Consulta de Guies DocentsCurs Acadèmic: 2021/22

3343 - Grau en Traducció i Interpretació

25288 - Traducció del Primer Idioma (francès) 1


Informació de la Guia Docent

Curs acadèmic:
2021/22
Centre acadèmic:
334 - Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
Estudi:
3343 - Grau en Traducció i Interpretació
Assignatura:
25288 - Traducció del Primer Idioma (francès) 1
Crèdits:
5.0
Curs:
1
Idiomes de docència:
Teoria: Grup 1: Francès
Seminari: Grup 101: Francès
Grup 102: Francès
Professorat:
Gemma Andujar Moreno
Periode d'Impartició:
Segon trimestre
Horari:

Presentació

L'assignatura és una iniciació a la traducció del francès al castellà i té com a objectiu principal que l'alumne comenci a adquirir els diferents mètodes i tècniques de la traducció professional. Es tracta de fomentar la reflexió sobre alguns dels conceptes i competències que fomenten una bona pràctica de la traducció. El resultat desitjable de combinar la reflexió amb pràctiques de traducció és que l'estudiant comenci a establir les bases conceptuals que li permetin assimilar i estructurar una metodologia de l'exercici de la traducció raonada i coherent: fase prèvia (encàrrec i eines de treball), fase de realització (comprensió, transferència, expressió) i fase posterior (revisió i edició).

Competències associades

CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia

G1. Treballar individualment i en equip

G2. Reeixir en un entorn multicultural i divers

G3. Treballar en contextos interdisciplinaris

G4. Adaptar-se a contextos internacionals

G5. Realitzar projectes amb qualitat

E1. Tenir un domini excel·lent, tant escrit com oral, de la llengua o llengües pròpies

E2. Tenir domini operatiu receptiu i productiu, oral i escrit, de dues llengües estrangeres en la seva àrea acadèmica i / o professional

E3. Mostra coneixements sobre les cultures de les llengües estrangeres de treball

E4. Reflexionar sobre el funcionament de la llengua

E5. Reflexionar sobre el procés de la traducció

E6. Traduir textos de caràcter general

E12. Buscar i gestionar la informació i documentació necessàries per a l'exercici de la traducció

Resultats de l'aprenentatge

 • RA1. Desenvolupa una activitat traductora sistemàtica, basada en l'experiència prèvia, en el coneixement de les tècniques i estratègies de traducció més adequades a cada modalitat i tipus de traducció, fent ús de les eines més eficaces.
  • Coneixerà els diferents tipus de recursos (bàsics) per a la traducció al castellà i els sabrà fer servir.
  • Encararà una traducció tenint en compte els requisits determinats per l’encàrrec.
  • Traduirà textos de registre estàndard (del primer/segon Idioma al castellà) de dificultat mitjana i de caire general. El producte final serà lingüísticament correcte i adequat a les convencions formals i culturals de la llengua meta.
 • RA2. Distingeix la importància de les diferents fases del procés de traducció i desenvolupa les estratègies de comportament més efectives en cadascuna d'elles.
  • Coneixerà les diferents fases del procés de traducció i les tasques pròpies de cadascuna.
  • Identificarà problemes de comprensió, de divergència entre les dues llengües i de reexpressió, i utilitzarà els recursos pertinents per resoldre’ls en cada cas.
 • RA3. Adquireix les competències traductores des d'un punt de vista microtextual, fent atenció al pla lèxic i morfogramatical, amb capacitat per aplicar les tècniques de traducció.
  • Adquirirà les competències traductores des d'un punt de vista microtextual, fent atenció al pla lèxic i morfogramatical, amb capacitat per aplicar les tècniques de traducció.
 • RA6. Aprofundeix en la pràctica i en l'anàlisi crítica d'algun aspecte actual i rellevant de la traducció.
  • Avaluarà i justificarà de manera raonada propostes de traducció pròpies i alienes.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

ODS 8: Treball decent i creixement econòmic
 
ODS 10: Reducció de les desigualtats
 
ODS 16: Pau, Justícia i institucions sòlides

Prerequisits

No hi ha prerequisits. 

Continguts

 • La perspectiva pragmàtica/funcional (I): l’encàrrec
 • Documentació i recursos del traductor: diccionaris  (monolingües, bilingües, de sinònims, de combinatòria, etc.), enciclopèdies, gramàtiques, llibres d’estil, serveis d’assessorament, textos paral·lels, corpus)
 • Documentació i eines del traductor pròpies del parell de llengües
 • Referències culturals (I) del primer idioma que es treballaran  a través dels encàrrecs de traducció: referents geogràfics, hàbits socials, festivitats, alimentació
 • Les convencions formals: puntuació i qüestions ortotipogràfiques; noms propis; unitats de mesura i abreviacions
 • Contrastos interlingüístics microtextuals entre les llengües implicades: nivells lèxic, morfosintàctic

Aquests continguts es treballaran a partir d'unitats didàctiques on es proposen: a) encàrrecs de traducció que imposen diferents constriccions al producte final i obliguen a reflexionar sobre els principals aspectes del procés de traducció; b) activitats i exercicis relacionats: d'anàlisi i interpretació lingüística, de correcció, de redacció...

Metodologia docent

-Dins de l'aula: 

1) Classes magistrals i participatives, els continguts de les quals seran matèria de l'examen final: 15%

2) Seminaris participatius per presentar, comentar, debatre i corregir els encàrrecs de traducció realitzats fora de l'aula: 10%

3) Tutories: 5%

-Fora de l'aula: 

1) Treball individual: 40%

2) Estudi personal: 30%

 

Avaluació

Activitat d’avaluació

Ponderació

Recuperable

Forma de recuperació

Ponderació

Avaluació continuada: realització de les diferents activitats plantejades en el grup gran (qüestionaris, fòrums, traduccions, taller, exercicis…) 

60%

Treball individual

40%

Pràctica individual (lliurada al seminari)

25%

No recuperable

No recuperable

--

Examen

15%

Examen

60%

 

Pel que fa a l’avaluació de l’assignatura, cal tenir en compte les següents consideracions generals:

1) L'examen de recuperació tindrà lloc al mes de juliol, d'acord amb el calendari d'exàmens de la Facultat de Traducció i Interpretació.

2) D'acord amb el marc d'avaluació de la UPF, només poden presentar-se a la recuperació els estudiants que hagin suspès l'avaluació ordinària. Un estudiant amb un "No Presentat" no pot presentar-se a la recuperació. Tampoc poden presentar-se a la recuperació els estudiants que hagin renunciat a l'avaluació.

3) Els exàmens, tant en l'avaluació ordinària com en la recuperació, consistiran en la traducció d'un text similar als treballs durant el trimestre i preguntes de reflexió sobre algun aspecte traductológic i/o discursiu del text.

Pel que fa a la práctica obligatòria, cal tenir present:

1) La pràctica és obligatòria i no recuperable. Una pràctica no lliurada o rebutjada per no respectar les instruccions implica un zero en el còmput de la qualificació final.

2) No s'acceptaran pràctiques lliurades per correu electrònic (implica un zero en el còmput de la qualificació final).

3) No s'acceptaran pràctiques lliurades fora de termini (implica un zero en el còmput de la qualificació final).

4) No es corregiran les pràctiques que no s'ajustin a les instruccions (implica un zero en el còmput de la qualificació final).

5) Les pràctiques individuals han de ser traduccions originals; per tant, fer-les en grup es considera plagi i es penalitzarà tant a l'estudiant que copia com a l'estudiant que deixa copiar amb un zero en el còmput de la qualificació final.

6) Les pràctiques han de ser traduccions personals; per tant, l'ús de traductors automàtics de qualsevol tipus implica un zero directe en la nota final de l'assignatura. 

Important: Queda totalmente prohibit l’ús de qualsevol mena de traductor automàtic en la realització de les traduccions i les activitats proposats en l’assignatura. Si es detecta, l’estudiant rebrà un zero directe en la nota final de l’assignatura.

Bibliografia i recursos d'informació

Obres teòriques

HURTADO, A., Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra, 2001.

LEDERER, M., La traduction aujourd'hui. Le modèle interprétatif. París: Hachette, 1994.

MUÑOZ MARTÍN, R., Lingüística para traducir, Barcelona: Teide. 1995.

ROULEAU, M., Initiation à la traduction générale. Du mot au texte. Québec: Brossard, 2001.

TRICÁS, M., Manual de traducción francés-castellano. Barcelona: Gedisa, 1995.

 

Diccionaris monolingües (FR)

Rey, A. y Rey-Debove, J. (1991): Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, París: Le Robert. [Consulta en línia des de biblioteca UPF]

Rey, A. y Rey-Debove, J. (1997): Le Grand Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, París: Le Robert [Consulta en línia des de biblioteca UPF]

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales: http://www.cnrtl.fr/definition/

 

Diccionaris monolingües (ES)

Bosque, I. (dir.) (2006): Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo. Madrid: Ediciones SM.

Maldonado González, C. (dir.) (2002): Clave: diccionario de uso del español actual. Madrid: Ediciones SM.

Moliner, M. (2008): Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos.

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española http://rae.es/recursos/diccionarios/drae

 

Diccionaris bilingües (FR-ES)

Ros Mas, R. (2007): Larousse gran diccionario español-francés, francés-español. París: Larousse.

 

Altres recursos

Diccionario Panhispánico de dudas de la RAE: http://rae.es/recursos/diccionarios/dpd

 


Curso Académico: 2021/22

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25288 - Traducción del Primer Idioma (francés) 1


Teaching Guide Information

Curso Académico:
2021/22
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25288 - Traducción del Primer Idioma (francés) 1
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Francés
Seminario: Grupo 101: Francés
Grupo 102: Francés
Profesorado:
Gemma Andujar Moreno
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura es una iniciación a la traducción del francés al castellano y tiene como objetivo principal que el alumno comience a adquirir los diferentes métodos y técnicas de la traducción profesional. Se trata de fomentar la reflexión sobre algunos de los conceptos y competencias que fomentan una buena práctica de la traducción. El resultado deseable de combinar la reflexión con prácticas de traducción es que el estudiante comience a establecer las bases conceptuales que le permitan asimilar y estructurar una metodología del ejercicio de la traducción razonada y coherente: fase previa (encargo y herramientas de trabajo), fase de realización (comprensión, transferencia, expresión) y fase posterior (revisión y edición).

Competencias asociadas

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

G1. Trabajar individualmente y en equipo

G2. Progresar en un entorno multicultural y diverso

G3. Trabajar en contextos interdisciplinarios

G4. Adaptarse a contextos internacionales

G5. Realizar proyectos con calidad

E1. Tener un dominio excelente, tanto escrito como oral, de la lengua o lenguas propias

E2. Tener dominio operativo receptivo y productivo, oral y escrito, de dos lenguas extranjeras en su área académica y/o profesional

E3. Mostrar conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo

E4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua

E5. Reflexionar sobre el proceso de la traducción

E6. Traducir textos de carácter general

E12. Buscar y gestionar la información y documentación necesarias para el ejercicio de la traducción

Resultados del aprendizaje

 • RA1. Desarrolla una actividad traductora sistemática, basada en la experiencia previa, en el conocimiento de las técnicas y estrategias de traducción más adecuadas a cada modalidad y tipo de traducción, haciendo uso de las herramientas más eficaces.
  • Conocerá los diferentes tipos de recursos (básicos) para la traducción al castellano y los sabrá usar.
  • Encarará una traducción teniendo en cuenta los requisitos determinados por el encargo.
  • Traducirá textos de registro estándar (del primer/segundo idioma en español) de dificultad media y de carácter general. El producto final será lingüísticamente correcto y adecuado a las convenciones formales y culturales de la lengua meta.
 • RA2. Distingue la importancia de las diferentes fases del proceso de traducción y desarrolla las estrategias de comportamiento más efectivas en cada una de ellas.
  • Conocerá las diferentes fases del proceso de traducción y las tareas propias de cada una.
  • Identificará problemas de comprensión, de divergencia entre las dos lenguas y de reexpresión, y utilizará los recursos pertinentes para resolverlos en cada caso.
 • RA3. Adquiere las competencias traductoras desde un punto de vista microtextual, prestando atención al plano léxico y morfogramatical, con capacidad para aplicar las técnicas de traducción.
  • Adquirirá las competencias traductoras desde un punto de vista microtextual, prestando atención al plano léxico y morfogramatical, con capacidad para aplicar las técnicas de traducción.
 • RA6. Profundiza en la práctica y en el análisis crítico de algún aspecto actual y relevante de la traducción.
  • Evaluará y justificará razonadamente propuestas de traducción propias y ajenas.

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos.

Contenidos

 • La perspectiva pragmática/funcional (I): el encargo
 • Documentación y recursos del traductor: diccionarios (monolingües, bilingües, de sinónimos, de combinatoria, etc.), enciclopedias, gramáticas, libros de estilo, servicios de asesoramiento, textos paralelos, corpus)
 • Documentación y herramientas del traductor propias del par de lenguas
 • Referencias culturales (I) del primer idioma que se trabajarán a través de los encargos de traducción: referentes geográficos, hábitos sociales, festividades, alimentación
 • Las convenciones formales: puntuación y cuestiones ortotipográficas; nombres propios; unidades de medida y abreviaciones
 • Contrastes interlingüísticos microtextuals entre las lenguas implicadas: niveles léxico, morfosintáctico.

Estos contenidos se trabajarán a partir de unidades didácticas donde se proponen: a) encargos de traducción que imponen diferentes constricciones al producto final y obligan a reflexionar sobre los principales aspectos del proceso de traducción; b) actividades y ejercicios relacionados: de análisis e interpretación lingüística, de corrección, de redacción...

Metodología docente

-Dentro del aula:

1) Clases magistrales y participativas, cuyos contenidos serán materia del examen final: 15%

2) Seminarios paricipativos para presentar, comentar, debatir y corregir los encargos de traducción realizados fuera del aula: 10%

3) Tutorías: 5%

-Fuera del aula:

4) Trabajo individual: 40%

5) Estudio personal: 30%

Evaluación

Actividad de evaluación Ponderación Recuperable Forma de recuperación Ponderación
Evaluació continuada: realitzación de las diferentes actividades planteadas en el grupo grande (cuestionarios, foros, traducciones, taller, ejercicios…)  60% Treball individual 40%
Práctica individual (entregada en el seminario) 25% No recuperable No recuperable --
Examen 15% Examen 60%

 

En cuanto a la evaluación de la asignatura, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:

1) El examen de recuperación tendrá lugar en el mes de julio, de acuerdo con el calendario de exámenes de la Facultad de Traducción e Interpretación.

2) De acuerdo con el marco de evaluación de la UPF, sólo pueden presentarse a la recuperación los estudiantes que hayan suspendido la evaluación ordinaria. Un estudiante con un "No Presentado" no puede presentarse a la recuperación. Tampoco pueden presentarse a la recuperación los estudiantes que hayan renunciado a la evaluación.

3) Los exámenes, tanto en la evaluación ordinaria como en la recuperación, consistirán en la traducción de un texto similar a los trabajos durante el trimestre y preguntas de reflexión sobre algún aspecto traductológica y / o discursivo del texto.

4) El examen se puede hacer con ayuda de un diccionario monolingüe francés aportado por el estudiante. La profesora no lleva diccionarios.

En cuanto a la práctica obligatoria, hay que tener presente:

1) La práctica es obligatoria y no recuperable. Una práctica no entregada o rechazada por no respetar las instrucciones implica un cero en el cómputo de la calificación final.

3) No se aceptarán prácticas entregadas por correo electrónico (implica un cero en el cómputo de la calificación final).

4) No se aceptarán prácticas entregadas fuera de plazo (implica un cero en el cómputo de la calificación final).

5) No se corregirán las prácticas que no se ajusten a las instrucciones (implica un cero en el cómputo de la calificación final).

6) Las prácticas individuales deben ser traducciones originales; por tanto, hacerlas en grupo se considera plagio y se penalizará tanto al estudiante que copia como el estudiante que deja copiar con un cero en el cómputo de la calificación final.

7) Las prácticas deben ser traducciones personales; por tanto, el uso de traductores automáticos de cualquier tipo implica un cero directo en la nota final de la asignatura. El estudiante que use traductores automáticos no tendrá derecho a presentarse a la recuperación (NP en la convocatoria ordinaria y 0 en la convocatoria de julio).

Importante: Queda totalmente prohibido el uso de cualquier tipo de traductor automático en la realización de las traducciones y las actividades propuestos en la asignatura. Si se detecta, el estudiante recibirá un cero directo en la nota final de la asignatura y no tendrá derecho a presentarse a la recuperación (0 en la convocatoria ordinaria y 0 en la convocatoria de julio).

Bibliografía y recursos de información

Obras teóricas

HURTADO, A., Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra, 2001.

LEDERER, M., La traduction aujourd'hui. Le modèle interprétatif. París: Hachette, 1994.

MUÑOZ MARTÍN, R., Lingüística para traducir, Barcelona: Teide. 1995.

ROULEAU, M., Initiation à la traduction générale. Du mot au texte. Québec: Brossard, 2001.

TRICÁS, M., Manual de traducción francés-castellano. Barcelona: Gedisa, 1995.

 

Diccionarios monolingües (FR)

Rey, A. y Rey-Debove, J. (1991): Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, París: Le Robert. [Consulta en línea desde biblioteca UPF]

Rey, A. y Rey-Debove, J. (1997): Le Grand Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, París: Le Robert [Consulta en línea desde biblioteca UPF]

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales: http://www.cnrtl.fr/definition/

 

Diccionarios monolingües (ES)

Bosque, I. (dir.) (2006): Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo. Madrid: Ediciones SM.

Maldonado González, C. (dir.) (2002): Clave: diccionario de uso del español actual. Madrid: Ediciones SM.

Moliner, M. (2008): Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos.

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española http://rae.es/recursos/diccionarios/drae

 

Diccionarios bilingües (FR-ES)

Ros Mas, R. (2007): Larousse gran diccionario español-francés, francés-español. París: Larousse.

 

Otros recursos

Diccionario Panhispánico de dudas de la RAE: http://rae.es/recursos/diccionarios/dpd

 


Curso Académico: 2021/22

3343 - Grado en Traducción e Interpretación

25288 - Traducción del Primer Idioma (francés) 1


Información de la Guía Docente

Curso Académico:
2021/22
Centro académico:
334 - Facultad Traducción y Ciencias del Lenguaje
Estudio:
3343 - Grado en Traducción e Interpretación
Asignatura:
25288 - Traducción del Primer Idioma (francés) 1
Créditos:
5.0
Curso:
1
Idiomas de docencia:
Teoría: Grupo 1: Francés
Seminario: Grupo 101: Francés
Grupo 102: Francés
Profesorado:
Gemma Andujar Moreno
Periodo de Impartición:
Segundo trimestre
Horario:

Presentación

La asignatura es una iniciación a la traducción del francés al castellano y tiene como objetivo principal que el alumno comience a adquirir los diferentes métodos y técnicas de la traducción profesional. Se trata de fomentar la reflexión sobre algunos de los conceptos y competencias que fomentan una buena práctica de la traducción. El resultado deseable de combinar la reflexión con prácticas de traducción es que el estudiante comience a establecer las bases conceptuales que le permitan asimilar y estructurar una metodología del ejercicio de la traducción razonada y coherente: fase previa (encargo y herramientas de trabajo), fase de realización (comprensión, transferencia, expresión) y fase posterior (revisión y edición).

Competencias asociadas

CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

G1. Trabajar individualmente y en equipo

G2. Progresar en un entorno multicultural y diverso

G3. Trabajar en contextos interdisciplinarios

G4. Adaptarse a contextos internacionales

G5. Realizar proyectos con calidad

E1. Tener un dominio excelente, tanto escrito como oral, de la lengua o lenguas propias

E2. Tener dominio operativo receptivo y productivo, oral y escrito, de dos lenguas extranjeras en su área académica y/o profesional

E3. Mostrar conocimientos sobre las culturas de las lenguas extranjeras de trabajo

E4. Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua

E5. Reflexionar sobre el proceso de la traducción

E6. Traducir textos de carácter general

E12. Buscar y gestionar la información y documentación necesarias para el ejercicio de la traducción

Resultados del aprendizaje

 • RA1. Desarrolla una actividad traductora sistemática, basada en la experiencia previa, en el conocimiento de las técnicas y estrategias de traducción más adecuadas a cada modalidad y tipo de traducción, haciendo uso de las herramientas más eficaces.
  • Conocerá los diferentes tipos de recursos (básicos) para la traducción al castellano y los sabrá usar.
  • Encarará una traducción teniendo en cuenta los requisitos determinados por el encargo.
  • Traducirá textos de registro estándar (del primer/segundo idioma en español) de dificultad media y de carácter general. El producto final será lingüísticamente correcto y adecuado a las convenciones formales y culturales de la lengua meta.
 • RA2. Distingue la importancia de las diferentes fases del proceso de traducción y desarrolla las estrategias de comportamiento más efectivas en cada una de ellas.
  • Conocerá las diferentes fases del proceso de traducción y las tareas propias de cada una.
  • Identificará problemas de comprensión, de divergencia entre las dos lenguas y de reexpresión, y utilizará los recursos pertinentes para resolverlos en cada caso.
 • RA3. Adquiere las competencias traductoras desde un punto de vista microtextual, prestando atención al plano léxico y morfogramatical, con capacidad para aplicar las técnicas de traducción.
  • Adquirirá las competencias traductoras desde un punto de vista microtextual, prestando atención al plano léxico y morfogramatical, con capacidad para aplicar las técnicas de traducción.
 • RA6. Profundiza en la práctica y en el análisis crítico de algún aspecto actual y relevante de la traducción.
  • Evaluará y justificará razonadamente propuestas de traducción propias y ajenas.

Prerrequisitos

No hay prerrequisitos.

Contenidos

 • La perspectiva pragmática/funcional (I): el encargo
 • Documentación y recursos del traductor: diccionarios (monolingües, bilingües, de sinónimos, de combinatoria, etc.), enciclopedias, gramáticas, libros de estilo, servicios de asesoramiento, textos paralelos, corpus)
 • Documentación y herramientas del traductor propias del par de lenguas
 • Referencias culturales (I) del primer idioma que se trabajarán a través de los encargos de traducción: referentes geográficos, hábitos sociales, festividades, alimentación
 • Las convenciones formales: puntuación y cuestiones ortotipográficas; nombres propios; unidades de medida y abreviaciones
 • Contrastes interlingüísticos microtextuals entre las lenguas implicadas: niveles léxico, morfosintáctico.

Estos contenidos se trabajarán a partir de unidades didácticas donde se proponen: a) encargos de traducción que imponen diferentes constricciones al producto final y obligan a reflexionar sobre los principales aspectos del proceso de traducción; b) actividades y ejercicios relacionados: de análisis e interpretación lingüística, de corrección, de redacción...

Metodología docente

-Dentro del aula:

1) Clases magistrales y participativas, cuyos contenidos serán materia del examen final: 15%

2) Seminarios paricipativos para presentar, comentar, debatir y corregir los encargos de traducción realizados fuera del aula: 10%

3) Tutorías: 5%

-Fuera del aula:

4) Trabajo individual: 40%

5) Estudio personal: 30%

Evaluación

Actividad de evaluación Ponderación Recuperable Forma de recuperación Ponderación
Evaluació continuada: realitzación de las diferentes actividades planteadas en el grupo grande (cuestionarios, foros, traducciones, taller, ejercicios…)  60% Treball individual 40%
Práctica individual (entregada en el seminario) 25% No recuperable No recuperable --
Examen 15% Examen 60%

 

En cuanto a la evaluación de la asignatura, hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:

1) El examen de recuperación tendrá lugar en el mes de julio, de acuerdo con el calendario de exámenes de la Facultad de Traducción e Interpretación.

2) De acuerdo con el marco de evaluación de la UPF, sólo pueden presentarse a la recuperación los estudiantes que hayan suspendido la evaluación ordinaria. Un estudiante con un "No Presentado" no puede presentarse a la recuperación. Tampoco pueden presentarse a la recuperación los estudiantes que hayan renunciado a la evaluación.

3) Los exámenes, tanto en la evaluación ordinaria como en la recuperación, consistirán en la traducción de un texto similar a los trabajos durante el trimestre y preguntas de reflexión sobre algún aspecto traductológica y / o discursivo del texto.

4) El examen se puede hacer con ayuda de un diccionario monolingüe francés aportado por el estudiante. La profesora no lleva diccionarios.

En cuanto a la práctica obligatoria, hay que tener presente:

1) La práctica es obligatoria y no recuperable. Una práctica no entregada o rechazada por no respetar las instrucciones implica un cero en el cómputo de la calificación final.

3) No se aceptarán prácticas entregadas por correo electrónico (implica un cero en el cómputo de la calificación final).

4) No se aceptarán prácticas entregadas fuera de plazo (implica un cero en el cómputo de la calificación final).

5) No se corregirán las prácticas que no se ajusten a las instrucciones (implica un cero en el cómputo de la calificación final).

6) Las prácticas individuales deben ser traducciones originales; por tanto, hacerlas en grupo se considera plagio y se penalizará tanto al estudiante que copia como el estudiante que deja copiar con un cero en el cómputo de la calificación final.

7) Las prácticas deben ser traducciones personales; por tanto, el uso de traductores automáticos de cualquier tipo implica un cero directo en la nota final de la asignatura. El estudiante que use traductores automáticos no tendrá derecho a presentarse a la recuperación (NP en la convocatoria ordinaria y 0 en la convocatoria de julio).

Importante: Queda totalmente prohibido el uso de cualquier tipo de traductor automático en la realización de las traducciones y las actividades propuestos en la asignatura. Si se detecta, el estudiante recibirá un cero directo en la nota final de la asignatura y no tendrá derecho a presentarse a la recuperación (0 en la convocatoria ordinaria y 0 en la convocatoria de julio).

Bibliografía y recursos de información

Obras teóricas

HURTADO, A., Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Madrid: Cátedra, 2001.

LEDERER, M., La traduction aujourd'hui. Le modèle interprétatif. París: Hachette, 1994.

MUÑOZ MARTÍN, R., Lingüística para traducir, Barcelona: Teide. 1995.

ROULEAU, M., Initiation à la traduction générale. Du mot au texte. Québec: Brossard, 2001.

TRICÁS, M., Manual de traducción francés-castellano. Barcelona: Gedisa, 1995.

 

Diccionarios monolingües (FR)

Rey, A. y Rey-Debove, J. (1991): Le Petit Robert 1 : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, París: Le Robert. [Consulta en línea desde biblioteca UPF]

Rey, A. y Rey-Debove, J. (1997): Le Grand Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, París: Le Robert [Consulta en línea desde biblioteca UPF]

Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales: http://www.cnrtl.fr/definition/

 

Diccionarios monolingües (ES)

Bosque, I. (dir.) (2006): Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo. Madrid: Ediciones SM.

Maldonado González, C. (dir.) (2002): Clave: diccionario de uso del español actual. Madrid: Ediciones SM.

Moliner, M. (2008): Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos.

Real Academia Española, Diccionario de la lengua española http://rae.es/recursos/diccionarios/drae

 

Diccionarios bilingües (FR-ES)

Ros Mas, R. (2007): Larousse gran diccionario español-francés, francés-español. París: Larousse.

 

Otros recursos

Diccionario Panhispánico de dudas de la RAE: http://rae.es/recursos/diccionarios/dpd