Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

26174 - Traducció Juridicoeconòmica 3 (francès)


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
26174 - Traducció Juridicoeconòmica 3 (francès)
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Francès
Seminari: Grup 101: Francès
Professorat:
Montserrat Cunillera Domenech
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura té com a objectiu, d’una banda, consolidar els coneixements i les habilitats adquirits en les assignatures anteriors del perfil formatiu de TEJ relacionats amb la traducció de textos especialitzats juridicoeconòmics i, d’altra banda, treballar textos d’aquest àmbit inscrits específicament en la cultura francesa. Les llengües d’arribada són el català i el castellà, de manera que alguns textos es traduiran al català i d'altres al castellà. Es preveu també una aproximació a la traducció jurada i a aspectes professionals de la pràctica traductora en aquest àmbit.

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció
 • E8. Mostrar coneixements sobre els diversos àmbits de traducció especialitzada
 • E9. Traduir textos d'especialitat d'almenys un àmbit temàtic
 • E10. Conèixer la terminologia d'almenys un àmbit temàtic especialitzat en almenys una combinatòria lingüística
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció
 • E15. Dissenyar i gestionar projectes de traducció i mediació 

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Posseeix estratègies per resoldre aquesta problemàtica.
  • Posseeix estratègies per resoldre un problema de traducció juridicoeconòmica del francès.
 • RA3. Posseeix coneixements del discurs de l'àmbit jurídic i econòmic i del seu procés de traducció.
  • Proposa formulacions capaces de representar conceptes propis de la cultura de partida.
  • Identifica i entén conceptes juridicoeconòmics i la diversitat d’ordenaments jurídics a través del francès.
 • RA5. Desenvolupa tasques de traducció juridicoeconòmica a nivell professional.
  • Tradueix del francès amb qualitat un text juridicoeconòmic.
 • RA6. Crea, gestiona i fa servir glossaris terminològics específics del camp.
  • Tradueix un text juridicoeconòmic del francès fent servir la terminologia apropiada.
 • RA7. Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos d'àmbit jurídic i econòmic.
  • Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos de l’àmbit juridicoeconòmic.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Prerequisits

És aconsellable, però no indispensable, haver cursat les assignatures anteriors del perfil formatiu de TEJ.

Continguts

 1. Problemes i dificultats de la traducció de textos juridicoeconòmics escrits en francès.
 2. Disseny de projectes de traducció en l’àmbit juridicoeconòmic (aspectes professionals, traducció jurada, etc.).
 3. Àmbits temàtics: dret i economia (l’ordenament jurídic francès /conceptes bàsics d’economia, etc.)
 4. Gèneres legals en francès.

Metodologia docent

La metodologia s'articula entorn de tres eixos: el treball guiat en els grups grans, el treball més pràctic en els seminaris i el treball autònom per part de l'estudiant fora de l'aula. Això significa que dintre de l’aula es combinaran classes més teòriques (GG) amb classes més pràctiques (seminaris). A les classes de GG s'oferiran explicacions teòriques sobre coneixements temàtics que es combinaran amb exercicis pràctics, i els seminaris es destinaran a la correcció de les traduccions que els estudiants hauran fet prèviament dels textos del programa de l’assignatura. Fora de l’aula els estudiants hauran de treballar individualment per preparar les traduccions dels textos del programa o per fer exercicis de traducció.

Avaluació

Avaluació

Avaluació

  Recuperació 

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Participació a classe (exercicis i traduccions)

30%

No recuperable

 20%

 

 

 

 la nota de l'AC computa un 20% a la recuperació de juliol

 

Traducció en grup

20%

No recuperable

Examen final

50%

Recuperable

80%

 Examen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l'avaluació continuada, cal tenir present que:

1) Les activitats que formen part de l'avaluació continuada són obligatòries i no recuperables. Una activitat no lliurada o lliurada fora de termini implica una nota de zero; tanmateix això no impedeix que l'estudiant pugui optar a la recuperació de l’assignatura en els termes indicats anteriorment.

2) La participació a classe, que té un valor del 30% sobre la nota final, consisteix en el lliurament de diversos exercicis i/o traduccions dels textos del programa. 

3) Les activitats d’avaluació continuada estan plantejades com a activitats originals i, si escau, individuals. Fer servir traductors automàtics, copiar pràctiques, o realitzar-les en grup si són individuals, té la consideració de plagi. Si el plagi és detectat, es penalitza tant l’estudiant que copia com l’estudiant que es deixa copiar amb el suspens de l’assignatura. 

Pel que fa a l'avaluació global de l'assignatura, cal tenir en compte les consideracions generals següents:

1) D’acord amb el marc d’avaluació, només es poden presentar a la recuperació els estudiants que hagin suspès l’avaluació ordinària. Un estudiant amb un “No Presentat” no es pot presentar a la recuperació. Tampoc es poden presentar a la recuperació estudiants que hagin renunciat a l’avaluació. 

2) Els exàmens, tant a l'avaluació ordinària com a la recuperació, consistiran en la traducció d'un text similar als treballats durant el trimestre i, eventualment, preguntes curtes sobre aspectes traductològics o temàtics treballats a classe.

3) Per poder fer la mitjana entre la nota de l’avaluació continuada i la nota de l’examen final, s’ha d’obtenir com a mínim una nota de 4 sobre 10 de cada part.

 

NB: En el cas que un estudiant suspengui l’assignatura al juliol, com que aquesta assignatura és biennal, l’any en què no s’imparteix, l’avaluació es basarà en els resultats obtinguts en una pràctica de traducció (50%) i un examen final (50%). Al llarg del trimestre, l’estudiant haurà de fer dues tutories amb el professor durant les quals es precisarà en què consistiran les tasques avaluables i les dates de lliurament.

Pel que fa a la recuperació, consistirà en un examen que valdrà el 80%; la nota de la pràctica de traducció es guardarà, però passarà a valer un 20%. 

Bibliografia i recursos d'informació

ANDÚJAR, G.; CUNILLERA, M. (2017): Traducció jurídica i jurada francès-català. Teoria i pràctica. Vic: Eumo.

BOCQUET, C. (2008): La traduction juridique. Bruxelles: De Boeck.

BORJA ALBI, A. (2000): El texto jurídico inglés y su traducción al español. Ariel: Barcelona.

CHAPRON, J. i GERBOI, P. (1988): Dictionnaire de l’espagnol économique, commercial et financier espagnol-français, français-espagnol. París: Presses Pocket.

MERLIN WALCH, O. (1998): Dictionnaire juridique: français-espagnol, español-francés. Paris: LDGJ, 4a ed.

SAN GINÉS AGUILAR, P., E. ORTEGA ARJONILLA (eds.) (1997): Introducción a la traducción jurídica y jurada (francés-español). Granada: Comares, 2ª ed.


Curs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

26174 - Traducció Juridicoeconòmica 3 (francès)


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
26174 - Traducció Juridicoeconòmica 3 (francès)
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Francès
Seminari: Grup 101: Francès
Professorat:
Montserrat Cunillera Domenech
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura té com a objectiu, d’una banda, consolidar els coneixements i les habilitats adquirits en les assignatures anteriors del perfil formatiu de TEJ relacionats amb la traducció de textos especialitzats juridicoeconòmics i, d’altra banda, treballar textos d’aquest àmbit inscrits específicament en la cultura francesa. Les llengües d’arribada són el català i el castellà, de manera que alguns textos es traduiran al català i d'altres al castellà. Es preveu també una aproximació a la traducció jurada i a aspectes professionals de la pràctica traductora en aquest àmbit.

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció
 • E8. Mostrar coneixements sobre els diversos àmbits de traducció especialitzada
 • E9. Traduir textos d'especialitat d'almenys un àmbit temàtic
 • E10. Conèixer la terminologia d'almenys un àmbit temàtic especialitzat en almenys una combinatòria lingüística
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció
 • E15. Dissenyar i gestionar projectes de traducció i mediació 

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Posseeix estratègies per resoldre aquesta problemàtica.
  • Posseeix estratègies per resoldre un problema de traducció juridicoeconòmica del francès.
 • RA3. Posseeix coneixements del discurs de l'àmbit jurídic i econòmic i del seu procés de traducció.
  • Proposa formulacions capaces de representar conceptes propis de la cultura de partida.
  • Identifica i entén conceptes juridicoeconòmics i la diversitat d’ordenaments jurídics a través del francès.
 • RA5. Desenvolupa tasques de traducció juridicoeconòmica a nivell professional.
  • Tradueix del francès amb qualitat un text juridicoeconòmic.
 • RA6. Crea, gestiona i fa servir glossaris terminològics específics del camp.
  • Tradueix un text juridicoeconòmic del francès fent servir la terminologia apropiada.
 • RA7. Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos d'àmbit jurídic i econòmic.
  • Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos de l’àmbit juridicoeconòmic.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Prerequisits

És aconsellable, però no indispensable, haver cursat les assignatures anteriors del perfil formatiu de TEJ.

Continguts

 1. Problemes i dificultats de la traducció de textos juridicoeconòmics escrits en francès.
 2. Disseny de projectes de traducció en l’àmbit juridicoeconòmic (aspectes professionals, traducció jurada, etc.).
 3. Àmbits temàtics: dret i economia (l’ordenament jurídic francès /conceptes bàsics d’economia, etc.)
 4. Gèneres legals en francès.

Metodologia docent

La metodologia s'articula entorn de tres eixos: el treball guiat en els grups grans, el treball més pràctic en els seminaris i el treball autònom per part de l'estudiant fora de l'aula. Això significa que dintre de l’aula es combinaran classes més teòriques (GG) amb classes més pràctiques (seminaris). A les classes de GG s'oferiran explicacions teòriques sobre coneixements temàtics que es combinaran amb exercicis pràctics, i els seminaris es destinaran a la correcció de les traduccions que els estudiants hauran fet prèviament dels textos del programa de l’assignatura. Fora de l’aula els estudiants hauran de treballar individualment per preparar les traduccions dels textos del programa o per fer exercicis de traducció.

Avaluació

Avaluació

Avaluació

  Recuperació 

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Participació a classe (exercicis i traduccions)

30%

No recuperable

 20%

 

 

 

 la nota de l'AC computa un 20% a la recuperació de juliol

 

Traducció en grup

20%

No recuperable

Examen final

50%

Recuperable

80%

 Examen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l'avaluació continuada, cal tenir present que:

1) Les activitats que formen part de l'avaluació continuada són obligatòries i no recuperables. Una activitat no lliurada o lliurada fora de termini implica una nota de zero; tanmateix això no impedeix que l'estudiant pugui optar a la recuperació de l’assignatura en els termes indicats anteriorment.

2) La participació a classe, que té un valor del 30% sobre la nota final, consisteix en el lliurament de diversos exercicis i/o traduccions dels textos del programa. 

3) Les activitats d’avaluació continuada estan plantejades com a activitats originals i, si escau, individuals. Fer servir traductors automàtics, copiar pràctiques, o realitzar-les en grup si són individuals, té la consideració de plagi. Si el plagi és detectat, es penalitza tant l’estudiant que copia com l’estudiant que es deixa copiar amb el suspens de l’assignatura. 

Pel que fa a l'avaluació global de l'assignatura, cal tenir en compte les consideracions generals següents:

1) D’acord amb el marc d’avaluació, només es poden presentar a la recuperació els estudiants que hagin suspès l’avaluació ordinària. Un estudiant amb un “No Presentat” no es pot presentar a la recuperació. Tampoc es poden presentar a la recuperació estudiants que hagin renunciat a l’avaluació. 

2) Els exàmens, tant a l'avaluació ordinària com a la recuperació, consistiran en la traducció d'un text similar als treballats durant el trimestre i, eventualment, preguntes curtes sobre aspectes traductològics o temàtics treballats a classe.

3) Per poder fer la mitjana entre la nota de l’avaluació continuada i la nota de l’examen final, s’ha d’obtenir com a mínim una nota de 4 sobre 10 de cada part.

 

NB: En el cas que un estudiant suspengui l’assignatura al juliol, com que aquesta assignatura és biennal, l’any en què no s’imparteix, l’avaluació es basarà en els resultats obtinguts en una pràctica de traducció (50%) i un examen final (50%). Al llarg del trimestre, l’estudiant haurà de fer dues tutories amb el professor durant les quals es precisarà en què consistiran les tasques avaluables i les dates de lliurament.

Pel que fa a la recuperació, consistirà en un examen que valdrà el 80%; la nota de la pràctica de traducció es guardarà, però passarà a valer un 20%. 

Bibliografia i recursos d'informació

ANDÚJAR, G.; CUNILLERA, M. (2017): Traducció jurídica i jurada francès-català. Teoria i pràctica. Vic: Eumo.

BOCQUET, C. (2008): La traduction juridique. Bruxelles: De Boeck.

BORJA ALBI, A. (2000): El texto jurídico inglés y su traducción al español. Ariel: Barcelona.

CHAPRON, J. i GERBOI, P. (1988): Dictionnaire de l’espagnol économique, commercial et financier espagnol-français, français-espagnol. París: Presses Pocket.

MERLIN WALCH, O. (1998): Dictionnaire juridique: français-espagnol, español-francés. Paris: LDGJ, 4a ed.

SAN GINÉS AGUILAR, P., E. ORTEGA ARJONILLA (eds.) (1997): Introducción a la traducción jurídica y jurada (francés-español). Granada: Comares, 2ª ed.


Curs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

26174 - Traducció Juridicoeconòmica 3 (francès)


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
26174 - Traducció Juridicoeconòmica 3 (francès)
Crèdits:
5.0
Curs:
4 i 3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Francès
Seminari: Grup 101: Francès
Professorat:
Montserrat Cunillera Domenech
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

Aquesta assignatura té com a objectiu, d’una banda, consolidar els coneixements i les habilitats adquirits en les assignatures anteriors del perfil formatiu de TEJ relacionats amb la traducció de textos especialitzats juridicoeconòmics i, d’altra banda, treballar textos d’aquest àmbit inscrits específicament en la cultura francesa. Les llengües d’arribada són el català i el castellà, de manera que alguns textos es traduiran al català i d'altres al castellà. Es preveu també una aproximació a la traducció jurada i a aspectes professionals de la pràctica traductora en aquest àmbit.

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció
 • E8. Mostrar coneixements sobre els diversos àmbits de traducció especialitzada
 • E9. Traduir textos d'especialitat d'almenys un àmbit temàtic
 • E10. Conèixer la terminologia d'almenys un àmbit temàtic especialitzat en almenys una combinatòria lingüística
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció
 • E15. Dissenyar i gestionar projectes de traducció i mediació 

Resultats de l'aprenentatge

 • RA2. Posseeix estratègies per resoldre aquesta problemàtica.
  • Posseeix estratègies per resoldre un problema de traducció juridicoeconòmica del francès.
 • RA3. Posseeix coneixements del discurs de l'àmbit jurídic i econòmic i del seu procés de traducció.
  • Proposa formulacions capaces de representar conceptes propis de la cultura de partida.
  • Identifica i entén conceptes juridicoeconòmics i la diversitat d’ordenaments jurídics a través del francès.
 • RA5. Desenvolupa tasques de traducció juridicoeconòmica a nivell professional.
  • Tradueix del francès amb qualitat un text juridicoeconòmic.
 • RA6. Crea, gestiona i fa servir glossaris terminològics específics del camp.
  • Tradueix un text juridicoeconòmic del francès fent servir la terminologia apropiada.
 • RA7. Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos d'àmbit jurídic i econòmic.
  • Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos de l’àmbit juridicoeconòmic.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Prerequisits

És aconsellable, però no indispensable, haver cursat les assignatures anteriors del perfil formatiu de TEJ.

Continguts

 1. Problemes i dificultats de la traducció de textos juridicoeconòmics escrits en francès.
 2. Disseny de projectes de traducció en l’àmbit juridicoeconòmic (aspectes professionals, traducció jurada, etc.).
 3. Àmbits temàtics: dret i economia (l’ordenament jurídic francès /conceptes bàsics d’economia, etc.)
 4. Gèneres legals en francès.

Metodologia docent

La metodologia s'articula entorn de tres eixos: el treball guiat en els grups grans, el treball més pràctic en els seminaris i el treball autònom per part de l'estudiant fora de l'aula. Això significa que dintre de l’aula es combinaran classes més teòriques (GG) amb classes més pràctiques (seminaris). A les classes de GG s'oferiran explicacions teòriques sobre coneixements temàtics que es combinaran amb exercicis pràctics, i els seminaris es destinaran a la correcció de les traduccions que els estudiants hauran fet prèviament dels textos del programa de l’assignatura. Fora de l’aula els estudiants hauran de treballar individualment per preparar les traduccions dels textos del programa o per fer exercicis de traducció.

Avaluació

Avaluació

Avaluació

  Recuperació 

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Participació a classe (exercicis i traduccions)

30%

No recuperable

 20%

 

 

 

 la nota de l'AC computa un 20% a la recuperació de juliol

 

Traducció en grup

20%

No recuperable

Examen final

50%

Recuperable

80%

 Examen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a l'avaluació continuada, cal tenir present que:

1) Les activitats que formen part de l'avaluació continuada són obligatòries i no recuperables. Una activitat no lliurada o lliurada fora de termini implica una nota de zero; tanmateix això no impedeix que l'estudiant pugui optar a la recuperació de l’assignatura en els termes indicats anteriorment.

2) La participació a classe, que té un valor del 30% sobre la nota final, consisteix en el lliurament de diversos exercicis i/o traduccions dels textos del programa. 

3) Les activitats d’avaluació continuada estan plantejades com a activitats originals i, si escau, individuals. Fer servir traductors automàtics, copiar pràctiques, o realitzar-les en grup si són individuals, té la consideració de plagi. Si el plagi és detectat, es penalitza tant l’estudiant que copia com l’estudiant que es deixa copiar amb el suspens de l’assignatura. 

Pel que fa a l'avaluació global de l'assignatura, cal tenir en compte les consideracions generals següents:

1) D’acord amb el marc d’avaluació, només es poden presentar a la recuperació els estudiants que hagin suspès l’avaluació ordinària. Un estudiant amb un “No Presentat” no es pot presentar a la recuperació. Tampoc es poden presentar a la recuperació estudiants que hagin renunciat a l’avaluació. 

2) Els exàmens, tant a l'avaluació ordinària com a la recuperació, consistiran en la traducció d'un text similar als treballats durant el trimestre i, eventualment, preguntes curtes sobre aspectes traductològics o temàtics treballats a classe.

3) Per poder fer la mitjana entre la nota de l’avaluació continuada i la nota de l’examen final, s’ha d’obtenir com a mínim una nota de 4 sobre 10 de cada part.

 

NB: En el cas que un estudiant suspengui l’assignatura al juliol, com que aquesta assignatura és biennal, l’any en què no s’imparteix, l’avaluació es basarà en els resultats obtinguts en una pràctica de traducció (50%) i un examen final (50%). Al llarg del trimestre, l’estudiant haurà de fer dues tutories amb el professor durant les quals es precisarà en què consistiran les tasques avaluables i les dates de lliurament.

Pel que fa a la recuperació, consistirà en un examen que valdrà el 80%; la nota de la pràctica de traducció es guardarà, però passarà a valer un 20%. 

Bibliografia i recursos d'informació

ANDÚJAR, G.; CUNILLERA, M. (2017): Traducció jurídica i jurada francès-català. Teoria i pràctica. Vic: Eumo.

BOCQUET, C. (2008): La traduction juridique. Bruxelles: De Boeck.

BORJA ALBI, A. (2000): El texto jurídico inglés y su traducción al español. Ariel: Barcelona.

CHAPRON, J. i GERBOI, P. (1988): Dictionnaire de l’espagnol économique, commercial et financier espagnol-français, français-espagnol. París: Presses Pocket.

MERLIN WALCH, O. (1998): Dictionnaire juridique: français-espagnol, español-francés. Paris: LDGJ, 4a ed.

SAN GINÉS AGUILAR, P., E. ORTEGA ARJONILLA (eds.) (1997): Introducción a la traducción jurídica y jurada (francés-español). Granada: Comares, 2ª ed.