demografia i migracions
 • Clima i ecologia
 • Violència i poder

Metodologia docent

21 CLASSES PLENÀRIES (2 hores)

3 SEMINARIS EN SUBGRUPS (2 hores)

 • Classe plenària impartida pel professor.

  En general, els dilluns i els dimecres, però també algun divendres.

  LA PREVISIÓ ÉS QUE LES CLASSES SIGUIN PRESENCIALS. SI SORGEIXEN COMPLICACIONS CALDRÀ ADAPTAR-SE A LES INSTRUCCIONS EMESES PEL DEGANAT
 • Comentari de textos per part dels estudiants sota  la supervisió d’un professor.

  En general, els  divendres, però hi ha excepcions.

  ELS SEMINARIS ES PREVEUEN PRESENCIALS. SI SORGEIXEN COMPLICACIONS CALDRÀ ADAPTAR-SE A LES INSTRUCCIONS EMESES PEL DEGANAT.

-A l'assignatura, s'emprarà per a diversos exercicis l'eina de detecció de plagis turnitin.

L'EXAMEN ES PREVEU PRESENCIAL. SI SORGEIXEN COMPLICACIONS CALDRÀ ADAPTAR-SE A LES INSTRUCCIONS EMESES PEL DEGANAT.

 

 

Avaluació

VARIABLES DE L’AVALUACIÓ:

 • Per poder superar l’assignatura CAL APROVAR, TANT L'EXAMEN, COM ELS SEMINARIS (mínim d'un 5  respectivament).
 • Sobre aquesta base, la puntuació final s'obtindrà considerant tres variables:

 

 1. L'assistència i participació activa als seminaris (20%)
 • Per tenir qualificació de participació ÉS NECESSARI INTERVENIR, com a mínim, una vegada en algun  dels tres seminaris que teniu durant el curs.
 • La nota de participació NO ÉS RECUPERABLE (!!).
 • La participació activa als seminaris inclou:
  • La capacitat de presentar els textos objecte d'anàlisi
  • La de fer  comentaris crítics sobre les presentacions dels altres companys.
 • L'ASSISTÈNCIA ALS SEMINARIS EN EL SUBGRUP QUE US PERTOQUI ÉS FONAMENTAL PER SUPERAR L'ASSIGNATURA. FEU TOT EL POSSIBLE PER NO FALTAR-HI. TENIU LA DATA DES DEL PRIMER DIA DEL CURS, FEU TOT EL POSSIBLE PER ASSEGURAR-VOS DE PODER-HI ASSISTIR
 1. Els exercicis escrits vinculats als 3 seminaris del curs (30%)
 • A cada seminari, es discutiran dues lectures obligatòries corresponents.
 • Hi haurà un exercici escrit per a cadascuna de les tres  sessions de seminari que teniu cada estudiant, que tractarà sobre les dues lectures obligatòries d’aquella sessió.
 • Les preguntes dels exercicis escrits de cada seminari es penjaran a l'Aula Global.
 • Perquè els exercicis puguin ser avaluats: cal entregar-los abans de la classe del seminari corresponent penjant-los al "Turnitin" en la data establerta (i no més tard). Es valorarà, per tant, l'esforç de preparació prèvia al seminari (!).
 • Tot i això, si se suspèn algun dels tres exercicis:
  • Es pot presentar revisat penjant-lo de nou al "Turn it in" en la data  que s'estableixi abans de l'examen.
  • També es poden presentar al "Turn it in" en la data  que s'estableixi abans de l'examen els exercicis que no s'haginpresentatquan corresponia.

En aquest dos casos, la nota màxima que es podrà atorgar a l'exercici serà 5.

 • La detecció de PLAGI  en qualsevol dels tres exercicis escrits:
  • Suposarà un 0 per als tres treballs, tant enrelacióalcontingutcomalaparticipacióiassistència.
  • La sanció per plagi afecta de la mateixa manera al plagiador que al plagiat.
  • En relació a la detecció de plagis, s’informa de la utilització del programa “Turnitin”.
 1. Examen (50%)
 • Consistirà en respondre qüestions vinculades a:
  • Les classes plenàries
  • Els seminaris
  • Les lectures  obligatòries del curs
 • Tindrà tres parts i per aprovar-lo cal:
  • Una mitjana de les tres parts d'un mínim de 5
  • No tenir una nota inferior a 4 a  cap de les 3 parts.
 • Tot i que l'examen es preveu presencial, en cas que les circumstàncies forcessin a fer l'examen on-line, assegureu- vos el màxim possible de poder gaudir de les condicions per realitzar-lo.
 • També a l'examen online, el PLAGI O CÒPIA suposa un zero i impossibilitat de recuperar.

 

RECUPERACIÓ DE L'ASSIGNATURA:

Per poder presentar-se a la recuperació:

 • Cal, com a mínim, tenir nota d'algun dels tres exercicis de seminari o de l'examen.
 •  No és suficient entregar un dels exercicis o examen en blanc amb la signatura, cal que hi hagi un contingut avaluable.
 • Se seguiran els criteris d'avaluació fixats per la Facultat d'Humanitats UPF, consulteu-los.
 1. Participació activa i assistència als seminaris (20%).

Donat que la participació activa no es pot recuperar, es mantindrà la nota de desembre.

 

 1. Exercicis escrits vinculats als 3 seminaris del curs (30%)
 • Es guardarà la nota de desembre dels exercicis aprovats.
 • Tanmateix, a la recuperació es poden presentar refets els exercicis suspesos, que es penjaran al "Turnitin" en la data de recuperació establerta.
 • Si un estudiant no refà l'exercici suspès es mantindrà la nota de desembre.
 • També es podran presentar a la recuperació els exercicis no presentats amb anterioritat, sempre i quan es tingui nota  d'algun altre exercici o de l'examen.
 • La nota màxima d'un qüestionari entregat a la recuperació serà un 5.
 • Els treballs qualificats amb un 0 a causa de la detecció de plagi no podran ser recuperats.
 1. Examen (50%)
 • Consistirà en respondre qüestions vinculades, tant a les classes plenàries, com als seminaris i a les lectures obligatòries del curs.
 • Només es podran recuperar les parts del primer examen que s'hagin suspès.

 

"Els estudiants d'aquesta assignatura podran presentar l'examen, els treballs i qualsevol altre dels instruments escrits
o orals de l'avaluació, en llengua catalana o castellana -o en llengua anglesa, acordada prèviament amb docent-,
segons la seva preferència i independentment de la llengua en què s'imparteix l'assignatura."

Bibliografia i recursos d'informació

LECTURES OBLIGATÒRIES CLASSES PLENÀRIES

 

DUCH I PLANA, Montserrat. 'Els feminismes del segle XX a Catalunya', Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, XXXI, 2020: 233-290.

VV.AA. 'Captius i esclaus en el món marítim català', Plecs d'Història Local, 170, juliol-agost 2018: 1- 12.

YUSTRES, Víctor. 'Catalunya, protagonista del comerç negrer amb Cuba', Directa, 390, 28.7.2015: 3-7.

FONTANA, Josep. Introducció a l'estudi de la història, Barcelona, Crítica, 1997 / Introducción al     estudio de la historia. Barcelona, Crítica, 1999, Capítulo 2: El número de los hombres: vida, subsistencia y muerte de los seres humanos.

ELLIOTT, John. H., España, Europa y el mundo de ultramar (1500-1800), Madrid: Taurus, 2009, capítol VI: "La apropiación de territorios de ultramar por las potencias europeas", pp. 153-178.

ARENDT, Hannah, Sobre la violencia,  Madrid, Alianza, 2013

 

LECTURES OBLIGATÒRIES SEMINARIS

 

VALLEJO, Antonio, Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, Editorial Española, S.A., 1937, pp. 107-140.

ZWEIG, Stefan, "Eros matutinus", dins El món d'ahir. Memòries d'un europeu, Barcelona, Quederns  Crema, 2001: 92-120.

GARAVAGLIA, Juan Carlos y Juan Marchena, “La región andina: del poblamiento a la conformación de los estados prehispánicos”, América Latina de los orígenes a la independencia, Vol 1, Cap 3, Barcelona, Crítica, 2005, pp. 53-85

LIVI-BACCI, Massimo, "La catástrofe de los indios de América: microbios antiguos, poblaciones nuevas", en Historia Mínima de la población mundial, Ariel, 2012, pp. 55-63.

BROOK, Timothy El sombrero de Vermeer: los albores del mundo globalizado en el siglo XVII (Barcelona, 2019), cap. 2

MARTINES, Lauro, Sangre de abril: Florencia y la conspiración contra los Medicis (Barcelona, 2004), prólogo y cap. 1

 

*La bibliografia obligatòria dels seminaris està subjecte a canvis fins a l’inici del curs.

 

RECURSOS DIDÀCTICS

 

A l'Aula Global es penjaran els materials i lectures corresponents als diversos temes que es tracten al curs. Tots els materials i lectures son obligatoris i avaluables a l'examen (a no ser que les professores indiquin de manera expressa  alguna altra cosa).