Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25560 - Traducció i Mitjans de Comunicació


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25560 - Traducció i Mitjans de Comunicació
Crèdits:
5.0
Curs:
3
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Castellà
Grup 2: Català
Seminari: Grup 101: Castellà
Grup 102: Castellà
Grup 103: Castellà
Grup 201: Català
Grup 202: Català
Grup 203: Català
Professorat:
Blanca Arias Badia, Anjana Martinez Tejerina
Periode d'Impartició:
Tercer trimestre
Horari:

Presentació

L’objectiu d’aquesta assignatura és millorar en la competència traductora general i concretament en la comprensió multimodal i interpretació de textos audiovisuals i dels mitjans de comunicació. A més, es persegueix que l’estudiant progressi en la competència comunicativa i expressiva en maneres d’expressió que van més enllà de la tradicional divisió entre només oral o només escrita. La pràctica de la traducció per als mitjans se centrarà sobretot en textos audiovisuals (doblatge i subtitulació), anuncis i premsa (paper i internet).

Competències associades

a) Competències bàsiques

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements en el seu treball o vocació d’una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

b) Competències generals

 • G1. Treballar individualment i en equip
 • G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers
 • G5. Realitzar projectes amb qualitat
 • G6. Aplicar els coneixements a noves situacions professionals

c) Competències específiques

 • E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies
 • E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional
 • E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball
 • E8. Mostrar coneixements sobre els diversos àmbits de traducció especialitzada
 • E9. Traduir textos d'especialitat d'almenys un àmbit temàtic 
 • E10. Conèixer la terminologia d'almenys un àmbit temàtic especialitzat en almenys una combinatòria lingüística
 • E11. Utilitzar les eines informàtiques aplicades a la mediació lingüística, incloent-hi el domini de tècniques de traducció assistida i localització
 • E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció
 • E14. Aplicar rigor en la revisió i el control de qualitat de la mediació lingüística i la traducció

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Comprèn el paper que exerceix la mediació lingüística en premsa, publicitat, ràdio i televisió en un context de globalització informativa.
  • Analitza les distintes estratègies de traducció.
  • Considera el context comunicatiu de cada mitjà.
  • Analitza els elements culturals en els textos periodístics i audiovisuals.
  • Coneix la globalització informativa i la mediació lingüística.
  • Coneix la tipologia periodística; redacció i llenguatge periodístic en diverses llengües i idiomes.
  • Coneix els fonaments del doblatge i la subtitulació.
  • Coneix conceptes específics referits al cine, la televisió, la ràdio, Internet o la premsa en les seves diverses formes de presentació i difusió.
 • RA4. Dissenya i planifica treball pràctic en un àmbit relacionat amb la mediació lingüística en els mitjans de comunicació.
  • Sap desenvolupar un projecte en grup sobre el paper de la mediació lingüística dels
   mitjans en un context de globalització informativa.
  • Dissenya campanyes i coneix el funcionament bàsic de les agències de publicitat.
 • RA5. Produeix traduccions adequades segons els estàndards de qualitat de l'encàrrec rebut (ja sigui en traducció periodística, doblatge o subtitulació).
  • Adequa els continguts periodístics, publicitaris o audiovisuals a un mercat globalitzat.
  • És capaç d’interpretar els mots des del context sociocultural del qual surten i des de l’entorn semiòtic en què s’insereixen.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 5: Igualtat de gènere

ODS 10: Reducció de les desigualtats

Prerequisits

- Domini de les llengües de treball de l'assignatura (anglès, castellà i català).

- Coneixements previs sobre traducció arran de la participació en assignatures anteriors del grau.

 

Continguts

 1. Els contextos de treball en l'àmbit de la traducció en els mitjans de comunicació. Fonaments i característiques definitòries de cada context i modalitat de traducció; estàndards de qualitat esperats en cada un d'ells i segons els diferents parells de llengües de treball.
 2. Presència de la traducció en els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, globalització informativa i mediació lingüística en aquest àmbit.

Metodologia docent

L’assignatura està dividida en apartats segons la modalitat o l’especialitat de traducció: audiovisual, periodística i publicitària. Es dedicaran dues o tres sessions a cada especialitat. El programa pot variar en funció del ritme i les necessitats del grup.

Grup Gran: presentació de continguts a través de materials i exemples específicament dissenyats i triats per a l’anàlisi i pràctica en grup.

Seminaris: pràctiques de traducció a partir d’un encàrrec simulat per a cadascuna de les àrees principals de l’assignatura.

Avaluació

Ordinària

Seminari: 30%. 3 pràctiques (10% cadascuna). Qualitat de la traducció i respecte de les convencions de les modalitats. Caldrà lliurar tres de les quatre pràctiques que es faran a classe. Els estudiants podran triar entre lliurar la pràctica de doblatge o de subtitulació.

Grup Gran: 70%.

-Lliurament del treball obligatori: 35% Els alumnes faran un exercici de traducció corresponent a alguna de les quatre àrees temàtiques. Les traduccions es faran per parelles d'alumnes. Aquest treball haurà de ser comentat i justificat segons els continguts presentats al llarg de l’assignatura. El termini d’entrega del treball serà la setena setmana del trimestre.

-Prova escrita de final de trimestre (examen): 35%.

La participació a classe influirà per apujar la nota quan faltin poques dècimes per obtenir una puntuació millor.

És imprescindible lliurar les tasques avaluables en el termini establert.

 

Recuperació

Prova escrita (examen): 45%.

Lliurament d’un treball escrit: 55%.

Si de la convocatòria ordinària només queda pendent la part de l’examen, només caldrà fer aquesta part a l’extraordinària, que farà mitjana amb la nota de final de trimestre corresponent a les altres parts avaluables de l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia bàsica de l’assignatura

AINAUD, Jordi; ESPUNYA, Anna; PUJOL, Dídac. 2003. Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo.

CHAUME, Frederic. 2012. Audiovisual Translation: Dubbing. Translatin Practices Explained. Manchester: St Jerome Publishing.

CORTÉS, María del Carmen; HERNÁNDEZ, María José (coord.) 2005. La traducción periodística. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

DIAZ-CINTAS, Jorge; REMAEL. Aline 2021. Subtitling: Concepts and Practices. Londres: Routledge.

VALDÉS, Cristina. 2004.  La traducción publicitaria: comunicación y cultura. Valencia: Servicio de Publicaciones Universitat de València.

 

Bibliografia complementària

ARIAS-BADIA, Blanca. 2020. Subtitling Television Series: A Corpus-Driven Study of Police Procedurals. Oxford: Peter Lang.

BARTOLL, Eduard. 2012. La subtitulació: aspectes teòrics i pràctics. Vic: Eumo.

DIAZ-CINTAS, Jorge; MATAMALA, Anna; NEVES, Josélia. 2010. New Insights into Audiovisual Translation and Media Accessibility. Media For All 2. Amsterdam, Rodopi.

DURO, Miguel. 2001. Traducir publicidad o el arte de pasar hambre. Granada: Comares

MARTÍNEZ SIERRA, Juan José. 2008. Humor y traducción. Los Simpson cruzan la frontera. Castellón: Universitat Jaume.

MATAMALA, Anna. 2020. Accessibilitat i traducció audiovisual. Vic: Eumo.

 


Curso Académico: 2021/22

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25560 - Traducción y Medios de Comunicación


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2021/22
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25560 - Traducción y Medios de Comunicación
Créditos:
5.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Grupo 2: Catalán
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Grupo 201: Catalán
Grupo 202: Catalán
Grupo 203: Catalán
Profesorado:
Blanca Arias Badia, Anjana Martinez Tejerina
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica de la asignatura

AINAUD, Jordi; ESPUNYA, Anna; PUJOL, Dídac. 2003. Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo.

CHAUME, Frederic. 2012. Audiovisual Translation: Dubbing. Translatin Practices Explained. Manchester: St Jerome Publishing.

CORTÉS, María del Carmen; HERNÁNDEZ, María José (coord.) 2005. La traducción periodística. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

DIAZ-CINTAS, Jorge; REMAEL. Aline 2021. Subtitling: Concepts and Practices. Londres: Routledge.

VALDÉS, Cristina. 2004.  La traducción publicitaria: comunicación y cultura. Valencia: Servicio de Publicaciones Universitat de València.

 

Bibliografía complementaria

ARIAS-BADIA, Blanca. 2020. Subtitling Television Series: A Corpus-Driven Study of Police Procedurals. Oxford: Peter Lang.

BARTOLL, Eduard. 2012. La subtitulació: aspectes teòrics i pràctics. Vic: Eumo.

DIAZ-CINTAS, Jorge; MATAMALA, Anna; NEVES, Josélia. 2010. New Insights into Audiovisual Translation and Media Accessibility. Media For All 2. Amsterdam, Rodopi.

DURO, Miguel. 2001. Traducir publicidad o el arte de pasar hambre. Granada: Comares

MARTÍNEZ SIERRA, Juan José. 2008. Humor y traducción. Los Simpson cruzan la frontera. Castellón: Universitat Jaume.

MATAMALA, Anna. 2020. Accessibilitat i traducció audiovisual. Vic: Eumo.

 


Curso Académico: 2021/22

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25560 - Traducción y Medios de Comunicación


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2021/22
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25560 - Traducción y Medios de Comunicación
Créditos:
5.0
Curso:
3
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Castellano
Grupo 2: Catalán
Seminario: Grupo 101: Castellano
Grupo 102: Castellano
Grupo 103: Castellano
Grupo 201: Catalán
Grupo 202: Catalán
Grupo 203: Catalán
Profesorado:
Blanca Arias Badia, Anjana Martinez Tejerina
Periodo de Impartición:
Tercer trimestre
Horario:

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía básica de la asignatura

AINAUD, Jordi; ESPUNYA, Anna; PUJOL, Dídac. 2003. Manual de traducció anglès-català. Vic: Eumo.

CHAUME, Frederic. 2012. Audiovisual Translation: Dubbing. Translatin Practices Explained. Manchester: St Jerome Publishing.

CORTÉS, María del Carmen; HERNÁNDEZ, María José (coord.) 2005. La traducción periodística. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

DIAZ-CINTAS, Jorge; REMAEL. Aline 2021. Subtitling: Concepts and Practices. Londres: Routledge.

VALDÉS, Cristina. 2004.  La traducción publicitaria: comunicación y cultura. Valencia: Servicio de Publicaciones Universitat de València.

 

Bibliografía complementaria

ARIAS-BADIA, Blanca. 2020. Subtitling Television Series: A Corpus-Driven Study of Police Procedurals. Oxford: Peter Lang.

BARTOLL, Eduard. 2012. La subtitulació: aspectes teòrics i pràctics. Vic: Eumo.

DIAZ-CINTAS, Jorge; MATAMALA, Anna; NEVES, Josélia. 2010. New Insights into Audiovisual Translation and Media Accessibility. Media For All 2. Amsterdam, Rodopi.

DURO, Miguel. 2001. Traducir publicidad o el arte de pasar hambre. Granada: Comares

MARTÍNEZ SIERRA, Juan José. 2008. Humor y traducción. Los Simpson cruzan la frontera. Castellón: Universitat Jaume.

MATAMALA, Anna. 2020. Accessibilitat i traducció audiovisual. Vic: Eumo.