Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25582 - Traducció de Textos Especialitzats (Juridicoeconòmics)


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25582 - Traducció de Textos Especialitzats (Juridicoeconòmics)
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Professorat:
Montserrat Cunillera Domenech, Gemma Andujar Moreno
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura s’estudien les estratègies de traducció dels textos especialitzats en l'àmbit jurídic i econòmic. 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció
 • E13. Dominar els aspectes professionals, legals i econòmics dels àmbits professionals de la traducció
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Comprèn textos propis de l'àmbit i n’identifica els elements característics i la problemàtica que representen per a la traducció.
  • Comprèn textos juridicoeconòmics en una llengua estrangera.
 • RA3. Posseeix coneixements del discurs de l'àmbit jurídic i econòmic i del seu procés de traducció.
  • Identifica i entén conceptes jurídics i econòmics bàsics.
  • Posseeix coneixements del discurs de l'àmbit jurídic i econòmic i del seu procés de traducció.
 • RA4. Tradueix textos de l'àmbit jurídic i de l'àmbit econòmic de dificultat cada vegada més elevada fins a arribar a un nivell avançat.
  • Posseeix estratègies per resoldre problemes de la traducció juridicoeconòmica.
  • Proposa un equivalent adequat d’acord amb l’encàrrec de traducció.
  • Desenvolupa tasques de traducció juridicoeconòmica a nivell inicial.
 • RA7. Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos d'àmbit jurídic i econòmic.
  • Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos d'àmbit jurídic i econòmic.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Continguts

 1. Gèneres legals i econòmics.
 2. Fenòmens de l'àmbit temàtic del dret i de l’economia rellevants per a la traducció.
 3. Comprensió de textos propis de l'àmbit del dret i l’economia; identificació dels seus elements característics i de la problemàtica que representen per a la traducció.
 4. Principis bàsics de la traducció jurídica i de la traducció econòmica. Problemes i dificultats de la traducció juridicoeconòmica i estratègies per resoldre'ls.
 5. La traducció jurada. Disseny de projectes de traducció en l'àmbit juridicoeconòmic; el procés de traducció des d'una perspectiva socioprofessional.

Metodologia docent

La metodologia de l'assignatura s'articula entorn de tres eixos principals: sessions magistrals o de grup gran (GG), seminaris (S) i el treball autònom fora de l'aula per part de l'estudiant. A les sessions de grup gran s'exposaran els aspectes teòrics d'aquest àmbit i s'intercalaran exercicis per il·lustrar i aplicar aquests aspectes. A les sessions de seminari, es corregiran les activitats previstes de caràcter més pràctic a partir del treball individual que hagi dut a terme l'estudiant fora de l'aula i dels comentaris o aportacions que el docent consideri convenients.

Avaluació

L’avaluació final de l’assignatura té en compte els resultats obtinguts en les diferents activitats o pràctiques avaluables del curs (60 %) i el resultat obtingut en un examen final (40 %). Hi ha un total de 3 pràctiques avaluables: cadascuna val un 20%.

*Per poder fer la mitjana entre la nota de l’avaluació continuada i la nota de l’examen final, s’ha d’obtenir com a mínim un 4 sobre 10 de cada part.

En cas que la nota de l'examen sigui inferior a 4, constarà la nota de l'examen com a nota final.

Pel que fa a les pràctiques, s’ha de tenir molt present que:

1) Una pràctica que no es lliuri d'acord amb les instruccions donades el primer dia de classe o que es lliuri fora de termini implica una nota de zero en el còmput de la qualificació final.

2) Les pràctiques individuals han de ser treballs originals; per tant, fer-les en grup té la consideració de plagi i es penalitzarà amb el suspens de l’assignatura, tant a l’estudiant que copia com a l’estudiant que es deixa copiar. En el cas de les traduccions, l'estudiant que faci servir traductors automàtics serà penalitzat amb el suspens de l'assignatura. 

Recuperació

D’acord amb el Marc d’Avaluació de la Universitat Pompeu Fabra, només es poden presentar a la recuperació els estudiants que hagin suspès l’avaluació ordinària, és a dir, un estudiant amb un No Presentat no es pot presentar a recuperació.

Cal tenir en compte que a la recuperació l’examen final computa un 80 %, i la nota de l’avaluació continuada es guarda però passa a valer un 20 % (les pràctiques no són recuperables).

 

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Activitats d’aprenentatge vinculades al seminari i al grup gran

G7, G13, G18, E2, E5, E12, E13

60%

No recuperable

 

 

A la recuperació la nota de l'avaluació continuada val un 20%.

Examen final

G7, G18, E2, E5, E12, E13

40%

Recuperable

80%

Examen 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Andújar, G; Cunillera, M. (2017). Traducció jurídica i jurada francès-català. Teoria i pràctica. Vic: Eumo.

Alcaraz Varó, E. (1994). El inglés jurídico. Textos y documentos. Barcelona: Ariel

Borja Albi, A. (2007). Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español. Castelló de la Plana: Edelsa/Universitat Jaume I.

Cuñado, R.; Gámez, F. (2017). Introducción al Common Law, Pamplona: Aranzadi.

Monzó, E.; Borja, A. (eds.) (2005). La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.


Curs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25582 - Traducció de Textos Especialitzats (Juridicoeconòmics)


Teaching Guide Information

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25582 - Traducció de Textos Especialitzats (Juridicoeconòmics)
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Professorat:
Montserrat Cunillera Domenech, Gemma Andujar Moreno
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura s’estudien les estratègies de traducció dels textos especialitzats en l'àmbit jurídic i econòmic. 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció
 • E13. Dominar els aspectes professionals, legals i econòmics dels àmbits professionals de la traducció
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Comprèn textos propis de l'àmbit i n’identifica els elements característics i la problemàtica que representen per a la traducció.
  • Comprèn textos juridicoeconòmics en una llengua estrangera.
 • RA3. Posseeix coneixements del discurs de l'àmbit jurídic i econòmic i del seu procés de traducció.
  • Identifica i entén conceptes jurídics i econòmics bàsics.
  • Posseeix coneixements del discurs de l'àmbit jurídic i econòmic i del seu procés de traducció.
 • RA4. Tradueix textos de l'àmbit jurídic i de l'àmbit econòmic de dificultat cada vegada més elevada fins a arribar a un nivell avançat.
  • Posseeix estratègies per resoldre problemes de la traducció juridicoeconòmica.
  • Proposa un equivalent adequat d’acord amb l’encàrrec de traducció.
  • Desenvolupa tasques de traducció juridicoeconòmica a nivell inicial.
 • RA7. Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos d'àmbit jurídic i econòmic.
  • Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos d'àmbit jurídic i econòmic.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Continguts

 1. Gèneres legals i econòmics.
 2. Fenòmens de l'àmbit temàtic del dret i de l’economia rellevants per a la traducció.
 3. Comprensió de textos propis de l'àmbit del dret i l’economia; identificació dels seus elements característics i de la problemàtica que representen per a la traducció.
 4. Principis bàsics de la traducció jurídica i de la traducció econòmica. Problemes i dificultats de la traducció juridicoeconòmica i estratègies per resoldre'ls.
 5. La traducció jurada. Disseny de projectes de traducció en l'àmbit juridicoeconòmic; el procés de traducció des d'una perspectiva socioprofessional.

Metodologia docent

La metodologia de l'assignatura s'articula entorn de tres eixos principals: sessions magistrals o de grup gran (GG), seminaris (S) i el treball autònom fora de l'aula per part de l'estudiant. A les sessions de grup gran s'exposaran els aspectes teòrics d'aquest àmbit i s'intercalaran exercicis per il·lustrar i aplicar aquests aspectes. A les sessions de seminari, es corregiran les activitats previstes de caràcter més pràctic a partir del treball individual que hagi dut a terme l'estudiant fora de l'aula i dels comentaris o aportacions que el docent consideri convenients.

Avaluació

L’avaluació final de l’assignatura té en compte els resultats obtinguts en les diferents activitats o pràctiques avaluables del curs (60 %) i el resultat obtingut en un examen final (40 %). Hi ha un total de 3 pràctiques avaluables: cadascuna val un 20%.

*Per poder fer la mitjana entre la nota de l’avaluació continuada i la nota de l’examen final, s’ha d’obtenir com a mínim un 4 sobre 10 de cada part.

En cas que la nota de l'examen sigui inferior a 4, constarà la nota de l'examen com a nota final.

Pel que fa a les pràctiques, s’ha de tenir molt present que:

1) Una pràctica que no es lliuri d'acord amb les instruccions donades el primer dia de classe o que es lliuri fora de termini implica una nota de zero en el còmput de la qualificació final.

2) Les pràctiques individuals han de ser treballs originals; per tant, fer-les en grup té la consideració de plagi i es penalitzarà amb el suspens de l’assignatura, tant a l’estudiant que copia com a l’estudiant que es deixa copiar. En el cas de les traduccions, l'estudiant que faci servir traductors automàtics serà penalitzat amb el suspens de l'assignatura. 

Recuperació

D’acord amb el Marc d’Avaluació de la Universitat Pompeu Fabra, només es poden presentar a la recuperació els estudiants que hagin suspès l’avaluació ordinària, és a dir, un estudiant amb un No Presentat no es pot presentar a recuperació.

Cal tenir en compte que a la recuperació l’examen final computa un 80 %, i la nota de l’avaluació continuada es guarda però passa a valer un 20 % (les pràctiques no són recuperables).

 

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Activitats d’aprenentatge vinculades al seminari i al grup gran

G7, G13, G18, E2, E5, E12, E13

60%

No recuperable

 

 

A la recuperació la nota de l'avaluació continuada val un 20%.

Examen final

G7, G18, E2, E5, E12, E13

40%

Recuperable

80%

Examen 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Andújar, G; Cunillera, M. (2017). Traducció jurídica i jurada francès-català. Teoria i pràctica. Vic: Eumo.

Alcaraz Varó, E. (1994). El inglés jurídico. Textos y documentos. Barcelona: Ariel

Borja Albi, A. (2007). Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español. Castelló de la Plana: Edelsa/Universitat Jaume I.

Cuñado, R.; Gámez, F. (2017). Introducción al Common Law, Pamplona: Aranzadi.

Monzó, E.; Borja, A. (eds.) (2005). La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.


Curs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25582 - Traducció de Textos Especialitzats (Juridicoeconòmics)


Información de la Guía Docente

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25582 - Traducció de Textos Especialitzats (Juridicoeconòmics)
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Català
Grup 2: Castellà
Seminari: Grup 101: Català
Grup 102: Català
Grup 103: Català
Grup 201: Castellà
Grup 202: Castellà
Grup 203: Castellà
Professorat:
Montserrat Cunillera Domenech, Gemma Andujar Moreno
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

En aquesta assignatura s’estudien les estratègies de traducció dels textos especialitzats en l'àmbit jurídic i econòmic. 

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar en un nivell que, si bé recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G3. Treballar en contextos interdisciplinaris
 • G4. Adaptar-se a contextos internacionals
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional
 • E3. Mostrar coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció
 • E13. Dominar els aspectes professionals, legals i econòmics dels àmbits professionals de la traducció
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Comprèn textos propis de l'àmbit i n’identifica els elements característics i la problemàtica que representen per a la traducció.
  • Comprèn textos juridicoeconòmics en una llengua estrangera.
 • RA3. Posseeix coneixements del discurs de l'àmbit jurídic i econòmic i del seu procés de traducció.
  • Identifica i entén conceptes jurídics i econòmics bàsics.
  • Posseeix coneixements del discurs de l'àmbit jurídic i econòmic i del seu procés de traducció.
 • RA4. Tradueix textos de l'àmbit jurídic i de l'àmbit econòmic de dificultat cada vegada més elevada fins a arribar a un nivell avançat.
  • Posseeix estratègies per resoldre problemes de la traducció juridicoeconòmica.
  • Proposa un equivalent adequat d’acord amb l’encàrrec de traducció.
  • Desenvolupa tasques de traducció juridicoeconòmica a nivell inicial.
 • RA7. Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos d'àmbit jurídic i econòmic.
  • Fa servir les eines documentals més apropiades per a la traducció de textos d'àmbit jurídic i econòmic.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic

ODS 10: Reducció de les desigualtats

ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Continguts

 1. Gèneres legals i econòmics.
 2. Fenòmens de l'àmbit temàtic del dret i de l’economia rellevants per a la traducció.
 3. Comprensió de textos propis de l'àmbit del dret i l’economia; identificació dels seus elements característics i de la problemàtica que representen per a la traducció.
 4. Principis bàsics de la traducció jurídica i de la traducció econòmica. Problemes i dificultats de la traducció juridicoeconòmica i estratègies per resoldre'ls.
 5. La traducció jurada. Disseny de projectes de traducció en l'àmbit juridicoeconòmic; el procés de traducció des d'una perspectiva socioprofessional.

Metodologia docent

La metodologia de l'assignatura s'articula entorn de tres eixos principals: sessions magistrals o de grup gran (GG), seminaris (S) i el treball autònom fora de l'aula per part de l'estudiant. A les sessions de grup gran s'exposaran els aspectes teòrics d'aquest àmbit i s'intercalaran exercicis per il·lustrar i aplicar aquests aspectes. A les sessions de seminari, es corregiran les activitats previstes de caràcter més pràctic a partir del treball individual que hagi dut a terme l'estudiant fora de l'aula i dels comentaris o aportacions que el docent consideri convenients.

Avaluació

L’avaluació final de l’assignatura té en compte els resultats obtinguts en les diferents activitats o pràctiques avaluables del curs (60 %) i el resultat obtingut en un examen final (40 %). Hi ha un total de 3 pràctiques avaluables: cadascuna val un 20%.

*Per poder fer la mitjana entre la nota de l’avaluació continuada i la nota de l’examen final, s’ha d’obtenir com a mínim un 4 sobre 10 de cada part.

En cas que la nota de l'examen sigui inferior a 4, constarà la nota de l'examen com a nota final.

Pel que fa a les pràctiques, s’ha de tenir molt present que:

1) Una pràctica que no es lliuri d'acord amb les instruccions donades el primer dia de classe o que es lliuri fora de termini implica una nota de zero en el còmput de la qualificació final.

2) Les pràctiques individuals han de ser treballs originals; per tant, fer-les en grup té la consideració de plagi i es penalitzarà amb el suspens de l’assignatura, tant a l’estudiant que copia com a l’estudiant que es deixa copiar. En el cas de les traduccions, l'estudiant que faci servir traductors automàtics serà penalitzat amb el suspens de l'assignatura. 

Recuperació

D’acord amb el Marc d’Avaluació de la Universitat Pompeu Fabra, només es poden presentar a la recuperació els estudiants que hagin suspès l’avaluació ordinària, és a dir, un estudiant amb un No Presentat no es pot presentar a recuperació.

Cal tenir en compte que a la recuperació l’examen final computa un 80 %, i la nota de l’avaluació continuada es guarda però passa a valer un 20 % (les pràctiques no són recuperables).

 

Avaluació

Recuperació

Activitat d’avaluació

Ponderació sobre la nota final

Recuperable/

No recuperable

Ponderació sobre la nota final

Forma de recuperació

Requisits i observacions

Activitats d’aprenentatge vinculades al seminari i al grup gran

G7, G13, G18, E2, E5, E12, E13

60%

No recuperable

 

 

A la recuperació la nota de l'avaluació continuada val un 20%.

Examen final

G7, G18, E2, E5, E12, E13

40%

Recuperable

80%

Examen 

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Andújar, G; Cunillera, M. (2017). Traducció jurídica i jurada francès-català. Teoria i pràctica. Vic: Eumo.

Alcaraz Varó, E. (1994). El inglés jurídico. Textos y documentos. Barcelona: Ariel

Borja Albi, A. (2007). Estrategias, materiales y recursos para la traducción jurídica inglés-español. Castelló de la Plana: Edelsa/Universitat Jaume I.

Cuñado, R.; Gámez, F. (2017). Introducción al Common Law, Pamplona: Aranzadi.

Monzó, E.; Borja, A. (eds.) (2005). La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.